ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 138                                               

Monitor životních funkcí

Monitor životních funkcí nebo také fyziologický monitor je zařízení sloužící ke sledování zdravotního stavu pacienta. Zařízení se muže skládat z jednoho nebo více senzoru, zpracování dat z těchto senzoru a zobrazovacího zařízení. Dále muže obsaho ...

                                               

Agostiniho reakce

Agostiniho reakce je název zjednodušeného vyšetření na přítomnost glukózy v lidské moči. Tato metoda se skládá z přípravy roztoku chloridu sodného a oxidu draselného, k němuž se přidá moč vyšetřované osoby. Pokud je v moči přítomna glukóza, rozto ...

                                               

Amyloid

Amyloid, je bílkovina, resp. její fragment, která se při chorobných stavech ukládá v mezibuněčném prostoru. Proteiny, ze kterých vzniká amyloid, se většinou fyziologicky vyskytují v těle, např. prekurzory amyloidu, např. sérový amyloid A nebo leh ...

                                               

Atestace (lékařství)

Toto je přehled možných lékařských atestací v České republice, lékařské odbornosti v členění podle VZP naleznete v článku Seznam lékařských odborností. Atestace lékaře znamená získání specializované zpusobilosti k výkonu povolání lékaře. V ČR vla ...

                                               

Bezvědomí

Bezvědomí zahrnuje kompletní nebo částečnou ztrátu schopnosti vnímat a reagovat na vnější podněty. Hluboké déledobé bezvědomí se nazývá kóma. Omdlení následkem poklesu krevního tlaku a snížení přísunu kyslíku do mozku je příkladem dočasné ztráty ...

                                               

Cervikometrie

Cervikometrie je lékařské vyšetření, které absolvuje nastávající matka. Toto ultrazvukové vyšetření děložního čípku se obvykle provádí mezi 20. až 24. týdnem těhotenství. Jejím cílem je posoudit délku děložního čípku, která by měla být něco mezi ...

                                               

Clinical Development Medical Director

Lékařský ředitel pro klinický vývoj, zkratkou CDMD, je klinickým vedoucím programu nebo definovaných částí programu nebo činností Jako klíčový přispěvatel a vedoucí lékař v mezifunkčním klinickém týmu vede lékařskou strategii a podporu přidělenýc ...

                                               

Doporučení pro resuscitaci 2010

Snaha zachránit lidský život je tu bezpochyby již od pradávna. Zmínky o oživování člověka lze nalézt již na malbách ve starém Egyptě. První lékařskou zprávu o resuscitaci podal v roce 1744 Dr. Tosca. Počátky umělého dýchání popisuje Silvestra- Br ...

                                               

Dupuytrenova kontraktura

Dupuytrenova kontraktura je onemocnění ruky, charakterizované tvorbou uzlu a kontrahujících pruhu v dlani na prstech, které pak zpusobují kontraktury kloubu a progresivní funkční postižení ruky. Onemocnění popsali již Plater 1614, Cline 1777 a Co ...

                                               

Eponyma v medicíně

Eponyma v medicíně jsou termíny užívané v medicíně, které jsou pojmenovány po lékařích. Nové objevy jsou často pojmenovávany tradičně po jejich objevitelích. Díky tomuto jevu bylo vzniklo velké množství eponym: Seznam eponymních operačních postup ...

                                               

Genová terapie

Genová terapie je léčebný postup, při němž je do genomu pacienta vložena sekvence DNA, přičemž tato sekvence kóduje nějaký chybějící nebo nefungující protein. Tato metoda by mohla být v budoucnu použita k léčbě např. dědičných onemocnění. Postup ...

                                               

GP Referral

GP Referral. Tyto termíny v překladu znamenají lékařské doporučení účasti pacienta ve cvičebních programech a pohybových aktivitách za účelem prevence a zlepšení zdraví.

                                               

Hypertyreóza

Hypertyreóza je endokrinní onemocnění, tedy onemocnění štítné žlázy. Při tomto onemocnění vylučuje štítná žláza více hormonu, než je v normě. Jde tedy o zvýšenou činnost štítné žlázy. Toto onemocnění postihuje přibližně 2% populace, zejména se vy ...

                                               

Hypnagogické halucinace

Hypnagogické halucinace jsou druh pseudohalucinací. Jde o přechodný stav od bdění po spánek. Mentální jevy, které se mohou během této fáze okrajového vědomí vyskytovat zahrnují halucinace, lucidní myšlenky, lucidní sny a paralýzu spánku.

                                               

Chronické renální selhání

U chronického renálního selhání dochází k postupnému selhávání ledvin, jakožto následek širokého spektra systémových onemocnění. Vede k nevratnému poškození ledvin, resp. k zániku nefronu, které s časem narustá. Množství profiltrované moči, tzv. ...

                                               

Intenzivní pulzní světlo

IPL je zkratka pro intenzivní pulsní světlo. Jedná se o širokospektrální světelný výboj, podobný laserovému paprsku, který produkuje xenonová výbojka. Ta je umístěna ve světlovodivé komoře, která usměrnuje světelný tok a v ideálním případě je vyr ...

                                               

IPEX

IPEX syndrom je monogenně podmíněná choroba zpusobená mutací v genu FOXP3. FOXP3 je známým transkripčním faktorem zásadním pro vývoj T regulačních lymfocytu. Právě dysfunkce T regulačních lymfocytu je příčinou IPEX syndromu. Nejběžnějšími příznak ...

                                               

Klinický postup

Klinický postup nebo někdy Zjednodušený klinický postup nebo Základní klinický postup je strukturovaný, multidisciplinární plán péče pro pacienta s daným klinickým onemocněním. Je konkrétnější než léčebné standardy, ze kterých vychází. Jeho účele ...

                                               

Kolostomie

Kolostomie je nejčastější druh stomie. Je to vývod tlustého střeva na povrch těla. Velikost stomie se pohybuje od 2 až po 5 cm. Vycházející stolice je zahuštěná na rozdíl od stolice vycházející z ileostomie a silně zapáchá. Pacienti používají sto ...

                                               

Konečné produkty pokročilé glykace

Konečné produkty pokročilé glykace jsou bílkoviny nebo lipidy, které se při vystavení se cukrum stávají glykovanými. Tyto látky mohou být činitelem stárnutí a rozvoje či zhoršení mnoha degenerativních onemocnění, jako je cukrovka, ateroskleróza, ...

                                               

Konzilium

Konzilium je odborný medicínský termín, jímž označujeme poradu lékařu ruzných specializací. Slovo se užívá zejména v případech výskytu nějakého závažnějšího komplikovaného nebo i málo obvyklého onemocnění, kdy je nutná porada specialistu vícero r ...

                                               

Laparoskopie

Laparoskopie je endoskopická operační metoda břišní chirurgie, při které se pomocí endoskopických nástroju pod kontrolou kamery provádějí operace orgánu břišní dutiny. Řadí se mezi relativně nové metody diagnostiky a léčby v chirurgii a jiných ob ...

                                               

Léčba

Léčba je souhrnný název pro soubor opatření prováděných s cílem ovlivnit pruběh onemocnění. Cíle léčby mohou být ruzné: Odstranění většího zla - dalším možným cílem je zbavit nemocného nemoci i za cenu poškození nemocného, pokud poškození nemocné ...

                                               

Lékař

Lékař je absolvent magisterského studijního programu všeobecné lékařství na lékařské fakultě. V Česku jde o šestileté prezenční studium zakončené titulem "doktor medicíny". K roku 2013 existovalo na území České republiky osm lékařských fakult pos ...

                                               

Lékařská fakulta

Lékařská fakulta je fakulta specializující se na výuku lékařství a souvisejících oboru. Ve středověku byla lékařská fakulta vedle fakulty teologické a právnické jednou ze tří základních odborných fakult tehdejších univerzit, pro její absolvování ...

                                               

Lékařské tajemství

Jednou z podstatných povinností, která je uložena každému zdravotnickému pracovníkovi, je udržení lékařského tajemství, tedy zachování mlčenlivosti o skutečnostech, se kterými se setkal ve výkonu svého zdravotnického povolání. Mlčenlivost lékaře ...

                                               

Lymfodrenáž

Lymfodrenáž je speciální léčebná metoda, za pomocí které se podporuje vyplavování odpadních látek z těla. Jedná se tedy o prostředek detoxikace. Díky lymfodrenáži mužeme z těla dostat nahromaděné toxické látky, které jsou jinak pro tělo škodlivé. ...

                                               

Machiaveliánská inteligence

Machiaveliánská inteligence označuje soubor hypotéz, jež jsou stále zkoumány od doby vytvoření vlastního termínu. Neurčuje jednu přesnou psychologickou vlastnost, která by se dala exaktně popsat. Spíše jde o ruzné projevy chování jedince ve spole ...

                                               

Mikrocirkulace

Mikrocirkulace je pojem označující oběh tělních tekutin na úrovni jednotlivých tkání. Základem mikrocirkulace jsou drobné krevní a lymfatické cévy. Porucha mikrocirkulace má za následek zhoršení výživy tkání. Opakem mikrocirkulace je makrocirkula ...

                                               

Národní referenční laboratoř

Národní referenční laboratoř je označení pro zařízení odborného charakteru spadající pod státem zřizované ústavy. Učelem takové laboratoře je prohlubování, koordinace a sjednocování laboratorní, diagnostické a jiné zkušební činnosti. Nadřízenou j ...

                                               

Operační sál

Operační sál je zařízení v nemocnici, kde jsou v aseptickém prostředí prováděny chirurgické operace. Historicky se termín "operační sál" anglicky operating theatre, v doslovném překladu "operační divadlo" vztahoval na nesterilní, stupňovité divad ...

                                               

Ordinář

Rozlišujeme místního ordináře, který je představeným určitého území, a prostého ordináře, který má pravomoci nad svými podřízenými bez ohledu na místo jejich pobytu. Ve Pravoslavných církvích je ekvivalentem pojem hierarcha. Ordinářem ve své prov ...

                                               

Prenatální diagnostika

Prenatální diagnostika představuje soubor vyšetřovacích metod a postupu určených pro vyšetření a diagnostiku nenarozeného dítěte v děloze matky. Tato vyšetření mají za účel stanovit případnou přítomnost vrozených vývojových vad plodu v pruběhu gr ...

                                               

Psychosomatika

Psychosomatika jako pojem má svuj puvod ve starověké řečtině a to z dvou slov "psyché" – duše a "soma" – tělo. Její úlohou je zkoumat vztahy mezi těmito dvěma slovy a to hlavně z vlivu psychických funkcí a pochodu na organizmus. Psychologické fak ...

                                               

Rivaltova zkouška

Zkouška není náročná na laboratorní vybavení, provádí se pomocí roztoku kyseliny octové a je negativní u transudačně vzniklé tekutiny. Transudát se v roztoku rozptýlí, zatímco exsudát precipituje. Zánětlivý výpotek totiž obsahuje proteiny akutní ...

                                               

Selektivní modulátor receptoru estrogenu

Selektivní modulátor receptoru estrogenu nebo také selektivní modulátor estrogenového receptoru je léčivem, které pusobí na estrogenní receptor. Specifickou vlastností, která tyto látky odlišuje od čistých agonistu a antagonistu ER, tj. úplných a ...

                                               

Seznam lékařských odborností

002 praktické lékařství pro děti a dorost 003 lékařská služba první pomoci skupina 0 - část I. - praktické lékařství 001 praktické lékařství pro dospělé skupina 0 - část II. - zubní lékařství stomatologie 016 dětská stomatologie bývalá 014 prakti ...

                                               

Somatizace

Somatizace je projev duševních pochodu v oblasti tělesné. Jedná se tedy o mechanismus vyjadřující nezpracované emoční prožitky prostřednictvím tělesných symptomu. Pacient, u kterého k tomuto jevu dochází, využívá oblastí svého těla k odvedení psy ...

                                               

Somatologie

Somatologie neboli tělověda je nauka o struktuře a funkcích lidského těla. Shrnuje základní poznatky z anatomie, histologie, embryologie, biologie, biochemie a fyziologie. Studuje a popisuje stavbu lidského těla a jeho jednotlivé funkce na ruznýc ...

                                               

Starořecké lékařství

Starořecké lékařství je rané stadium vývoje západní medicíny. V řeckém lékařství se projevovaly tři složky: empirie, náboženská magie a spekulace přírodních filosofu. Magická složka mizela stále víc, jak se snižoval význam kultu léčivých božstev. ...

                                               

Telemedicína

Telemedicína je dálkový přenos lékařských informací od pacienta k doktorovi, prostřednictvím telekomunikačních a informačních technologií: obousměrné video, e-maily, chytré telefony, bezdrátové nástroje a další. Pomocí těchto technologií je zjišť ...

                                               

Tracheostomie

Tracheostomie je stav, kdy je prudušnice uměle vyústěna na povrch těla. Cílem je zajištění pruchodnosti dýchacích cest pro umožnění ventilace, ventilace muže být spontánní nebo s pomocí dýchacího přístroje, respektive umělé plicní ventilace. Trac ...

                                               

Vlivy kávy na zdraví

Téma vlivu kávy na zdraví jsou často velmi kontroverzní. První zprávy o vlivu kávy na lidský organismus byly publikovány už kolem roku 1820. Tehdy se přišlo na to, že v semenech této rostliny je obsažen alkaloid zvaný kofein, který příznivě povzb ...

                                               

Ženská lékařská fakulta v Pensylvánii

Ženská lékařská fakulta v Pensylvánii byla založena roku 1850 a byla druhou lékařskou institucí na světě, která vzdělávala ženy v oboru lékařství a umožňovala jim získávat titul doktorek medicíny. První takovou institucí byla Ženská lékařská faku ...

                                               

Letecká záchranná služba na Slovensku

Letecká záchranná služba na Slovensku zahájila činnost oficiálně 1. července 1987. Systém letecké záchranné služby byl v Československu vybudován mezi lety 1987–1992, i když záchranné lety probíhaly už od 30. let 20. století. O zavedení letecké z ...

                                               

Letecká záchranná služba v Česku

Letecká záchranná služba v Česku zahájila činnost oficiálně 1. dubna 1987. Systém letecké záchranné služby byl v Československu vybudován mezi lety 1987–1992, i když záchranné lety probíhaly už od 30. let 20. století. O zavedení letecké záchranné ...

                                               

Letecká záchranná služba v Polsku

Letecká záchranná služba v Polsku tvoří nedílnou součást poskytování odborné přednemocniční neodkladné péče v systému zdravotní péče. Od roku 2000 její provoz zajišťuje Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, nezávislé veřejné zdravotnické zařízení, jehož ...

                                               

Silvio Berlusconi

Silvio Berlusconi je italský politik a podnikatel, bývalý předseda vlády Itálie a zároveň nejdéle sloužící poválečný politik v této funkci. Díky němu vzniklo označení berlusconizace, která označuje kumulaci mediální a politické moci a jde o obdob ...

                                               

Tedros Adhanom Ghebreyesus

Tedros Adhanom Ghebreyesus je etiopský mikrobiolog, imunolog a politik. Od roku 2017 je předsedou Světové zdravotnické organizace. Je prvním Afričanem a nelékařem na tomto postu. V Etiopii zastával vládní pozice, mezi lety 2005 až 2012 byl minist ...

                                               

Harold Thorby

Harold Victor Campbell Thorby byl australský politik, který reprezentoval volební okrsek Calare v parlamentu mezi lety 1931 až 1940. V letech 1937 až 1940 byl také místopředsedou National Party of Australia. Byl také ministrem ve vládách Josepha ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →