ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 129                                               

Vojenský záslužný kříž (Čad)

Vyznamenání bylo založeno dekretem č. 265/PR-CM ze dne 12. prosince 1966. Udíleno je příslušníkum ozbrojených sil za hrdinské a statečné činy během vojenských konfliktu či misí na udržování pořádku. Uděleno muže být i zahraničním příslušníkum ozb ...

                                               

Vojenský záslužný kříž (Meklenbursko-Zvěřínsko)

Vojenský záslužný kříž byl meklenburské záslužné vyznamenání, založené 5. srpna 1848 meklenburským velkovévodou Fridrichem Františkem II. Puvodně byl udělován přímým účastníkum boju, avšak výnosem z 24. prosince 1870 bylo propujčování kříže rozší ...

                                               

Vojenský záslužný kříž (Rakousko)

Vojenský záslužný kříž byl rakouským válečným vyznamenáním, založeným 22. října 1849 rakouským císařem Františkem Josefem I. Udělován byl dustojníkum v jediném stupni za mimořádnou odvahu, rozhodnost a prozíravost před nepřítelem nebo v případě m ...

                                               

Vojenský záslužný řád (Bavorsko)

Bavorský vojenský záslužný řád bylo vojenské válečné vyznamenání z dob Císařského Německa, které bylo zavedeno bavorským králem Ludvíkem II. dne 19. července roku 1866.

                                               

Vojenský záslužný řád (Württembersko)

Vojenský záslužný řád bylo württemberské vojenské vyznamenání. Založil ho 11. února 1759 vévoda Karel Evžen Württemberský pod názvem Militär-Carls-Orden, který byl udělován dustojníkum za sedmileté války. Řád byl obnoven 6. listopadu 1799 württem ...

                                               

Vyznamenání Zlaté lípy

Vyznamenání Zlaté lípy je vojenské ocenění udělované ministrem obrany ČR za mimořádný přínos pro rozvoj obrany a bezpečnosti České republiky.

                                               

Řád württemberské koruny

Řád württemberské koruny byl württemberský řád. Puvodně se jmenoval Lovecký řád sv. Huberta, poté roku 1807 přejmenován württemberským králem Fridrichem I. na Řád zlaté orlice. Současný název dostal pak roku 1818 a od roku 1892 se uděloval jako d ...

                                               

Řád za zásluhy (Chile)

Řád za zásluhy je nejvyšší státní vyznamenání Chile založené v roce 1929 a udílené pouze cizincum za významné služby pro stát.

                                               

Řád zähringenského lva

Řád zähringenského lva byl bádenský řád. Založil ho 26. prosince 1812 velkovévoda Karel Fridrich Bádenský jako všeobecně záslužný řád. Řád byl pojmenován na památku bádenského vévodského rodu Zähringu, kteří v Bádensku vládli od roku 1073 až do k ...

                                               

Záslužný letecký kříž (Spojené království)

Distinguished Flying Cross je vojenské vyznamenání udělované ve Velké Británii pilotum Royal Air Force nebo dříve dustojníkum letectev zemí Commonwealthu za odvážný čin nebo činy, hrdinství, odvahu a statečnost nebo příkladnou službu ve vzdušných ...

                                               

Odznak za zranění (Bulharsko)

Odznak za zranění byl bulharský čestný odznak založený carem Borisem III. roku 1942. Udílen byl za zranění příslušníkum bulharských ozbrojených sil během druhé světové války. Mohl být udělen i posmrtně a předán pozustalým po oceněném vojákovi. Po ...

                                               

Řád železné koruny

Řád železné koruny byl puvodně napoleonský italský, později rakouský řád založený roku 1805 císařem Napoleonem I. a roku 1816 převzatý rakouským císařem Františkem I.

                                               

Železný kříž

Železný kříž je německé a puvodně pruské válečné vyznamenání. Zřízeno bylo pruským králem Fridrichem Vilémem III. a poprvé uděleno 10. března 1813. Po květnu roku 1945 se udělovat přestal, avšak jeho stylizované symboly jsou používány jako logo a ...

                                               

Železný pulměsíc

Železný pulměsíc, známý také jako Gallipolská hvězda, byl osmanské válečné vyznamenání. Založil ho 1. března 1915 sultán Mehmed V. Vyznamenání bylo udělováno za udatnost v boji tureckým vojákum a jejich spojencum účastnících se především boju na ...

                                               

Váleční psi

Psi ve válce mají dlouhou historii, která začíná ve starověku. Od tréninku v boji, po použití jako pruzkumníci, hlídači či sledovatelé, bylo jejich využití rozmanité a i v moderním vojenském použití se psi k těmto účelum někdy využívají.

                                               

Válečný slon

Válečný slon je označení pro slona, který je alespoň základně vycvičen a použit pod lidskou kontrolou v bitvě. Ve starověku hráli váleční sloni významnou roli v řadách vojsk některých afrických a asijských státu a po tažení Alexandra Velikého též ...

                                               

Autoškola

Autoškola je fyzická nebo právnická osoba, která smí vzdělávat uchazeče o získání nebo rozšíření řidičského oprávnění nebo o jiné zdokonalování odborné zpusobilosti k řízení motorových vozidel. Ve většině státu potřebuje k této činnosti zvláštní ...

                                               

BESIP

BESIP je oddělení Ministerstva dopravy ČR koordinující činnosti v oblasti bezpečnosti na pozemních komunikacích a pusobení na lidského činitele. Svou činnost zaměřuje na celostátní kampaně, dopravní výchovu a rozšiřování informací o osvědčených p ...

                                               

Bodový systém

Bodový systém slouží ke sledování opakovaného páchání přestupku nebo trestných činu. Typicky se užívá zejména v silničním provozu jako nástroj, jímž je vynucováno dodržování pravidel provozu. Viz také Bodový systém v Česku. V Evropě se bodový sys ...

                                               

Bodový systém v Česku

Bodový systém v Česku slouží ke sledování opakovaného páchání přestupku nebo trestných činu.Současný systém bodového hodnocení byl v ČR zaveden 1. července 2006 na základě zákonu č. 411/2005 Sb. a 226/2006 Sb., kterými byl novelizován zákon č. 36 ...

                                               

Dopravní hřiště

Dětské dopravní hřiště je plocha určená k dopravní výchově dětí. Je na ní umístěna zmenšená modelová síť ulic, silnic a chodníku s ruznými dopravními značkami a dopravními zařízeními, například světelnými semafory. Používají se zejména ke školou ...

                                               

Dopravní vzdělávací institut

Dopravní vzdělávací institut, a.s. je dceřinou společností Českých drah a vzdělávacím zařízením. Předmětem podnikání akciové společnosti DVI je vzdělávání zaměstnancu drážních organizací v dopravě, přepravě, metodách managementu a dále jazykové v ...

                                               

ETesty (informační systém)

eTesty je zkušební a výukový informační systém Ministerstva dopravy ČR. Slouží k vykonávání elektronických testu pro žadatele o řidičské oprávnění, profesní zpusobilost řidiče a odbornou zpusobilost dopravcu.

                                               

Polygon Most

Polygon Most je výcvikový areál, kde zájemci mohou absolvovat kurzy bezpečné jízdy a zdokonalovací kurzy, off-roadové kurzy či kurzy pro získání závodní licence. Jsou určené pro řidiče ruzných typu silničních motorových vozidel. Polygon se nacház ...

                                               

Řidičský prukaz

Řidičský prukaz je doklad, jímž se prokazuje řidičské oprávnění k řízení motorových vozidel. K získání řidičského oprávnění je třeba absolvovat předepsaný výcvik završený zkouškou.

                                               

Autorský nástroj

Autorský nástroj je softwarová aplikace nebo kombinace aplikací určených především k vývoji multimediálního obsahu, obvykle publikovaného na Internet pomocí World Wide Web. Jedná se zejména o HTML editory a nástroje pro přípravu e-learningových k ...

                                               

Blended learning

Blended learning je označení pro kombinovanou výuku, tedy pro kombinaci standardní výuky s e-learningem.

                                               

Cerebro

Cerebro je česká freemium mobilní a desktopová platforma pro výuku přírodovědných oboru. Spuštěna byla oficiálně 1. prosince 2017. Jejím hlavním tvurcem je psychiatr MUDr. Vojtěch Hrček, absolvent 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. V současn ...

                                               

ČT edu

ČT edu je webový portál České televize, který učitelum, žákum i rodičum nabízí tisíce krátkých videí pro doplnění výuky. Videa pokrývají témata z předškolního, základního a středního vzdělávání a jsou přehledně členěna podle stupňu, ale i podle p ...

                                               

Duolingo

Duolingo je bezplatná platforma pro výuku jazyku. Spuštěna byla oficiálně 19. června 2012. Jejím hlavním tvurcem je Luis von Ahn, který vytvořil mimo jiné službu reCAPTCHA. V současné době Duolingo funguje v mnoha jazycích včetně češtiny, ale dos ...

                                               

E@I

E I je mezinárodní mládežnická nezisková organizace, která podporuje mezinárodní spolupráci a komunikaci a organizuje vzdělávací projekty a akce s cílem podpořit interkulturní vzdělávání a používání jazyku a internetových technologií. Před svou r ...

                                               

EUNI

EUNI.cz neboli elektronická univerzita je e-learningový projekt celoživotního vzdělávání určený lékařum, lékárníkum, všeobecným sestrám, farmaceutickým asistentum a dalším nelékařským zdravotnickým profesionálum. Portál EUNI přináší relevantní a ...

                                               

International Computer and Information Literacy Study

International Computer and Information Literacy Study je první mezinárodní komparativní studií sledující schopnost žáku používat počítače k vyhledávání, vytváření a sdílení informací za účelem úspěšného fungování jedince ve společnosti. Organizát ...

                                               

LANGMaster

LANGMaster International, s.r.o. je společnost, která se zabývá elektronickým publikováním, tvorbou multimediálních vzdělávacích systému a e-learningem.

                                               

Learning Content Management System

LCMS je systém, který slouží k vývoji e-learningových kurzu a současně řeší týmový proces vytváření a údržby kurzu, který zahrnuje didaktické zpracování, tvorbu, sdílení, distribuci a změny obsahu za spolupráce znalcu obsahu, didaktických pracovn ...

                                               

Learning Management System

Learning Management System je systém pro řízení výuky, tedy aplikace řešící administrativu a organizaci výuky. Aplikace, které v sobě integrují zpravidla nejruznější on-line nástroje pro komunikaci a řízení studia a zároveň zpřístupňují studentum ...

                                               

MEFANET

MEFANET je vzdělávací síť českých a slovenských lékařských fakult, která usiluje o modernizaci výuky lékařských a zdravotnických oboru.

                                               

Převrácená třída

Převrácená výuka je metoda integrovaného učení, při níž dochází k obrácení úloh učitele a žáka v hodině, neboť je obsah učiva vytvořen studenty doma a aplikován ve škole. V anglické literatuře je tato metoda známá jako flip teaching, flipped clas ...

                                               

RE-WISE

RE-WISE je e-learningová metoda pro výuku a opakování slovíček, frází, jednoduchých faktu, gramatických pouček a odborných termínu. Na základě algoritmu modelujícího lidskou paměť, udrží ve studentově paměti co nejvíce naučených slov a zároveň mi ...

                                               

SCORM

Shareable Content Object Reference Model je referenční model pro e-learning. Je souborem specifikací a standardu, jejichž hlavním úkolem je umožnit provozovat obsah vytvořený v souladu se SCORMem v libovolném LMS, který také musí pravidlum SCORM ...

                                               

Simulace (e-learning)

Simulace jsou jedním z nejefektivnějších e-learningových nástroju. Umožňují pruběžné interaktivní ověřování výkladu a výuky pomocí simulátoru v mnoha oborech lidské činnosti. Hry a simulace umožňují lidem, aby se mohli učit a vzdělávat prostředni ...

                                               

Slovake.eu

Slovake.eu jsou webové stránky umožňující bezplatné studium slovenského jazyka prostřednictvím e-learningu. Nabízené jazykové kurzy ruzných úrovní jsou rozděleny do tematicky zaměřených kapitol a doplněné audio- a videonahrávkami a cvičeními. Str ...

                                               

Tutor

Tutor znamená osobu, která se stará o určitou skupinu žáku nebo studentu, konzultuje a procvičuje s nimi probíranou látku a podobně. Funkci tutora na vysokých školách zastávají obvykle starší studenti nebo mladší učitelé.

                                               

Vsauce

Vsauce je značka, pod níž vysílá několik YouTube kanálu, které vytvořila internetová celebrita Michael Stevens, známý také jako "bald science man". Tyto kanály jsou známé především tvorbou videí s vědeckými tématy, ale zaměřují se též na hry, tec ...

                                               

Výukový objekt

Výukový objekt je malá část výukového obsahu, specifikovaná cílem výkonu, aktivitou a vyhodnocením žáka. Jde o základní stavební prvek e-learningu k výstavbě lekce, jednotky či kursu, nebo sloužící k osvojení malého rozsahu učiva. V dnešním e-lea ...

                                               

WikiSkripta

WikiSkripta jsou projektem pro kooperativní tvorbu a ukládání medicínských studijních materiálu. Jsou otevřena všem lékařským fakultám v Česku na Slovensku. Jde o projekt založený na technologii MediaWiki.

                                               

Wikiverzita

Wikiverzita je projekt nadace Wikimedia Foundation nabízející volně dostupné e-learningové vzdělávání formou výukových jednotek a materiálu, které mohou nabývat podobu projektu, kurzu, hodin apod. Její anglická verze byla ve své betaverzi spuštěn ...

                                               

Cena bastlířu

Cena bastlířu je internetová soutěž, kterou zorganizovaly stránky chiptron.cz, tajned.cz a rajbastliru.cz. Je zaměřená na elektroniku, programování, "bastlení" a další s nimi související témata či obory. Sloužit by měla především jako zpětná vazb ...

                                               

Medaile Aloise Rašína

Medaile Aloise Rašína je ocenění udělované Vysokou školou ekonomickou v Praze. Jsou jí oceňovány osobnosti, které se významným zpusobem zasloužily o rozvoj Vysoké školy ekonomické nebo přispěly k rozvoji ekonomické vědy a vzdělanosti. Poprvé byla ...

                                               

Medaile Jana Amose Komenského

Václav Havel Jiří Grygar Jan Heller Ladislav Hejdánek Pozn.: Ladislav Hejdánek a Jan Heller získali Medaili J. A. Komenského jako ocenění od děkana Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →