ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 135                                               

SpaceMaster

SpaceMaster neboli vesmírný magistr je nově založený vzdělávací projekt Evropské unie. Na běhu programu se podílí 6 evropských univerzit, a to univerzita LTU v Lulei, JMUW ve Würzburgu, ČVUT v Praze, UPS v Toulouse, TKK Archivováno 24. 3. 2007 na ...

                                               

Spádová škola

Spádová škola je termín spojovaný s povinností každé obce zajistit podmínky, které umožní všem dětem plnit povinnou školní docházku v jejich místě trvalého pobytu. Povinnost je obcím ukládána i v případech dětí umístěných ve školských zařízeních ...

                                               

Speciální škola

Speciální škola je škola která, v souladu s § 16 odst. 9 školského zákona, je určena pro žáky s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami c ...

                                               

Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu

Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu je nezávislá a nevládní organizace pusobící v České republice. Založena byla v roce 1991. V anglickém jazyce je používán název Czech Family Planning Association. Organizace preferuje pro-choice s ...

                                               

Státní jazykové zkoušky

Státní jazykové zkoušky jsou certifikáty schválené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, jejich organizaci upravuje vyhláška č. 33/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisu. Pro svoji náročnost a především komplexnost jsou vysoce hodnoceny ...

                                               

Student

Student nebo studující je člověk, který chodí do školy a který se systematicky vzdělává na nějaké vyšší odborné či vysoké škole, obvykle tak činí za účelem přípravy na své budoucí povolání. Věnuje se lidské činnosti zvané studium.

                                               

Studium

Studium je cílená a systematická činnost, směřující k získávání znalostí, zkušeností nebo k získávání poznatku vubec. Studovat lze v ruzných školách. Muže to být např. učňovská škola vysoká škola střední škola univerzita odborná škola vyšší odbor ...

                                               

Sumativní hodnocení

Sumativní hodnocení je celkovým a souhrnným zhodnocením dosahovaných výkonu v dané oblasti a jejich přiřazení k určité úrovni v rámci nějaké škály. Hlavním smyslem tohoto hodnocení je získat konečný celkový přehled o dosahovaných výkonech. Podsta ...

                                               

Šikana

Šikana označuje fyzické i psychické omezování či týrání jedince v kolektivu, respektive ve společnosti. Dochází k ní bohužel ve všech skupinách věkových i sociálních, a dokonce napříč mezi nimi. Setkat se s ní mužeme v jakémkoliv typu škol a škol ...

                                               

Škola

V rozvojových zemích je stále velký nedostatek škol a jsou proto přetížené – například v etiopské provincii Awassa je v jedné třídě 85 žáku. V těchto zemích proto probíhá často výuka na směny a děti docházejí do školy i několik kilometru pěšky. K ...

                                               

Školné

Školné je poplatek za studium. Školné je stanovováno k hrazení nákladu spojených se studiem či pomocí něho stát reguluje poptávku po studiu nebo volbu oboru. Studenti mohou hradit školné z úspor, rodinných peněz, aktuálního přijmu, studentské puj ...

                                               

Školní autobusová linka

Školní linka v autobusové dopravě zajišťuje dopravu žáku či studentu do jejich školy. V některých státech tvoří školní autobusy samostatný dopravní systém, pro nějž jsou vyhrazena speciální vozidla a zpusob financování a obsluha autobusu zároveň ...

                                               

Školní fotografie

Školní fotografie je forma vzpomínkové fotografie obvykle formou společné skupinové fotografie objevující se od roku 1880. Portrétní snímky dětí docházejících do školy pořizovali speciálně vybavení školní fotografové. Na paspartě snímku, nebo na ...

                                               

Školní informační systém

Školní informační systém je soubor lidí, metod a technických prostředku, zajišťujících sběr, uchování, analýzu a prezentaci dat určených pro poskytování informací v oblasti vzdělávání. Umožňují výrazně zefektivnit fungování celé vzdělávací instit ...

                                               

Školní jídelna

Někteří rodiče za obědy ve škole dluží až tisíce Kč měsíčně, někdy jsou platby opožděné, jindy se musí vymáhat. Některé školy proto přistupují k platbám předem. Rodiče sociálně slabých dětí někdy nemají dost peněz, aby svým dětem obědy vubec zaří ...

                                               

Školní kaple

Školní kaple bývala pravidelnou součástí školních budov postavených před první světovou válkou. V českých zemích byly později zpravidla přeměněny na aulu, popřípadě tělocvičnu, přednáškovou síň, kreslírnu nebo divadelní sál. Po roce 1989 došlo k ...

                                               

Školní třída

Školní třída označuje skupinu žáku základních a středních škol, kteří se společně učí a postupují z ročníku do ročníku. V přeneseném smyslu také nespecializovanou učebnu pro takovou skupinu spolužáku, hovorově i postupný ročník základní školy.

                                               

Školní web

Školní web je skupina vzájemně souvisejících webových stránek, které zprostředkovávají informace školy určené rodičum, školským pracovníkum, žákum a široké veřejnosti. Obsah komunikace realizované prostřednictvím školního webu nemusí být přenášen ...

                                               

Školní zralost

Školní zralost je fyzická a duševní připravenost dítěte pro vstup do školy. Požaduje se, aby se dítě dokázalo vypořádat se změnou prostředí a lidí kolem sebe, zpusobu zaměstnání, kdy místo her nastává soustavná organizovaná práce. Pro dítě je čas ...

                                               

Školník

Školník je specializovaný školský pracovník, který zajišťuje technickou správu budovy a ostrahu příslušné školy v době mimo vyučování, dále zde také obvykle zajišťuje i běžnou provozní údržbu. Je podřízen řediteli školy. V minulosti bylo zcela bě ...

                                               

Školské zařízení

Školské zařízení poskytuje služby a vzdělávání, které doplňují nebo podporují vzdělávání ve školách, nebo s ním přímo souvisejí. Školské zařízení také zajišťuje ústavní a ochrannou výchovu anebo preventivně výchovnou péči.

                                               

Školský úřad

Školský úřad je obecná kategorie instituce úřední povahy, která vykonává veřejnou správu na úseku školství a s ním souvisejících oblastí. Školský úřad nemusí být formálně nazván úřad, nýbrž muže se v jeho názvu vyskytovat výbor, rada apod. Není-l ...

                                               

Tahák

Tahák je označení pro text, který lze tajně využít jako pomucku při testu, zkoušce a podobných příležitostech. Tahák slouží k získání informací, které si sami nepamatujeme a které by měly přispět k našemu hodnocení. Aby ušel pozornosti zkoušející ...

                                               

Učebna

Učebna je obvykle větší místnost, která je určena pro vyučování a další vzdělávací činnost dětí, mládeže i dospělých. Na základních a středních školách učebny také běžně nazýváme třída, respektive školní třída. Velké vysokoškolské učebny určené p ...

                                               

Učební pomucka

Učební pomucka je libovolný předmět, či myšlenka, která slouží k lepšímu vysvětlení probírané látky. Umožňují při správném metodickém zakomponování do edukačního procesu efektivněji dosahovat vzdělávacích cílu. Je tím umožněno využívat účinnějšíc ...

                                               

Učebnice

Učebnice je školní učební pomucka pro žáky a studenty, určená k výuce. Učebnice bývají dostupné nejen v tištěné podobě, ale i v elektronické. Učebnice se kupují v knihkupectví nebo speciálně zaměřených prodejnách, případně přes internet.

                                               

Učeň

Učeň je obecné označení pro člověka, který se systematicky připravuje na své budoucí povolání. Jedná se zpravidla o mladého člověka, který se svoji budoucí profesi teprve učí nebo se v ní zaučuje. Nejčastěji se tak děje při přípravě na nějaké děl ...

                                               

Univerzita

Univerzita je tradiční označení samosprávné vysoké školy, která poskytovala nejvyšší stupeň vzdělání v rozmanitých oborech. V České republice je název univerzita vyhrazen vysokým školám univerzitního typu, které se věnují jak vzdělávací, tak také ...

                                               

Univerzitní teze

Univerzitní teze je písemné ohlášení veřejné disputace tezí studenta či bakaláře k obhajobě prvního nebo závěrečného stupně filozofického studia na univerzitě.

                                               

Uvádějící učitel

Uvádějící učitel je zkušený pedagog, který je mentorem pro začínajícího učitele, či pro učitele nastupujícího do nové školy. Od uvádějícího učitele se očekává pomoc při stanovení cílu a při vytváření struktury vyučovacích hodin. Poskytuje také po ...

                                               

Vysokoškolský studijní program

Vysokoškolský studijní program určuje obor vzdělávání na vysoké škole. Vysoká škola vyučuje akreditované studijní programy, programy celoživotního vzdělávání atd. podle studijních plánu stanovenou formou studia. Součástmi studijního programu jsou ...

                                               

Vysokoškolský učitel

Vysokoškolský učitel či vysokoškolský pedagog je pracovní pozice učitele, akademického pracovníka, na vysoké škole. Náplní jeho práce je pedagogická, vědecká, výzkumná, vývojová a inovační, umělecká nebo další tvurčí činnost při výuce vysokoškols ...

                                               

Vyučovací hodina

Vyučovací hodina je časový úsek trvající 45 minut, během něhož učitelé žákum vysvětlují nové poznatky, opakují je s nimi nebo je z nich zkouší. V rámci vyučovacího dne mají žáci zpravidla několik vyučovacích hodin za sebou, které jsou oddělené př ...

                                               

Vzdělávací politika

Vzdělávací politika je jednou z částí veřejné politiky. Jako fenomén je výsledkem dvou vzájemně souvisejících procesu. Konkrétně procesu výchovy a vzdělávání jejichž výsledkem je vzdělání, které se stává charakteristikou jednotlivce nebo dané pop ...

                                               

Walking bus

Walking bus je skupina školních dětí, které jdou pěšky do školy nebo ze školy, doprovázené dvěma rodiči. Stejně jako tradiční autobus, pěší autobus má jízdní řád s určenou trasou, zastávkami a časovým plánem pro vyzvednutí jednotlivých dětí. Star ...

                                               

Začínající učitel

Začínajícím učitelem je učitel, který má příslušné vysokoškolské vzdělání a pedagogickou zpusobilost, chybí mu však pedagogická zkušenost, je na začátku své profesní dráhy. Označení je možné chápat jako: mladý, nezkušený, nezralý, neovládající do ...

                                               

Zápis do školy

Zápis do školy slouží k tomu, aby škola získala evidenci budoucích žáku a aby se rodiče i děti seznámili s prostředím školy. Zápis kromě prvotního seznámení se školou plní ještě několik funkcí - jedná se o legislativní úkon, slouží k diagnostice ...

                                               

Zdravá škola

Zdravá škola je rámcový program Světové zdravotnické organizace, do kterého jsou zapojeny mateřské, základní a střední školy. Cílem programu je zoptimalizovat vývoj a rozvoj každého jednotlivce, žáka a učitele v součinnosti s rodiči a školou samo ...

                                               

Znalostní ekonomika

Znalostní ekonomika spočívá v tvorbě přidané hodnoty na základě zúročení znalostí, nejen díky manuální výrobě, a roste v ní význam vzdělání a využití vědeckých poznatku z hlediska celkové konkurenceschopnosti země.

                                               

Zřizovatel školy

Zřizovatel školy je termín, který nekompromisně souvisí s každou organizací. Zřizovatel pokládá základní kámen, tedy vytváří podmínky pro vznik organizace, stanovuje pravidla a zásady jejího fungování. V případě školských zařízení se pusobnost zř ...

                                               

Autoregulace učení

Autoregulace učení je proces řízení vlastního učení, sám učící se subjekt je schopný usměrnit proces učení k dosažení učebních cílu. Zjednodušeně je možné chápat také jako schopnost žáka učit se a ovládat své učení. V anglické literatuře najdeme ...

                                               

Kooperativní učení

Pedagogika chápe pojem kooperativní učení jako cílovou strukturu vyučování, jako povahový – osobnostní rys žáka, podstatný k přijetí kooperativní cílové struktury žákem, a jako charakteristiku chování žáku ve školních situacích – pro skupinové ch ...

                                               

Smysluplné učení

Opakem smysluplného učení je memorování rote learning. Jedná se o učení pomocí opakování. Slouží k vytvoření základních vědomostí. Neposkytuje hlubší porozumění daného tématu. U memorování chybí propojení mezi novými a již známými informacemi, co ...

                                               

Strojové učení

Strojové učení je podoblastí umělé inteligence, zabývající se algoritmy a technikami, které umožňují počítačovému systému učit se. Učením v daném kontextu rozumíme takovou změnu vnitřního stavu systému, která zefektivní schopnost přizpusobení se ...

                                               

Transformativní učení

Teorie transformativního učení je teorie učení, která vychází z předpokladu, že každý je ovlivněn učením z minulosti, z dětství. Transformativní učení je typické pro dospělost a umožňuje nám rozumět zkušenostem se světem, s jinými lidmi nebo se s ...

                                               

Aberdeen

Aberdeen je třetí největší skotské město, podle počtu obyvatel. Leží na východním pobřeží u Severního moře mezi řekami Don a Dee. Město je kulturně-prumyslovým centrem severovýchodní části Skotska. Puvodně královské město se honosí přívlastky jak ...

                                               

Aix-en-Provence

Aix-en-Provence je město na jihu Francie v departementu Bouches-du-Rhône a regionu Provence-Alpes-Côte dAzur. Nachází se asi 30 km severně od Marseille. Jedná se o typické univerzitní město: ze 141 100 obyvatel je asi 30 000 studentu.

                                               

Alcalá de Henares

Alcalá de Henares je španělské město, ležící 30 kilometru severovýchodně od Madridu. Město je na seznamu Světového dědictví UNESCO od roku 1998, je známo svou univerzitou, na které studovali například Tirso de Molina nebo Francisco de Quevedo, a ...

                                               

Arezzo

Arezzo je italské město v oblasti Toskánska, hlavní město stejnojmenné provincie. Je jedním z nejbohatších měst Toskánska, mimo jiné zásluhou výroby zlatých šperku, které jsou exportovány do celé Evropy. Největším uměleckým pokladem města jsou fr ...

                                               

Avignon

Avignon je starobylé město v Provence na jihu Francie, sídlo departementu Vaucluse v regionu Provence-Alpes-Côte dAzur. Leží na levém břehu řeky Rhôny, na soutoku s řekou Durance, asi 80 km SZ od Marseille a asi 80 km SV od Montpellieru. V letech ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →