ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 133                                               

Skauting

Skauting je celosvětové hnutí, jehož cílem je výchova a sebevýchova dětí a mladých lidí. Jeho členové se nazývají skauti. Český skauting je specifickou národní formou tohoto mezinárodního hnutí a je reprezentován celou řadou ruznorodých spolku.

                                               

Auld Lang Syne

Auld Lang Syne je píseň napsaná skotským básníkem Robertem Burnsem na základě podobné básně Roberta Aytona a starých lidových písní na tradiční skotskou melodii. Jedná se o jednu z nejznámějších písní v anglicky mluvícím světě, ježto je zpívána s ...

                                               

Ben Já Mína

Ben já Mína je skautský časopis určený pro nejmladší věkovou kategorii - benjamínky, děti ve věku 4–7 let. Časopis je ilustrovaný a obsahuje aktivity vhodné pro předškolní děti. Vychází od roku 2016. Pro vedoucí jsou k němu zároveň vydávány metod ...

                                               

Brownsea

Brownsea Island je největší z osmi ostrovu v zálivu u města Poole v anglickém hrabství Dorset. Jeho podstatnou část zabírá přírodní rezervace, která je duležitým sídlištěm ptačích druhu. Ostrov je přístupný veřejnosti, ale množství návštěvníku re ...

                                               

Cercetașii României

Cercetasii României je primární národní skautská organizace v Rumunsku. Založena byl v roce 1913, stala se členem Světové organizace skautského hnutí v roce 1993. Koedukovaná Cercetașii României měla 3.500 členu v roce 2014.

                                               

Čekatelská zkouška

Čekatelská zkouška je česká interní skautská kvalifikace pro spoluvedoucí skautských oddílu, zvyšující jejich organizační, pedagogické i další kompetence. Skládá se zpravidla po absolvování čekatelského kurzu. Absolvent čekatelské zkoušky má práv ...

                                               

Družina (skauting)

Družina je základ skautské výchovy. Tvoří jí skupina 3 až 10 chlapcu nebo dívek stejného nebo podobného věku. Družina usnadňuje výchovu mládeže, lépe se organizují hry, práce a veškerý program. Ten má na starosti rádce družiny. Každá družina má s ...

                                               

Girl Scout Cookies

Girl Scout Cookies jsou sušenky prodávané členkami Girl Scouts of the USA jako jeden z hlavních zdroju financí pro lokální skautské jednotky. Členky GSUSA prodávají sušenky za účelem fundraisingu od roku 1917. Dívky, které se zapojí do prodeje, m ...

                                               

Idea skautingu

Skauting je výchovným hnutím, stojícím na definovaných ideových základech. Mezi tyto základy patří skautský zákon, slib, heslo a denní příkaz. Všechny tyto prvky směřují k naplňování třech základních principu skautingu. Napříč světovými skautským ...

                                               

Jestřábí perutě

Kniha obsahuje 29 kapitol, včetně podrobného životopisu Jaroslava Foglara. Kniha je doplněna řadou fotografií. Dvě kapitoly se věnují literárním začátkum Jaroslava Foglara, první básni, kterou Foglar napsal a povídkám, napsaným a uveřejňovaným po ...

                                               

Jindřich Meklenbursko-Zvěřínský

Jindřich Meklenbursko-Zvěřínský byl sňatkem s královnou Vilemínou Nizozemskou princem manželem Nizozemska. Byl to nejdéle úřadující choť panovníka nizozemského království.

                                               

Kontroverze a konflikty skautingu

Skauting byl od svého vzniku provázen mnoha kontroverzemi a konflikty. Tento článek diskutuje o historických a současných skautských kontroverzích a potížích, s příklady z ruzných zemí.

                                               

Letecký skauting

Letecký skauting je forma mezinárodního skautského hnutí se zvláštním durazem na oblasti letectví. Letečtí skauti sledují stejný základní skautský program jako normální skauti, ale věnují určité množství času svým leteckým činnostem. Aero skauti ...

                                               

Lilie (skauting)

Lilie je hlavním motivem znaku či loga většiny skautských organisací a představuje hlavní myšlenky skautingu: outdoor a divočinu. Tři okvětní lístky nebo listy představují tři principy skautského slibu, povinnost k sobě, povinnost k druhým) v pod ...

                                               

Mahikeng

Mahikeng je hlavní město Severozápadní provincie Jižní Afriky. Nachází se v blízkosti jihoafrických hranic s Botswanou, 1 400 km severovýchodně od Kapského Města a 260 km západně od Johannesburgu. V roce 2001 zde žilo 49 300 obyvatel, ale v roce ...

                                               

Náš oddíl

Náš oddíl je instruktážní příručka Jaroslava Foglara pro práci v klubech, družinách a oddílech. Kniha neobsahuje ucelený příběh jako jiné Foglarovy romány, svým charakterem je obdobná knihám Kronika Ztracené stopy, Kronika Hochu od Bobří řeky a Z ...

                                               

Organizační struktura Junáka

Organizační struktura Junáka se skládá z mnoha jednotek a orgánu na několika funkčních úrovních od celostátní po místní. Junák je podle svých stanov činovnickou demokracií, na jeho řízení se tedy podílí všichni, kdo mají v rámci organizace nějako ...

                                               

Představitelé Junáka – českého skauta

Vrcholnými představiteli Junáka – českého skauta jsou náčelní a náčelník, společně předsedající jeho vrcholnému strategickému a koncepčnímu orgánu, Náčelnictvu, a starosta, stojící v čele Výkonné rady, řídící organizaci po operativní stránce.

                                               

Představitelé světové organizace skautského hnutí

Hlavním orgánem celé organizace je Světová skautská konference, které se účastní zástupci všech členských organizací. Schází se každé tři roky. Světový skautský výbor se skládá z 12 členu, kteří jsou voleni světovou konferencí a jednají jejím jmé ...

                                               

Psohlavec (časopis)

Psohlavec byl český spolkový časopis pro mládež. Byl to první skautský časopis, který začal vydávat Jan Hořejší počátkem roku 1914 pro Skautský odbor Psohlavci, který fungoval pod ženským humanitárním spolkem Záchrana. Rozmnožován byl hektograficky.

                                               

Rovering

Rovering je věková kategorie skautského hnutí, určená dospívajícím. Heslem roveru je Sloužím. Jde o poslední výchovnou kategorii v rámci skautingu, kde se z výchovy jedince stává sebevýchova a kolektivní výchova v roverské družině nebo kmeni.

                                               

Roverský kmen

Časopis je rozdělen do několika kategorií: Rovering – rozhovory, reportáže, tipy na činnost v roverském prostředí Kolem nás – rady do praktického života, podněty a informace k možným aktivitám Úvodník Aktuality – aktuální dění z roverského světa, ...

                                               

Seznam členu Světové organizace skautského hnutí

Od založení skautingu se hnutí rozšířilo z Velké Británie do 216 zemí světa. Po celém světě se ke skautingu hlásí více než 40 milionu členu ze 169 národních organisací přidružených ke světové skautské organizaci.

                                               

Seznam členu Světového sdružení skautek

Světové sdružení skautek přijímá z každé země nejvýše jednu členskou organizaci. Některé země mají federaci která sdružuje několik organizací, rozdělených na základě náboženství Francie, Dánsko, etnické příslušnosti Izrael nebo jazyka Belgie.

                                               

Skautská hymna

Skautská nebo též junácká hymna je hymna českých skautu. Vznikla jako píseň Junácká v roce 1912, hudbu složil Karel Kovařovic, text napsal František S. Procházka. Skauti ji zpívají při nástupech a jiných oficiálních událostech.

                                               

Skautská stezka

Skautská stezka je pomocný materiál při skautské výchově, pomáhající rozvoji a seberozvoji skautu v České republice. Jedná se o sešitek se seznamem úkolu, znalostí, kompetencí a dovedností, které by měl skaut určité věkové kategorie ovládat. Spln ...

                                               

Skautská výchovná metoda

Skautská výchovná metoda je cestou soustavné výchovy a sebevýchovy, jež má vést k upevňování charakteru, vytváření hodnotového systému, rozvoji dovedností a znalostí. Skautskou výchovnou metodu tvoří nedělitelný systém vzájemně provázaných prvku.

                                               

Skautské muzeum Václava Rubeše v Ružomberku

Skautské muzeum Václava Rubeše v Ružomberku je jediné skautské muzeum na Slovensku, bylo založeno 22. února 1997 a od roku 2003 nese současný název.

                                               

Skautské podání ruky

Skautské podání ruky je formální zpusob pozdravu mezi skauty obou pohlaví používaný členy skautského hnutí po celém světě při pozdravu jiných skautu. Podání ruky se provádí rukou nejbližší srdci a je nabízeno jako projev přátelství. Ve většině př ...

                                               

Skautský činovnický slib

Činovnický slib je slib českých skautu, kteří vykonávají nějakou funkci v řízení skautské organizace. Slib se zpravidla skládá při převzetí první takové funkce.

                                               

Skautský oddíl

Skautský oddíl je základní výchovnou jednotkou ve skautingu. Představuje skupinu obvykle 12–30 lidí, převážně dětí, kterou vede vudce oddílu. Muže být čistě chlapecký, čistě dívčí, ale i smíšený. Někdy bývají skautské oddíly rozděleny podle výcho ...

                                               

Skautský pozdrav

Skautský pozdrav je gesto používané členy skautského hnutí po celém světě při zdravení ostatní skautu a národní vlajky na ceremoniích. Ve většině situací je pozdrav prováděn pravou rukou, dlaní směrem vpřed, palec drží malíček a konce prstu míří ...

                                               

Skautský slib

Skautský slib je základní přísaha skautu a ohnisko skautského duchovního života. Skaut, který se rozhodne složit slib skautu či skautek, by měl být řádným členem oddílu, měl by být poučen o idee skautingu a být rozhodnut podle nich žít. Složení s ...

                                               

Skautský tábor

Skautský tábor je několikatýdenní akce pořádaná skauty o letních prázdninách. Je vyvrcholením celoroční činnosti, proto se děti i vedoucí vzájemně znají. Každý rok jich skauti v ČR pořádají více než tisícovku a pravidelně se jich účastní přes 23 ...

                                               

Skautský zákon

Skautský zákon je soustava jednoduchých přikázání, základních praktických pravidel pro život skautu a skautek. Skauti a skautky se k jeho dodržování ve svém životě dobrovolně zavazují ve skautském slibu. Je formulován jako norma ideálního chování ...

                                               

Sněm indiánských mluvčích znakového jazyka

Sněm indiánských mluvčích znakového jazyka byl svolán v americké Montaně ve městě Browningu ve dnech 4.–6. srpna roku 1930 za účelem videoarchivace nahrávek indiánských znakových jazyku. Sněm se uskutečnil proto, že Indiánu, kteří ovládají znakov ...

                                               

Spartakovi skauti práce

O tři roky později došlo k propojení obou komunisticky zaměřených organizací a dali vzniknout organizaci nazvané Spartakovi skauti práce SSP. Ve svém znaku měla srp a kladivo a prezentovala se heslem K boji proletariátu buď připraven!. Měla vytvo ...

                                               

Svatý Jiří

Svatý Jiří byl podle křesťanské hagiografie římský voják pocházející z Anatolie, dnešního Turecka, který byl uctíván jako mučedník. Východní církve jej označují jako megalomartyra, arcimučedníka. Je jedním ze čtrnácti svatých pomocníku. Je zvěčně ...

                                               

Světlušky (skauting)

Světlušky jsou věková kategorie českých skautek ve věku 7-11 let. Název světlušky odkazuje na snahu přinášet radost a světlo svému okolí, pomáhat nalézt cestu. Světlušky vodních skautu se nazývají žabičky. Jako symbolický rámec se donedávna využí ...

                                               

Světová skautská konference

Světová skautská konference je řídícím orgánem WOSM. Členské organizace na konferenci řeší duležité aspekty a budoucnost skautského hnutí. Světová skautská konference se koná každé tři roky a od roku 1971 ji předchází světové skautské fórum mláde ...

                                               

Tábor ve Sluneční zátoce

Tábor ve Sluneční zátoce je kniha, kterou vydalo nakladatelství Olympia v roce 2007, k 100. výročí narození spisovatele Jaroslava Foglara. Kniha byla vydána jako 27. svazek Sebraných spisu Jaroslava Foglara. Knihu uspořádal a komentáři doplnil Vá ...

                                               

Tábor Zelené příšery

Tábor Zelené příšery je kniha, kterou sestavil Miloš Zapletal výběrem z oddílových kronik Pražské Dvojky, vedené Jaroslavem Foglarem. Kniha zahrnuje vybrané texty z prvních třech kronik oddílu, z let 1924–1929: První kronika "Ohnivci", 1924–1925 ...

                                               

TOM 4312 Třicítka a Dvojka

TOM 4312 Třicítka a Dvojka je smíšený turistický oddíl mládeže fungující v Ostravě - Porubě. Prošla jím řada významných osobností, např. Zuzana Kajnarová Říčařová a mimo jiné založil Ivančenu.

                                               

Uzel dobrého skutku

Uzel dobrého skutku je ozdobný uzel, který se uplatňuje obzvláště jako skautský symbol – váže se na skautském šátku. Jméno dostal z podobného duvodu, jak lidová moudrost popisuje vázání uzlu na kapesníku. Muži si tímto uzlem svazovali cípy šátku, ...

                                               

Věkové kategorie v Junáku

Věkové kategorie v Junáku pomáhají přizpusobovat program potřebám a specifikum členu ruzného věku. Junák pracuje s několika věkovými kategoriemi. Program se vytváří speciálně pro každou kategorii na základě potřeb dětí a jejich věku. Věkové rozme ...

                                               

Vlčata

Vlčata jsou skautskou věkovou kategorií pro chlapce ve věku 7–11 let. Vlčata založil již v roce 1916 zakladatel světového skautingu Robert Baden-Powell pro chlapce, kteří byli příliš malí, než aby byl pro ně vhodný klasický skautský program. Symb ...

                                               

Vodní skaut

Vodní skauti jsou členové skautského hnutí, kteří se s velkým durazem věnují lodím a vodním aktivitám. Vodní skauti mohou pusobit na moři, jezerech i řekách. Vodní skauting nabízí možnosti plachtění, jízdy na lodích, výuky navigace, výuky práce s ...

                                               

Vudcovská zkouška

Vudcovská zkouška je interní skautskou kvalifikací opravňující dospělého skauta k vedení skautského oddílu. Skládá se zpravidla po absolvování vudcovského kurzu. Absolvent vudcovské zkoušky má právo nosit na kroji příslušné označení. Podoba a nár ...

                                               

Výprava na Yucatan

Výprava na Yucatan je dvacátá první kniha Jaroslava Foglara, zahrnující výběr z deseti oddílových kronik Pražské Dvojky, vedené Jaroslavem Foglarem. Výběr sestavil Miloš Zapletal. Na rozdíl od klasických foglarovek tato kniha nezahrnuje souvislý ...

                                               

Wood badge

Wood Badge je název pro insignie udělované absolventum pokročilých skautských vzdělávacích kurzu pro vedoucí, vycházející z názvu těchto kurzu. Odznak má podobu dřevěných špalíčku zavěšených na kožené šňurce kolem krku, nošených zpravidla ke skau ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →