ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 12                                               

Veto

Veto, latinsky zakazuji, označuje stav, kdy jedna strana má právo jednostranně zastavit například zákonodárný proces. Veto tak dává neomezenou moc znemožnit přijetí zákona, nedává ale žádnou možnost nějaké změny prosadit.

                                               

Většina

Většina znamená větší část, opakem je menšina. Pojem většina se často používá v souvislosti s hlasováním a rozhodováním. Při hlasování o ruzných záležitostech je vždy definováno, jaká většina je potřeba k přijetí určitého rozhodnutí. V praxi se p ...

                                               

Virilista

Virilista je osoba zastávající nějakou funkci, úřad z titulu jiné funkce. Podobně jako kooptace je existence virilistu v podstatě nedemokratická a v moderních demokraciích se příliš nevyužívá. Smysl však muže mít v orgánu, kde je z hlediska podst ...

                                               

Vudce opozice

Vudce opozice je titul tradičně připisován vudci největší opoziční parlamentní strany ve westminsterském systému parlamentární vlády. Vudce opozice je také často chápán jako potenciální premiér a někdy je také označován jako stínový premiér. Jeho ...

                                               

Vyjednávání

Vyjednávání definuje H. Vykopalová v knize Komunikace jako součást profese jako proces, jehož pomocí se dvě strany s odlišným vnímáním, s odlišnými potřebami a motivy pokoušejí shodnout na věci společného zájmu. S vyjednáváním se setkáváme tam, k ...

                                               

Watchdog

Anglický výraz watchdog znamená hlídací pes. Slovní spojení se užívá k označení subjektu – jedince nebo organizace – jejichž cílem je sledovat korektnost a morální integritu politických činitelu, úřadu, státních organizací či firem. Watchdog v to ...

                                               

Portál: Politika

                                               

Lichtenštejnská ústava

Lichtenštejnská ústava byla přijata schválena knížetem Janem II. 5. října 1921, kdy nahradila ústavu z roku 1862. Nová ústava zavedla parlamentní demokracii kombinovanou s prvky konstituční monarchie. Rovněž umožnila vyhlášení referenda o rozhodn ...

                                               

Listina (právo)

Listina je druh písemnosti s právně relevantním záznamem. Není zákonem nijak definována. Věda o listinách se nazývá diplomatika.

                                               

Nález Pl. ÚS 44/17

Nález sp.zn. Pl. ÚS 44/17 je rozhodnutí ze dne 2. února 2021, kterým Ústavní soud zrušil některá ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky. Jednalo se o tzv. d’Hondtovu metodu přepočtu hlasu na mandáty a aditivní ...

                                               

Povinná osoba

Povinná osoba je právní termín definovaný v zákoně číslo 253/2008 Sbírky o některých opatřeních proti legalizaci výnosu z trestné činnosti a financování terorismu. Zahrnuje fyzické a právnické osoby z ruzných živností, týkajících se především živ ...

                                               

Summum ius, summa iniuria

Summum ius, summa iniuria je latinské rčení, které doslovně znamená "nejvyšší právo, nejvyšší nespravedlnost", popř. "nejvyšší právo, nejvyšší bezpráví." Tomáš Špidlík toto rčení překládá jako: "Nejvyšší spravedlnost bývá největší bezpráví." Cice ...

                                               

Portál: Právo

                                               

Kataklyzma

Kataklyzma nebo kataklysm je živelní pohroma, velká a náhlá přírodní katastrofa nebo rozsáhlý přírodní děj spojený s velkými změnami v přírodním prostředí apod. Kataklyzma je spojováno s obavami o osud lidstva či s představami o jeho zániku, nebo ...

                                               

Kolonizace

Kolonizace znamená osidlování dosud nevyužívaného nebo málo osídleného prostoru, později také zakládání nebo dobývání vzdálených kolonií. Lidská kolonizace se obvykle dělí na vnitřní a vnější. Příčinou kolonizace bylo zejména přelidnění a hledání ...

                                               

Kukaččí včely

Termín kukaččí včely označuje několik linií včel, u kterých se setkáváme s hnízdním parazitismem, veřejnosti nejlépe známým u některých kukaček, dle kterého získala tato ekologická skupina své jméno v češtině i dalších jazycích. V závislosti na a ...

                                               

Přírodní bohatství

Přírodní bohatství jsou přírodní statky umožňující lidskou existenci na planetě. Základním přírodním bohatstvím České republiky je zemědělský pudní fond, je nenahraditelným výrobním prostředkem umožňujícím zemědělskou výrobu a je jednou z hlavníc ...

                                               

Přírodní národy

Přírodní národy je označení pro národy jež jsou chápány jako protiklad národu civilizovaných, též označované jako národy primitivní, tradiční, exotické, mimoevropské, archaické, neznalé písma či nehistorické. Termín se do jisté míry překrývá s vý ...

                                               

Přírodnina

Přírodniny rozdělujeme na živé a neživé. Živé přírodniny žijí, dýchají, rozmnožují se, přijímají potravu. Neživé přírodniny nežijí, nejedí, nerozmnožují se atd. Živé přírodniny jsou zvířata, rostliny a houby. Carl Linné rozdělil živé přírodniny d ...

                                               

Portál: Příroda

                                               

Gallupuv seznam nejobdivovanějších lidí 20. století

Gallupuv seznam nejobdivovanějších lidí 20. století je seznam publikovaný v prosinci 1999, který je kompilací jednotlivých pruzkumu nejoblíbenějších světových osobností, které každoročně provádí mezi občany USA Gallupova organizace.

                                               

Lopadotemachoselachogaleokranioleipsanodrimhypotrimmatosilphioparaomelitokatakechymenokichlepikossyphophattoperisteralektryonoptekephalliokigklopeleiolagoiosiraiobaphetraganopterygon

Lopado­temacho­selacho­galeo­kranio­leipsano­drim­hypo­trimmato­silphio­parao­melito­katakechy­meno­kichl­epi­kossypho­phatto­perister­alektryon­opte­kephallio­kigklo­peleio­lagoio­siraio­baphe­tragano­pterygon je název fiktivního jídla, který po ...

                                               

Muzeum rekordu a kuriozit

Muzeum rekordu a kuriozit se nachází v Pelhřimově. Muzeum spravuje Agentura Dobrý den spol. s r. o. Provoz zahájilo dne 30. června 1994 jako jediné zařízení svého druhu ve střední Evropě. Ročně muzeum navštíví kolem 30 tisíc návštěvníku.

                                               

Nejčastější rodná jména novorozencu

Seznam nejčastějších rodných jmen novorozencu obsahuje nejčastěji se vyskytující nebo v posledních letech nejčastěji dávaná jména v ruzných zemích. Údaje uváděné u ruzných zemí mohou pocházet z ruzných období.

                                               

Nejstarší člověk

Za nejstaršího člověka světa je považován takový člověk, jehož ověřená délka života přesahuje délku života všech ostatních žijících lidí na světě. Za ověřený se považuje věk člověka, jehož datum narození je doloženo písemným úředním záznamem. Vzh ...

                                               

Pelhřimov – město rekordu

Festival Pelhřimov – město rekordu je akce pořádaná každoročně v Pelhřimově, Agenturou Dobrý den, zaměřená na výjimečné výkony, úspěchy, předměty a ruzné kuriozity.

                                               

Rekordy kosmonautu

Následující přehled zobrazuje vývoj světového rekordu v počtu dní a hodin strávených v kosmickém prostoru. Sčítají se dny za všechny lety kosmonauta v jeho životě v den přistání na Zemi. Stav je k 9. únoru 2020.

                                               

Seznam nej Plzeňského kraje

Rotunda svatého Petra a Pavla, Starý Plzenec – podle krajského úřadu nejstarší celistvě dochovaná architektonická památka na českém území Zoologická a botanická zahrada města Plzně – chová nejvíce druhu zvířat v ČR asi 1100 i nejvíce jedincu asi ...

                                               

Seznam nejbohatších lidí světa

Seznam nejbohatších lidí světa každoročně sestavuje od roku 1987 americký ekonomický časopis Forbes. Do seznamu zahrnuje osoby, které mají majetek alespoň ve výší jedné miliardy amerických dolaru.

                                               

Seznam nejbohatších lidí v České republice

Seznamy nejbohatších lidí v České republice pravidelně sestavuje několik subjektu, např. časopis Týden, časopis Euro nebo Forbes. Do seznamu jsou obvykle řazeni i Slováci, jelikož bohatí slovenští podnikatelé často bydlí nebo podnikají v České re ...

                                               

Seznam nejčetnějších příjmení v Česku

Následující seznam nejčetnějších příjmení v Česku obsahuje seznam 70 nejvíce používaných příjmení v Česku v mužském tvaru a v příslušných ženských ekvivalentech. Stav k září 2008.

                                               

Seznam nejdražších fotografií

Cindy Sherman, Untitled #153 1985, 2 700 000 amerických dolaru, listopad 2010, Phillips de Pury & Co. New York. Peter Lik, Phantom, 2014, 6 500 000 amerických dolaru. Richard Avedon, Dovima with elephants 1955, 1 151 976 amerických dolaru, listop ...

                                               

Seznam nejmladších šachových velmistru

Následují seznam dokumentuje žebříček nejmladších šachových velmistru. Šachový vlak je titul udělovaný federací FIDE od roku 1950. Držitelem rekordu pro nejmladšího velmistra je Sergej Karjakin.

                                               

Seznam nejprodávanějších hudebních umělcu

                                               

Seznam nejprodávanějších hudebních umělcu v USA

Toto je seznam vrcholné stovky nejprodávanějších umělcu v USA. Je založen na základě certifikací alb, které byly uděleny americkou asociací RIAA. RIAA se nezabývá přímo prodejem nosiču, přiděluje pouze certifikace k jejich vydaným edicím. Proto j ...

                                               

Seznam nejstarších obyvatel Česka

V tomto seznamu jsou uvedeni nejstarší obyvatelé Česka. Jde o osoby narozené na území dnešní České republiky nebo osoby se státním občanstvím České republiky.

                                               

Seznam nejstarších univerzit

Seznam nejstarších univerzit zahrnuje vysoké školy, které splňují definici univerzity a byly založeny před rokem 1500. Univerzita je považována za klasický výtvor středověké Evropy. Ve středověku a raném novověku bylo k založení univerzity, vedle ...

                                               

Seznam papežu vládnoucích nejkratší dobu

Seznam papežu vládnoucích nejkratší dobu přináší přehled jedenácti papežu z historie, jejichž pontifikáty patří mezi nejkratší. Do seznamu není zahrnut papež Štěpán II., jehož pontifikát trval pouhé čtyři dny, tudíž nestihl být slavnostně uveden ...

                                               

Tetracheilostoma carlae

Tetracheilostoma carlae, též známý jako Leptotyphlops carlae, případně pro absenci českého pojmenování pod anglickým jménem jako Barbados threadsnake, je nejmenší had na světě. Patří do čeledi slepanovitých.

                                               

Anomie

Anomie je označení pro takový stav společnosti, kdy přestávají platit pravidla a normy. Ve vztahu k jedinci vyjadřuje toto slovo stav oslabení norem a morálních hodnot. V politickém smyslu se slovo objevuje už ve starověku, v Bibli a teologické l ...

                                               

Bezstátní společnost

Bezstátní společnost je společnost, která není řízena státní mocí nebo postrádá jakoukoliv formu vlády. Centralizace moci je v bezstátních společnostech minimální. Pravomoci správních orgánu jsou omezené a mandáty jejich představitelu jsou obvykl ...

                                               

Celebrita

Jako celebrita nebo osobnost je označován člověk, který ve společnosti dosáhl vysokého uznání, ohlasu nebo povědomí. Obecně vzato je celebritou ten, kdo strhává pozornost médií. Měřítkem přitom nemusejí být jeho zásluhy, ale toliko zájem veřejnos ...

                                               

Civilizace

Civilizace je pojem označující vysokou úroveň duchovního a materiálního pokroku lidstva. Z evolucionistického a marxistického hlediska se jedná o tu fázi vývoje lidstva, která následovala po období divošství a barbarství. Charakterizuje ji předev ...

                                               

Fundraiser

Fundraiser je člověk, který se zabývá fundraisingem, tedy činností, jejímž výsledkem je získání zpravidla finančních prostředku na obecně prospěšnou činnost většinou neziskové organizace. Fundraiser však muže pracovat i pro obce, rozpočtové či př ...

                                               

Funkce (organizace)

Funkce v instituci, organizaci, společenství nebo veřejném životě označuje pracovní zařazení nebo řídící místo. Zodpovědná osoba tuto pozici získává typicky jmenováním do funkce, například manažeři, s kompetencemi a odpovědnostmi svěřenými na zák ...

                                               

Futuriáni

Futuriáni byl název skupiny fanoušku science fiction, z nichž mnozí se později stali významnými vydavateli, redaktory a spisovateli. Skupina byla založena v New Yorku a stala se hlavní silou v rozvoji sci-fi literatury a sci-fi fandomu v letech 1 ...

                                               

Generace Y

Generace Y je pojem, který se poprvé objevil v srpnu 1993 v časopisu Advertising Age. Popisoval generaci dětí, kterým bylo v době vydání článku 11 a méně let; tedy děti narozené po roce 1982. Protože děti narozené po roce 1982 maturovaly v roce 2 ...

                                               

Hodnost

Hodnost je označení charakterizující postavení a význam jedince v hierarchicky uspořádaném systému. Často je spojena s nějakými výhodami oproti nižším hodnostem. U přísně hierarchických systému hodností u ozbrojených sil dává vyšší hodnost právo ...

                                               

Industriální společnost

Industriální společnost je podle vysvětlení moderní sociologie typem společnosti, ve které se využívá moderní společenské hierarchie. K vývoji tohoto typu společenského uspořádání došlo v oblasti západního světa v dobách prumyslové revoluce. K to ...

                                               

Kritická infrastruktura

Kritická infrastruktura je infrastruktura, která je klíčová pro chod společnosti a ekonomiky. Její ochrana je duležitá, aby nenastala krizová situace. Evropská kritická infrastruktura je infrastruktura, jejíž narušení by mělo závažný dopad na cho ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →