ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 125                                               

Civilista

Civilista je podle mezinárodního humanitárního práva fyzická osoba, která není členem ozbrojených sil státu během ozbrojeného konfliktu. Civilista má na základě ženevských úmluv svá práva, které by měly válčící strany dodržovat a které určují, ja ...

                                               

DEFCON

DEFCON neboli DEF ense readiness CON dition je stupnice udávající míru pohotovosti a připravenosti ozbrojených sil USA. Popisuje současný stav obrany země při komunikaci mezi Sborem náčelníku štábu a veliteli spojeneckých jednotek. DEFCON odpovíd ...

                                               

Demilitarizace

Demilitarizace je proces redukce ozbrojených sil. Součástí procesu demilitarizace je odzbrojení, rozpuštění a demobilizace vojenských jednotek na mírový stav.

                                               

Demilitarizované pásmo

Demilitarizované pásmo je pásmo bez vojenské přítomnosti, tj. území, kde se nenacházejí vojenské jednotky, zbraně, vojenská technika, vojenská stanoviště apod. Bývá vytyčováno dohodou, například mezi dvěma státy, mezi kterými existuje vojenské na ...

                                               

Demonstrace (ukázka)

Demonstrace je názorná ukázka, školní pokus, či předvedení. Demonstrovat muže kupříkladu firma hotový produkt formou prezentace, nebo člověk své umělecké schopnosti jejich předvedením v soutěži, např. při výběrovém řízení do nějaké umělecké soutě ...

                                               

Den D

Den D je výraz užívaný v anglické vojenské řeči pro den, kdy začíná válečný útok či operace. Tento krycí název měl také puvod v tom, že z anglického originálu znamená zkratka D-Day – den osvobození. Detailní plány velkých vojenských operací jsou ...

                                               

Dostřel

Dostřel je fyzikální veličina charakterizující vzdálenost, na kterou je určitá zbraň schopna dopravit daný náboj. Udává se v délkových jednotkách, nejčastěji v metrech a jeho násobcích, případně v anglosaských délkových jednotkách.

                                               

Ešus

Ešus je puvodně slangové, později téměř neutrální označení pro kovovou jídelní misku nebo soupravu jídelních misek pro polní stravování, vzniklé zkomolením označení esšálek. Puvodní použití je pro vojenské polní stravování, předpisový název v Čes ...

                                               

Frontální útok

Smyslem taktiky je prudkým přímým útokem rozbít a zničit hlavní síly protivníka nebo prostě prorazit přes jeho klíčové pozice. Její výhodou je jednoduchost – není třeba nic vysvětlovat a obejde se bez výcviku jednotek, každý pochopí, že má vyrazi ...

                                               

Generální útok

Generální útok je vojenský termín, označující hlavní, rozhodují útok, jehož cílem je bezprostřední dosažení rozhodujícího úspěchu – tj. buďto přímo dosažení primárních cílu operace, nebo přivedení nepřítele do takové pozice, kdy pro něj už dál ne ...

                                               

GI (voják)

GI, také G.I., je od druhé světové války běžné označení pro pěšáka americké armády. GI je i určitý stereotyp, představa typického vojáka pěchoty v maskované pracovní uniformě, s nakrátko ostříhanými vlasy atd. Označení se postupně rozšířilo i na ...

                                               

Harcovník

Harcovník je historické označení pro příslušníka vojska, ať již pěchoty či jezdectva, operujícího mimo hlavní formaci vlastních sil, v rozptýleném, nepravidelném tvaru; v případě pěchoty například v předsunuté rojnici, anebo na křídlech, a znepok ...

                                               

Hors de combat

Hors de combat je pojem mezinárodního práva a diplomacie označující vojáky nadále neschopné boje. Například sestřelený pilot, zranění či nemocní vojáci. Osoby hors de combat mají garantovánu zvláštní ochranu podle válečného práva.

                                               

Invaze

Invaze je překvapivý, násilný, hromadný vpád, vniknutí ozbrojených složek zpravidla na cizí státní území. Po invazi na cizí území dochází zpravidla k okupaci, nebo naopak k osvobození. Invaze muže být provedena ze země, ze vzduchu nebo vody, příp ...

                                               

Kádr

Kádr je skupina osob tvořící spolehlivý základ nebo rámec většího celku v ruzných oblastech lidské činnosti. Zpravidla je tvořen týmem odborně či politicky zdatných a zkušených pracovníku

                                               

Kanónenfutr

Kanónenfutr je pojem vojenského slangu pro vojáky, určené pro bojové úkoly, jež s velkou pravděpodobností povedou k jejich smrti. Takovéto použití zpravidla špatně vyzbrojených a vycvičených jednotek muže být součástí vojenské taktiky, ať už jde ...

                                               

Kapitulace

Kapitulace představuje takový typ ukončení boje, kdy jedna ze stran uzná marnost dalšího boje, "složí zbraně" a vydá se na milost vítězné straně. Kapitulovat muže stát a veškeré jeho ozbrojené síly nebo jen dílčí jednotka, respektive jednotky na ...

                                               

Militarizace

Index militarizace zkratka GMI z anglického Global Militarization Index objektivně určuje míru militarizace v zemích světa. Ovlivňují ho vládní výdaje za armádu v porovnání s HDP, počet příslušníku armády a aktivních záloh nebo podíl těžkých zbra ...

                                               

Mobilizace

Mobilizace označuje proces přípravy na válečný konflikt. Slovo pochází z latiny a znamená uvedení někoho nebo něčeho v pohyb. V tomto případě se uvádí v pohyb armáda, logistika a ekonomika směrem k zajištění potřeb a zdroju pro vedení ozbrojeného ...

                                               

Nezvěstný v boji

Nezvěstný v boji je vojenský termín označující příslušníka ozbrojených sil, který zmizel během bitvy a o jehož osudu není nic známo. Mohl být zabit, zraněn, stát se válečným zajatcem či dezertovat. V případě úmrtí nemohou být ani jeho ostatky, an ...

                                               

Pakfront

Pakfront byla obranná vojenská taktika, vyvinutá německou armádou na východní frontě druhé světové války a zdokonalená Rudou armádou. Název pochází z německé zkratky PaK pro protitankové dělo. Taktika pakfrontu spočívala v koordinaci palby až des ...

                                               

Palba do vlastních řad

Palba do vlastních řad nebo spřátelená palba je vojenský útok na spřátelené jednotky, puvodně zamýšlený jako útok na nepřítele, buď kvuli mylné identifikaci cíle jako nepřátelského nebo kvuli poruše či nepřesnosti zbraní. Palba, která nebyla zamý ...

                                               

Palebný vějíř

Palebný vějíř je termín, který označuje úhel možné palby určité zbraně nebo celého objektu. Tento pojem se používá nejčastěji u opevnění, kde je tím myšlen úhel palby pevnostních zbraní do tzv. střeleckého pruseku pod odměrem ve střílně. Zde je p ...

                                               

Paramilitantní jednotka

Paramilitantní jednotka je jednotka, která má jinou funkci a organizaci než běžná profesionální armáda suverénního státu. Termín pochází z řecké předpony para- vedle, mimo, proti a latinského "militans" vojenskou službu konající.

                                               

Plížení

Plížení je forma pohybu, který slouží k nenápadnému přesunu z jednoho bodu do bodu druhého. Během plížení je kladen duraz na přízemní pohyb pomocí plazení po břiše, který znesnadňuje lokalizaci pohybujícího se tvora, ale jeho nevýhoda je pomalá r ...

                                               

Posily

Posily je označení pro bojové síly, které byly vyslány do oblasti boju, aby podpořily tamní puvodně rozmístěné síly. Jejich význam nelze měřit pouze jejich početní silou, ale i řadou dalších aspektu. Účinnost jejich nasazení totiž závisí též na n ...

                                               

Protiútok

Protiútok je bojová taktika používaná bránící se stranou, která je pod útokem. Spočívá v tom, že útočník se během svých akcí vyčerpává, opouští svá obranná postavení a zpravidla vynuceně rozvíjí své síly zpusobem, který není optimální pro obranu. ...

                                               

Předmostí (vojenství)

Předmostí označuje malou opevněnou enklávu na jinak nepřátelském území. Jeho smyslem je vytvořit předpoklady pro následný prunik a expanzi na tomto území. Předmostí zpravidla neexistují dlouho – obvykle jsou po maximálně několika dnech existence ...

                                               

Příměří

Příměří je dohoda o zastavení válečných akcí. Muže být uzavřeno na dobu určitou nebo i neurčitou a muže mít jak globální, tak lokální platnost. Z formálního hlediska je nelze považovat za ukončení války, muže mu ale předcházet a je-li obecné a tr ...

                                               

Reluta

Reluta bývala náhrada stravy na vojně, zpravidla v penězích. Příklad: Poučení obcím o plněních válečných z roku 1896. Náhrada budiž dána: Za příbytky i s vedlejšími potřebami, pak za tábořiště podle zákona ubytovacího, leč by toto poučení obsahov ...

                                               

Sabotáž

Sabotáž je podvratná diverzní činnost, která spočívá v úmyslném a vždy dusledně utajeném poškozování předmětu denní potřeby nebo v narušování funkčnosti nějakého duležitého technického systému. K sabotážím dochází v době prudkých společenských ko ...

                                               

Salutování

Salutování je specifický druh vojenského pozdravu, který provádí vždy jeden konkrétní voják za pomocí své paže. Salutování se v mnoha zemích světa obvykle provádí napnutou pravou rukou, kterou si voják přiloží buďto ke štítku své vojenské čepice ...

                                               

Separátní mír

Separátní mír je sjednání míru pouze mezi některými účastníky války, například bez ohledu na spojence. Po uzavření separátního míru následuje dohoda, které je označována jako mírová smlouva. Například během první světové války se po smrti císaře ...

                                               

Sestřel

Letecký sestřel je vojenský termín, který označuje záměrné zničení, poškození nebo uzemnění nepřátelského letadla. Většinou je projevem válečného střetu. Ve výjimečných případech se lze setkat s případy leteckých sestřelu mimo válečný konflikt, k ...

                                               

SIGINT

SIGINT je anglický výraz používaný speciálními bezpečnostními složkami státu jako jsou rozvědka či kontrarozvědka a slouží k označení informací získaných pomocí těchto zdroju: odposlechy telefonních hovoru snímání vyzařování monitoru na dálku Int ...

                                               

Strategická iniciativa

Strategická iniciativa charakterizuje schopnost jedné ze stran aktivně určovat charakter bojových operací v celém válečném konfliktu nebo na celé frontě. Strana, která získá strategickou iniciativu, má možnost vnutit protivníkovi styl boje a sama ...

                                               

Štáb

Štáb je organizační útvar, orgán či administrativní jednotka, jež usnadňuje řízení činnosti větších skupin osob. Ve vojenské praxi, kde se tento termín používá nejčastěji, se jedná o skupinu osob, která je nápomocná veliteli při velení jemu podří ...

                                               

Těžiště útoku

Těžiště útoku je vojenský termín, který označuje klíčový prostor, kam je hlavní úder veden, respektive kde útočník hodlá dosáhnout rozhodujícího a hlavního úspěchu. Často se do značné míry kryje s kriticky slabými úseky nepřátelských pozic či s p ...

                                               

Úderná síla

Úderná síla je vojenský termín definující schopnost jedné ze stran konfliktu zasáhnout protivníka. U bojového uskupení označuje podíl síly, kterou je schopno vrhnout do útoku. Duležitá je pro její vyjádření hlavně palebná síla a mobilita. U mužst ...

                                               

Válečná fronta

Fronta je linie dotyku nepřátelských armád, respektive oblast na rozhraní území ovládaných nepřátelskými armádami, na které probíhají bojové operace. Puvodně označovala stabilizovanou linii dotyku armád, nicméně posléze se výraz zevšeobecnil na j ...

                                               

Válečná mlha

Válečná mlha je termín popisující situaci, kdy jedna nebo obě válčící strany mají jen malý nebo nulový přehled o rozmístění a konání nepřítele a svá vlastní duležitá rozhodnutí provádějí na základě odhadu nepřátelské činnosti, založených na dílčí ...

                                               

Válečný zajatec

Válečný zajatec je osoba, která se dostala do moci nepřítele v pruběhu války nebo bezprostředně po jejím skončení. Jejich status a práva upravuje Třetí ženevská úmluva. Válečným zajatcem je každý kombatant, je-li zadržen. Kromě ozbrojených sil st ...

                                               

Zabitý v boji

Zabit v boji nebo padlý v boji je výraz, kterým se v rámci terminologie NATO označuje voják, který byl přímo zabit v boji nebo zemřel na následky zranění nebo dalšího poškození dříve než byl dopraven do zdravotnického zařízení. Tento termín byl v ...

                                               

Záseky

Záseky jsou polní opevnění tvořené obvykle kmeny nebo větvemi stromu a keřu položenými tak, aby jejich vrcholy mířily směrem k nepříteli. Dřevo bývá prokládáno nebo svázováno drátem, aby je nebylo možno snadno odsunout. Záseky se používají samost ...

                                               

Žold

Ve středověku byl žold vyplácen z pokladny panovníka nebo města podle prospěchu vykonávané služby, zpočátku zpravidla jen po dobu trvání válečného stavu. Po vzniku stálých žoldnéřských armád v 16. století byl vydáván i v dobách míru ze státní pok ...

                                               

Žoldnéř

Žoldnéř je profesionální voják, který se nechává za finanční odměnu najímat k boji. Tento koncept se vyskytuje již od starověku, ale teprve po II. světové válce dostal přesnou definici. Žoldnéři jsou do konfliktu zapojeni ruznou měrou a "jsou mot ...

                                               

Sebevražedné bombové útoky na kasárny mírových sil v Bejrútu

Sebevražedné bombové útoky na kasárny mírových sil v Bejrútu byly spáchány dne 23. října 1983. Jednalo se o dva velké sebevražedné atentáty namířené proti sídlum amerických a francouzských mírových sil umístěných v Bejrútu po skončení libanonské ...

                                               

Sebevražedný bombový útok v Čáríkáru 2018

Sebevražedný bombový útok v Čáríkáru 2018 se odehrál v ranních hodinách 5. srpna 2018 v Čáríkáru, hlavním městě afghánské provincie Parván, během pěší patroly. Při útoku sebevražedného atentátníka byli zabiti tři čeští vojáci, další tři vojáci by ...

                                               

Bombový útok v Hyde Parku a Regents Parku

Bombový útok v Hyde Parku a Regents Parku se odehrál 20. července 1982 v Londýně. Členové Prozatímní irské republikánské armády odpálili dvě nálože během vojenských přehlídek Britské armády v Hyde Parku a Regents Parku v centru Londýna. Exploze c ...

                                               

Sebevražedný bombový útok v Qalandar Khil

Sebevražedný bombový útok v Qalandar Khil se odehrál 8. července 2014 7:45 místního času ve vesnici Qalandar Khil vzdálené asi pět kilometru od letecké základny Bagrám v afghánské provincii Parván. Cílem útoku byli příslušníci misie ISAF Severoat ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →