ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 134                                               

Korespondenční seminář

Korespondenční seminář je forma mimoškolního vzdělávání pro studenty základních a středních škol. Pruběh korespondenčního semináře je následující: autoři několikrát za rok zveřejní zadání úloh, které se studenti pokusí vyřešit. Vypracované řešení ...

                                               

Logická olympiáda

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky. Soutěž je založena na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup; naučené znalosti by neměly rozhodovat. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěž ...

                                               

Mezinárodní astronomická olympiáda

Mezinárodní astronomická olympiáda je mezinárodně uznávaná každoroční vzdělávací událost pro studenty středních škol. Je to jedna z mezinárodních přírodovědných olympiád. Eurasijská astronomická společnost založila IAO v roce 1996.

                                               

Přírodovědný klokan

Přírodovědný klokan je soutěž v přírodopisu, která vznikla v roce 2006. Jejím autorem je Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, která ji pořádá každý rok společně s Pedagogickou fakultou UP.

                                               

Středoškolská odborná činnost

Středoškolská odborná činnost je každoročně od roku 1978 pořádaná celostátní soutěž odborných prací talentovaných studentu českých středních škol. Oficiálním vyhlašovatelem soutěže je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, ...

                                               

Studentská agora

Studentská agora je středoškolská soutěž, ve které si studenti mohou vyzkoušet debatovat. Soutěž pořádá česká nezisková organizace Agora Central Europe. Soutěž se snaží podnítit u studentu zájem to co se děje v jejich okolí. První ročník soutěže ...

                                               

Jakub Čech (aktivista)

Jakub Čech je český aktivista, novinář, a student. V roce 2017, kdy bylo Jakubovi Čechovi 16 let, mu soud přiznal plnou svéprávnost. Vystudoval Obchodní akademii v Prostějově. Své články publikoval především v Hanáckém Večerníku na Tiscali.cz. V ...

                                               

Michal Máslík

Michal Máslík je český student na Imperial College London. Vystudoval Gymnázium Bohumila Hrabala v Nymburce, kde se během studia zúčastnil fyzikální a matematické olympiády, soutěží ve francouzském jazyce a také práce ve studentském parlamentu. P ...

                                               

Daniel Tupý

Daniel Tupý byl student Filozofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě, který byl zavražděn na Tyršově nábřeží v Bratislavě. Jeho případ není ani po deseti letech uzavřen.

                                               

Joshua Wong

Joshua Wong je hongkongský demokratický aktivista, spoluzakladatel a předseda studentské organizace Scholarism. Vyrustal v protestantské středostavovské rodině, trpí dyslexií a studuje na Hongkongské otevřené univerzitě. Je jedním z vudcu hongkon ...

                                               

Emanuel Zahradníček

Emanuel Zahradníček byl synem strojníka v cukrovaru Emanuela Zahradníčka a Aloisie Zahradníčkové, rozené Dvořákové. Měl dva mladší sourozence, bratra Adolfa a sestru Marii. Emanuel Zahradníček starší byl členem sociálně demokratické strany. Emanu ...

                                               

Zasedací pořádek ve školní třídě

Periferní část třídy je prostor, kde se shromažďují naopak žáci s negativními postoji ke škole a se sklony k digresivním projevum. Snaží se sedět ideálně co nejdál od učitele, což má za následek větší možnosti rozptýlení a úniku žáka před učitelo ...

                                               

Deskriptivní geometrie

Deskriptivní geometrie je věda o zobrazení prostorových útvaru do roviny. Podstatou deskriptivní geometrie je jednoznačný vztah mezi zobrazovaným objektem a jeho prumětem. Zjednodušeně řečeno jde o zobrazování trojrozměrných útvaru na dvojrozměrn ...

                                               

Konstrukční cvičení

Konstrukční cvičení s nejčastější zkratkou KOC je školní předmět, ve kterém studenti převážně středních stavebních škol a navazujících vysokých škol s převážně stavebním zaměřením postupně využívají svých znalostí z pozemního stavitelství ale i d ...

                                               

Pozemní stavitelství

Pozemní stavitelství je studijní obor, který se vyučuje na středních a vysokých školách. Předmět je soustředěn na výchovu budoucích stavebních techniku. Tento předmět má studentum osvětlit problematiku navrhování a provádění stavebních konstrukcí ...

                                               

Provozní služby (učební obor)

Provozní služby jsou dvouletý učební obor typu E, tedy bez maturity. Lze získat Výuční list a nižší střední vzdělání, což muže postiženým pomoci při získání pracovního uplatnění. Obor je určen přednostně žákum s lehkým mentálním postižením, přípa ...

                                               

Tkalcovství (studijní obor)

Tkalcovství byl jedním ze studijních předmětu, který byl vyučován na středních, vyšších odborných, vysokých či učňovských školách textilního zaměření.

                                               

Účetnictví

Účetnictví je nástroj pro sledování a zobrazení stavu, toku a výsledku ekonomické činnosti v peněžních jednotkách. Je uspořádaným systémem evidence s určitými, vesměs obecně platnými normami a definovanými pravidly.

                                               

Školství

Školství je součást vzdělávacího systému zajišťující výchovu a vzdělávání dětí a mládeže. Zahrnuje soustavu škol a školských zařízení a lidské zdroje, tj. subjekty, které vzdělávání a výchovu přímo realizují – učitelé, nebo se podílejí na podpurn ...

                                               

Absolvent

Absolvent je bývalý student, někdy také označovaný jako graduant. Jde o člověka, který předepsaným zpusobem a úspěšně dokončil nějakou školu, kurz nebo školení. Status absolventa představuje stupeň a kvalitu vzdělání a bývá předpokladem k vykonáv ...

                                               

Akreditační komise

Akreditační komise zřízená podle českého vysokoškolského zákona byla nezávislým kolektivním státním orgánem o 21 členech, který měl za úkol pečovat o kvalitu vysokoškolského vzdělávání a posuzovat jak vzdělávací, tak vědeckou, výzkumnou a vývojov ...

                                               

Alternativní školství

Alternativní školství je souborné označení pro školství ruzných pedagogických směru, které se vymezují vuči klasickému čili tradičnímu školství, které vychází z pedagogiky formulované v 19. století J. F. Herbartem. K alternativnímu školství se řa ...

                                               

Čtenářský deník

Čtenářský deník je pomucka používaná na základních a středních školách. Obvykle se jedná o sešit nebo prázdnou knihu, deník do kterého si studenti sami zapisují stručné obsahy knih, které přečetli jako povinnou i nepovinnou četbu. Čtenářský deník ...

                                               

Dějiny pedagogiky a školství

Dějiny pedagogiky se řadí do systému pedagogických věd a jsou jednou ze základních disciplín pedagogiky. Zabývají se teorií i praxí výchovy, vzdělávání a vyučování. Snaží se nám podat obraz o dějinném vývoji v pedagogické oblasti a objektivně stu ...

                                               

Den učitelu

Den učitelu je dnem, vyhlášeným k poctě učitelu. Termín, ve kterém se den učitelu slaví, se v ruzných zemích liší, často je to na výročí významného lokálního učitele, nebo mezníku pedagogiky. V České republice na Slovensku je určeným dnem 28. bře ...

                                               

Domov mládeže

Domov mládeže je školské zařízení, které poskytuje žákum středních škol a studentum vyšších odborných škol školské služby. DM jsou zřizovány jako samostatná školská zařízení nebo jsou součástí právního subjektu se školou, školní jídelnou, interná ...

                                               

Školní družina

Školní družina je školské zařízení pro výchovu mimo vyučování. Její navštěvování není povinné a rodiče se mohou rozhodnout, zda své děti do zařízení umístí, či nikoliv. Jedná se o placenou službu. K budování široké sítě socialistických zařízení p ...

                                               

EUNIS

EUNIS je evropská nezávislá akademická organizace, která sdružuje právnické osoby zabývající se vývojem, zaváděním a údržbou informačních systému na evropských vysokých školách. EUNIS byla založena 14. a 15. října 1993 v Paříži, když se konala us ...

                                               

Evropské školy

Evropské školy jsou instituce zajišťující vzdělávání pro děti pracovníku institucí Evropské unie, pracovníku ze stálých reprezentací a dalších zastoupení. Pro tyto děti a děti učitelu a pracovníku Evropských škol je vzdělávání bezplatné. Na zákla ...

                                               

Formativní hodnocení

Formativní hodnocení je nástrojem pedagogické komunikace mezi žákem a učitelem. Podává učiteli během učebního procesu informace o tom, jak se žák vypořádává s látkou, zda látce porozuměl, případně jaký druh pomoci potřebuje k zvládnutí učiva. For ...

                                               

Global Classroom

Global Classroom Partnership je mezinárodní partnerství škol. Počátky spolupráce se datují až do roku 1989, ale projekt samotný oficiálně započal až roku 1996. Jedná se o jedno z největších dlouhodobých mezinárodních partnerství škol ve světě.

                                               

Grafomotorika

Grafomotorika zahrnuje úroveň motorické zpusobilosti pro grafický výraz, psaní, obkreslování, kreslení, rýsování. Zvládnutí grafomotorických dovedností je žádoucí pro děti před nástupem do první třídy. Grafomotorické dovednosti jsou jedním z krit ...

                                               

Integrovaná úloha

Integrovaná úloha je zadání, se kterým pracují žáci napříč vyučovacími předměty. Z hlediska učitele je to metoda práce s obsahem několika vyučovacích předmětu současně. Principem integrované úlohy je integrace, přesněji koordinace vyučovacích pře ...

                                               

Internát

Internát je ubytovací zařízení pro žáky středních a někdy i vysokých škol. U běžných škol často funguje pouze v pruběhu výuky, u mezinárodně proslulých škol však jsou internáty často otevřeny po celý rok. U některých škol funguje internát pouze j ...

                                               

Lektor (pedagog)

Lektor je pracovní pozice učitele, který většinou vede některou z praktických částí studia. Nezbytnou podmínkou bývá zpravidla určitá praxe a zkušenosti, nikoliv nezbytně požadavek formálního vysokoškolského vzdělání. Po úspěšném ukončení studia ...

                                               

Malotřídní škola

Malotřídní škola je škola s alespoň jednou třídou, v níž se děti ruzných věkových kategorií vzdělávají společně. V prostředí českého školství se jedná především o základní školy s 1. stupněm. Školský zákon z roku 2004 nehovoří přímo o malotřídníc ...

                                               

Maturita

Maturita je zkouška zakončující úplné středoškolské vzdělání v ruzných evropských zemích včetně České republiky. Zkouška musí být žáky ve věku 17 až 20 let složena jako podmínka pro vstup do terciálního vzdělávání. V některých státech není maturi ...

                                               

Mentoring v učitelství

Mentoring v učitelství je kolegiální spolupráce, jejíž podstatou je podpora méně zkušeného učitele zkušenějším kolegou. Mohou ale nastat případy, kdy jde o pomoc učitele služebně mladšího a zkušenějšího staršímu kolegovi. Jedná se o záměrný vztah ...

                                               

Národní akreditační úřad pro vysoké školství

Národní akreditační úřad pro vysoké školství je instituce, která má na starosti akreditace pro pusobnost vysokých škol v Česku. Tento samostatný správní úřad je náhradou puvodní Akreditační komise, oproti ní ale rozhodnutí Akreditačního úřadu pla ...

                                               

Národní institut pro další vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání byla přímo řízená příspěvková organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, která vznikla v roce 2005 sloučením 14 krajských pedagogických center. K 1. lednu 2014 byl do NIDV vtělen ...

                                               

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež je jednou z forem nízkoprahového zařízení a patří mezi sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Tato služba se zaměřuje především na neorganizovanou mládež na velkých sídlištích, v ...

                                               

Nuda ve škole

Nuda je přechodný nepříjemný duševní stav, v němž člověk cítí pronikavý nedostatek zájmu o své obvyklé aktivity a je pro něj obtížné se na ně soustředit. Nuda tedy nutně neznamená, že člověk nemá co na práci, ale spíše to, že se nedokáže pro dano ...

                                               

Pedagogický pracovník

Pedagogický pracovník je osoba, která koná vyučovací, výchovnou, speciálněpedagogickou nebo pedagogicko-psychologickou činnost přímým pusobením na vzdělávaného, kterým uskutečňuje výchovu a vzdělávání. Je zaměstnancem právnické osoby, která vykon ...

                                               

Potvrzení o studiu

Potvrzení o studiu je tiskopis sloužící k vyjádření vztahu studenta k příslušné škole. Vydává jej školské zařízení svému studentovi. Slouží jako doklad pro úřady, zaměstnavatele a jiné instituce.

                                               

Povinná školní docházka

Povinná školní docházka je zákonná povinnost dětí navštěvovat v určitém věkovém rozmezí školu. Z toho vyplývá povinnost zákonných zástupcu děti příslušného věku do školy posílat a povinnost státních orgánu a orgánu samosprávy zajistit provoz potř ...

                                               

Preceptor

Preceptor byl ve starší době učitel, později domácí učitel, učitelský pomocník nebo starší student, který procvičoval látku s mladšími kolegy. Na některých středních a vysokých školách učitel, který vede cvičení.

                                               

Prohlášení o bezinfekčnosti

Formulář Prohlášení o bezinfekčnosti je zvláštní formou čestného prohlášení, které je vyplňováno zákonnými zástupci dítěte, před jeho odjezdem např. na: školu v přírodě, táborový pobyt pro děti apod. Tímto prohlášením se zákonní zástupci dítěte z ...

                                               

Reader

Reader je titul některých učitelu v Anglii. Puvod pojmu reader je však mimo oblast školství. Obdobou je české slovo děkan, které pochází z církevní oblasti a zakotvilo rovněž i v oblasti školství zbavené puvodního smyslu kněze šířícího Slovo Boží ...

                                               

Repetent

Repetent je žák, který kvuli svému neprospěchu ve škole propadá a musí opakovat celý ročník. V německy mluvících zemích jde také o vyučujícího na ruzných institucích. Na vysokých školách je to pokročilý student nebo už absolvent, který jako asist ...

                                               

Ředitel školy

Ředitel školy je pracovník, který je zodpovědný za správu a řízení školy, popř. školského zařízení. Ředitel nese plnou zodpovědnost za kvalitu a efektivitu vzdělávacího procesu a také za finanční řízení školy. Pod jeho kompetence spadá také přijí ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →