ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 118                                               

Kryoelektronová mikroskopie

Kryoelektronová mikroskopie je moderní technika elektronové mikroskopie, používaná v biochemii. Kryoelektronový mikroskop umožňuje zobrazení buněčné architektury, viru nebo proteinových komplexu téměř v atomovém rozlišení, stejně jako následné vy ...

                                               

Kvalitativní výzkum

V sociálních vědách pojem kvalitativní výzkum označuje výzkum, který se zaměřuje na to, jak jednotlivci a skupiny nahlížejí, chápou a interpretují svět. Podle jiných kritérií muže být jako kvalitativní výzkum označován takový výzkum, který neužív ...

                                               

Kvantitativní výzkum

Kvantitativní výzkum je ve společenských vědách metoda standardizovaného vědeckého výzkumu, která popisuje zkoumanou skutečnost pomocí proměnných, které lze vyjádřit čísly. Ta mohou vznikat buď měřením nebo častěji škálováním samotnými respondent ...

                                               

Longitudinální výzkum

Longitudinální výzkum je metoda empirického výzkumu, při které je určitý jev nebo vzorek populace zkoumán po určité časové období, v některých případech až po několik desetiletí. Je uplatňován jak v kvalitativní, tak i v kvantitativní sféře empir ...

                                               

Metaanalýza

Metaanalýza je typ vědeckého výstupu používaný například v biomedicíně, který je založen na statistické kombinaci výsledku dříve publikovaných výsledku. Kvalitně provedená metaanalýza má mnohem vyšší stupeň věrohodnosti než jednotlivé studie, pro ...

                                               

Metoda

Metoda je postup nebo návod, jak získávat správné poznatky, prostředek poznání. Metoda a systém tvoří podstatu vědy, přičemž systém představuje její obsahovou stránku, zatímco metoda její stránku formální. Systémem míníme uspořádaný celek poznatk ...

                                               

Metodika

Metodika je obecně pracovní postup nebo nauka o metodě, popřípadě dokument obsahující metodické informace. Metodika v oblasti metodologie vědy je metoda vědecké práce. Metodika v oblasti pedagogiky je nauka o metodě vyučování v určitém oboru teor ...

                                               

Modus ponens

Pravidlo modus ponens, též modus ponendo ponens nebo pravidlo vynětí, je odvozovací pravidlo a základ argumentace a dokazování nejen ve výrokové logice.

                                               

Myšlenkový experiment

Myšlenkový experiment je hypotetický scénář, který slouží k pochopení skutečného stavu věcí. Existují ruzné druhy myšlenkových experimentu. Všechny myšlenkové experimenty se vyhýbají empirickým metodám, t.j. jejich součástí není ani pozorování, a ...

                                               

Objektivita (výzkum)

Objektivita výzkumu je dána mírou nezávislosti výsledku na výzkumníkovi na měřeném jedinci. Čím je objektivita vyšší, tím více se závěr blíží skutečnosti. Objektivita výzkumu je dána zejména: Nezávislostí výsledku na osobách, které je analyzují a ...

                                               

Objev

Objev je obecné označení významné události, kdy byla zjištěna nová skutečnost. Objev v historickém významu: je událost, kterou se lidstvo nebo určitá kultura dozví o určité významné skutečnosti světa, jeho historie, která do té doby nebyla známa. ...

                                               

Operacionalizace

Operacionalizace v sociálních vědách je procedurou překládání pojmu z teoretického do observačního jazyka. Je procesem rozvinutí specifických výzkumných procedur, které vyústí v empirickém pozorování daných abstraktních konceptu v reálném světě. ...

                                               

Peer review

Recenzní řízení je proces hodnocení autorovy vědecké práce, výzkumu nebo myšlenky jinými lidmi, kteří jsou experti ve stejné oblasti. Za prukopníka peer review se pokládá William Whewell, který ho navrhl již roku 1831. Proces peer review se pak o ...

                                               

Pozorování

Pozorování by se dalo obecně definovat jako smyslová percepce okolního světa. Je to cílevědomé, soustavné a plánovité vnímání jevu a procesu, které směřuje k odhalení podstatných souvislostí a vztahu sledované skutečnosti. Vědecké pozorování se n ...

                                               

Predikce

Predikce znamená předpověď či prognózu, tvrzení o tom, co se stane nebo nestane v budoucnosti. Na rozdíl od věštění nebo hádání se slovo predikce obvykle užívá pro odhady, opřené o vědeckou hypotézu nebo teorii. Predikce se potvrzuje nebo vyvrací ...

                                               

Prevalenční studie

Pruřezová studie odhaduje hodnotu prevalence, proto se někdy nazývá prevalenční studie, současně zjišťuje, kdo a kdy onemocněl. Jedná se o matematickou analýzu dat získaných ze dvou a více nezávislých zdroju. Sleduje se sezónnost výskytu nemoci a ...

                                               

Problém

Problém označuje takové podmínky, nebo situaci nebo stav, který je nevyřešený, nebo nechtěný, nebo nežádoucí. Problém obvykle vyžaduje nějaké řešení. V takovém případě je nutné pochopit nejduležitější aspekty daného stavu, neboť jen tak lze naléz ...

                                               

Prognóza

Prognóza je systematicky odvozená výpověď o budoucím stavu objektivní reality. Oproti prosté předpovědi nebo tvrzení se opírá o vědecké poznatky.

                                               

PubPeer

PubPeer je webová stránka, která svým uživatelum umožňuje diskutovat a komentovat vědecké publikace. Jedná se o jeden z mnoha serveru, jež umožňují tzv. popublikační peer review recenzování. Činnost jeho uživatelu vedla k upozornění na chyby v ce ...

                                               

Randomizace

Randomizace je proces, který tvoří něco náhodného. V ruzných případech to zahrnuje, například: výběr náhodného vzorku populace; rozdělení experimentálních jednotek přes náhodné přiřazení k ošetření nebo kontrole stavu; transformace datového proud ...

                                               

Reliabilita

Reliabilita je statistická veličina, udávající spolehlivost testu. Vyjadřuje zda při opakovaném použití testu dostaneme podobné výsledky. Jako taková se používá v rámci takzvané klasické testové teorie. Je vyjádřena jako relativní nepřítomnost ch ...

                                               

Simulace v technice

Ve vědě a technice je simulace chápána většinou jako napodobování určitých podmínek, určitých fyzikálních nebo chemických děju nebo napodobování chování výrobku nebo technických zařízení. Za jistý druh simulace mužeme pokládat i technický výpočet ...

                                               

Spektrometrie laserem buzeného plazmatu

Spektroskopie laserem buzeného plazmatu, zkratka LIBS, je novodobá metoda analytické chemie, pracující na principu atomové emisní spektrometrie. Jako budící zdroj pro excitaci atomu ve vzorku se využívá pevnolátkový pulsní laser.

                                               

Spekulace

Spekulace je filosofická myšlenková metoda spočívající ve formulaci teorií či poznatku tam, kde je není možno ověřovat smyslovým poznáváním. V přeneseném smyslu se slovo používá jako označení pro tvrzení, která nejsou podložena zkušeností, často ...

                                               

Teorie

Teorie je poznatek či soubor poznatku o nějakém předmětu, k nimž se dospělo pomocí uvažování. Opakem či doplňkem teorie je tedy praktické, empirické poznání, fakt. Teorie se muže týkat prakticky libovolného předmětu poznání, například existuje te ...

                                               

Typologie

Typologie je buď zobecňující vědecká metoda, která se pokouší setřídit vybrané jevy podle podobných znaku: Typologie architektura – třídí budovy podle funkce, která má vliv na jejich uspořádání. Slouží k výuce navrhování staveb. Typologie lesnict ...

                                               

Typy proměnných

Typy proměnných klasifikují povahu informací obsažených v proměnných statistického datového souboru. Psycholog Stanley Smith Stevens vyvinul nejznámější klasifikaci se čtyřmi úrovněmi měření: 1. nominální, 2. pořadové, 3. intervalové a 4. poměrov ...

                                               

Validita (výzkum)

Při výzkumu zejména v psychologii, sociologii a dalších společenských vědách je duležité zkoumat validitu, to jest platnost získaných výsledku vzhledem ke skutečnosti. Proces zajištění validity se potom nazývá validace. Kvalitativní anebo nezávis ...

                                               

Vědecký zákon

Vědecký zákon je tvrzení založené na opakovaných experimentálních pozorování v podobě zákona, které zobecňuje chování nějakého systému za daných podmínek. Aby bylo tvrzení pokládáno za zákon, musí být široká paleta těchto podmínek známá. Takový z ...

                                               

Verifikace

Verifikace je ověřování, kontrola pravdivosti výroku, hypotézy, argumentu, logického systému, nebo funkce přístroje konfrontací s fakty, nebo ověřování platnosti úsudku formální analýzou. Experimentální verifikace je soubor operací, které umožňuj ...

                                               

Výběrové zkreslení

Výběrové zkreslení je zkreslení či systematická chyba zpusobena výběrem jistých jednotlivcu, vzorku, skupin, oblastí, dob či dat. Nereprezentativní výsledky pak ovlivní celkové hodnocení. Výběrové zkreslení je časté například v ekonomii.

                                               

Vzdálená internetová laboratoř

Vzdálená internetová laboratoř je skutečný reálný pokus, připojený pomocí řídicího počítače k celosvětové síti Internet. Vzdálení uživatelé prostřednictvím ovládacího webového rozhraní experimentu přes internetové spojení ovládají experiment a mě ...

                                               

Antropický princip

Antropický princip je filosofický pokus o vysvětlení skutečnosti, že hodnoty základních fyzikálních konstant se nacházejí v takových rozmezích, které umožňují vznik inteligentního života. Kritici namítají, že neumožňuje falzifikaci a jde o tautol ...

                                               

Antropologie náboženství

Antropologie náboženství je vědní disciplína, která zkoumá náboženství z antropologického hlediska. Hojně tuto metodu využívá religionistika a sociální antropologie.

                                               

Ian Barbour

Ian Graeme Barbour, byl americký badatel v oblasti vztahu mezi náboženstvím a vědou. Vystudoval fyziku a teologii. Pracoval jako učitel na Carleton College. V letech 1989–1991 konal na Aberdeenské univerzitě přednášky v rámci programu Gifford lec ...

                                               

L. Charles Birch

Louis Charles Birch byl australský genetik specializující se na populační ekologii a zároveň myslitel, píšící o vztahu vědy a náboženství. Pusobil jako profesor na Univerzitě Sydney. Roku 1990 získal Templetonovu cenu jako uznání za to, že ve své ...

                                               

Boží gen

Boží gen či božský gen je hypotéza navrhující specifický gen, který předurčuje člověka směrem k spirituální či mystické zkušenosti. Myšlenka byla postulovana genetikem Deanem Hamerem, ředitelem odboru Gene Structure and Regulation Unit v americké ...

                                               

George Ellis

George Francis Rayner Ellis je jihoafrický matematik, fyzik, kosmolog a filozof. Pusobil na Univerzitě Kapské Město jako profesor komplexních systému. Spolu s fyzikem Stephenem Hawkingem napsal knihu The Large Scale Structure of Space-Time. Je ak ...

                                               

Bernard dEspagnat

Bernard dEspagnat byl francouzský teoretický fyzik, filozof vědy a spisovatel, nejznámější pro své práce o povaze reality. Doktorát z fyziky získal pod vedením Louise de Broglie, spolupracoval i s Enricem Fermim a Nielsem Bohrem. Pracoval jako vý ...

                                               

Giffordovy přednášky

Giffordovy přednášky byly založeny díky finanční podpoře a úsilí lorda Adama Gifforda. Byly ustanoveny na "podporu a rozšíření přirozené teologie, a to v tom nejširším slova smyslu - jinými slovy, k podpoře znalostí o Bohu". Termín přirozená teol ...

                                               

Kognitivní religionistika

Kognitivní religionistika je religionistická metodologická disciplína, která se zabývá náboženským myšlením a chováním z pohledu kognitivních věd. První práce, která se systematicky zabývala možností kognitivnícho studia náboženství je Rethinking ...

                                               

Mikuláš Koperník

Mikuláš Koperník byl astronom, matematik, právník, stratég a lékař, římskokatolický duchovní a tvurce heliocentrické teorie. Jsou po něm pojmenovány krátery na Měsíci Koperník na Marsu Koperník a také prvek kopernicium s protonovým číslem 112.

                                               

Jérôme Lejeune

Profesor Jérôme Jean Louis Marie Lejeune byl francouzský lékař a genetik, špičkový specialista na mentální poruchy u dětí a jeden z nejvýznamnějších vudcu protipotratového hnutí. Je považován za jednoho ze zakladatelu moderní genetiky člověka a l ...

                                               

Opičí proces

Opičí proces se stal zatím nejznámějším soudním procesem v historii, týkajícím se evolucionismu. V roce 1925 byl v městečku Dayton ve státě Tennessee obžalován středoškolský učitel John Thomas Scopes za porušení tzv. Butlerova zákona, zakazujícíh ...

                                               

Papežská akademie věd

Papežská akademie věd je prestižní vědecká organizace, založená v roce 1936 papežem Piem XI. Současným prezidentem je Werner Arber. Patronát nad akademiky drží papež, přesto je výzkum prováděn bez omezení, nezávisle na státu. Papežská akademie vě ...

                                               

Arthur Peacocke

Arthur Robert Peacocke byl britský anglikánský teolog a biochemik. Věnoval se výzkumu struktury DNA a od roku 1959 učil biochemii na Oxfordské univerzitě. Zatímco v mládí byl agnostikem, v Oxfordu se začal zajímat o náboženství a studoval teologi ...

                                               

Přirozená teologie

Přirozená teologie je nauka, která je součástí metafyziky a zabývá se rozumovou stránkou existence Boha, zejména pak rozumovými dukazy Boží existence, které formulovali Anselm z Canterbury a Tomáš Akvinský. Dukaz Anselmuv je nazýván též ontologic ...

                                               

Holmes Rolston

Holmes Rolston je americký filozof. Věnoval se zejména etice životního prostředí a vztahu mezi vědou a náboženstvím. Je profesorem filozofie na Coloradské státní univerzitě. V roce 2003 byl vyznamenán Templetonovou cenou.

                                               

Scientismus

Scientismus je obvykle pejorativní označení směru myšlení, které skutečně či domněle nadřazují přírodní vědu nad ostatní druhy myšlení a hodnocení a které usilují rozšířit oblast použití přírodovědného přístupu i do oblastí, které podle přesvědče ...

                                               

Transsubstanciace

Transsubstanciace čili přepodstatnění je jedním z výkladu církevního učení o reálné přítomnosti Ježíše Krista ve svátosti Eucharistie, který zastává zejména římskokatolická církev. Spekulativním podkladem nauky je aristotelská filosofie, zejména ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →