ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 117                                               

Psychologismus

Psychologismus je názor považující psychologii za základ vší filozofie za základní vědu vubec. Vztahuje psychologické techniky do řešení filosofických technik a vychází z pojetí, že psychologie je základem každé vědy, neboť neexistuje vědecké odv ...

                                               

Willard Van Orman Quine

Willard Van Orman Quine, někdy též Willard van Orman Quine, nejčastěji citován jako W. V. Quine byl americký filosof a logik, představitel analytické filosofie a filosofického naturalismu. Quine je zřejmě nejvlivnější americký filosof 20. století ...

                                               

Redukcionismus

Redukcionismus je výkladový postup a myšlenkový směr, který se snaží vysvětlovat složité skutečnosti převedením na jednoduché části zejména rozkladem a tvrzením, že celek není "nic než" soubor částí.

                                               

Hans Reichenbach

Hans Reichenbach byl německo-americký filosof vědy a představitel logického pozitivismu. Jeho nejznámější dílo je The Rise of Scientific Philosophy.

                                               

Replikační krize

Replikační krize je krize, kdy bylo zjištěno, že mnoho studií napříč několika vědními obory je těžké zopakovat a snaha o dospění k stejným výsledkum končí často neúspěšně. I když právě schopnost zopakovat výsledek z předešlých studií je považován ...

                                               

Serendipita

Serendipita označuje "šťastnou náhodu" či "příjemné překvapení". Výraz vytvořil Horace Walpole roku 1754. V dopisu příteli vysvětloval neočekávaný objev, který učinil a odkazoval se na perskou pohádku Tři princové ze Serendipu. Princové v ní díle ...

                                               

Michel Serres

Michel Serres byl francouzský filozof, historik vědy a esejista. Od roku 1949 studoval na námořní škole, v letech 1952–1955 na École normale supérieure, navštěvoval přednášky filozofa Gastona Bachelarda a antropologa Andrého Leroi-Gourhana, a v l ...

                                               

Sociologie vědění

Sociologie vědění je sociologický směr studující vzájemné vztahy mezi společností a poznáním. Podstatou sociologie vědění je předpoklad, že naše chápání a vědění o světě je sociálně podmíněno a že naše myšlení slouží k ospravedlnění určité sociál ...

                                               

Sociologie vědy

Sociologie vědy je sociologická disciplína, zaměřující se na sociologickou podmíněnost vědeckého poznání, vztahy vědy k ostatním sociologickým institucím, společenské pusobení vědeckých poznatku a jejich aplikací.

                                               

Sokalova aféra

Takzvaná Sokalova aféra začala žertem, který si Alan Sokal, profesor fyziky na New York University, udělal svým parodickým pseudofilozofickým článkem z redakce a čtenářu časopisu Social Text se zaměřením na kulturální studia. V roce 1996 uveřejni ...

                                               

Vědecká metoda

Vědecká metoda je posloupnost nebo sada procesu, používaných při vědeckém výzkumu. Cílem je získat znalosti a vědomosti pomocí pozorování a dedukce na základě dosud známých poznatku. Přijímání nových vědeckých poznatku je založeno na konkrétních ...

                                               

Vědecký skepticismus

Vědecký skepticismus je pojem, který se v moderní době používá ve vědeckých kruzích pro kritické zkoumání jakýchkoliv teorií, kterými se věda zabývá. Skepticismus odmítá apriorní přijímání teorií a jeho základní myšlenkou je, že pokud se neprokáž ...

                                               

Alfred North Whitehead

Alfred North Whitehead byl filosof, fyzik a matematik, který se zabýval logikou, matematikou, filosofií vědy a metafyzikou. Teprve v druhé polovině 20. století začal být uznáván jako jeden z nejvýznamnějších anglo-amerických filosofu.

                                               

Formální jazyk

Formální jazyk je v matematice, logice a informatice libovolná množina konečných řetězcu nad určitou abecedou. Místo výrazu "řetězec" se často používá výraz "slovo" nebo "věta". Přesná definice pojmu formální jazyk se muže lišit podle toho, v jak ...

                                               

Logika

Logika má více významu – v češtině se běžně používá ve smyslu myšlenková cesta, která vedla k daným závěrum. Logika je také formální věda, zkoumající právě onen zpusob vyvozování závěru. Logika není empirická věda o myšlení. Studuje objektivní po ...

                                               

Doktor (titul 1990–1998)

Doktor je akademicko-vědecký titul, který byl udělován v Československu a později v České republice mezi lety 1990–1998 podle tehdy platného zákona o vysokých školách. Udělován byl po absolvování postgraduálního studia později doktorský studijní ...

                                               

Doktor věd

Zpusobilost uchazeču k nabytí DSc. se prokazuje v řízení k udělení vědeckého titulu, při kterém se posuzuje vědecká úroveň uchazeče, a to především na základě disertace a její obhajoby a dalších vědeckých nebo odborných prací. Toto řízení se zaha ...

                                               

Kandidát věd

Kandidát věd, ve zkratce CSc. umisťované za jménem a oddělené od něj čárkou, byla vědecká hodnost nižšího stupně, která byla udělována v některých zemích světa. Udělovaly ji jak vysoké školy, tak akademie věd. Vyšším stupněm je pak vědecká hodnos ...

                                               

Neuroetika

Neuroetika je vědní disciplína, která propojuje etiku s obory, které studují mozek, respektive mysl. Blízce souvisí s bioetikou, někdy je považována za její podobor. Mužeme ji rozdělit na dvě hlavní části – deskriptivní a preskriptivní. Zatímco d ...

                                               

Astrobiologie

Astrobiologie, je vědní obor biologie zabývající se puvodem, vývojem, distribucí a budoucností života ve vesmíru. Tento interdisciplinární obor zahrnuje vyhledávání obyvatelného prostředí v naší Sluneční soustavě i mimo ni, hledání dukazu o prebi ...

                                               

Biofyzika

Biofyzika je mezioborová disciplína zkoumající biologické objekty a problémy fyzikálními metodami. Termín biofyzika se začal objevovat počátkem 20. století, ale už dávno předtím byla provedena řada studií na pomezí biologie a fyziky, které z dneš ...

                                               

Biochemie

Biochemie je vědecká disciplína na pomezí biologie a chemie. Zabývá se chemickými pochody v živých organismech. Předmětem studia biochemie je struktura a funkce základních stavebních kamenu živé hmoty jako jsou například sacharidy, tuky, bílkovin ...

                                               

Biokybernetika

Biokybernetika, též biologická kybernetika, je aplikací kybernetiky v přírodních vědách, např. ve fyziologii, ve farmakologii nebo v neurovědách. Biokybernetika hraje klíčovou roli v systémové biologii, která se snaží zahrnout ruzné úrovně inform ...

                                               

Biomedicínské inženýrství

Biomedicínské inženýrství představuje aplikaci inženýrských postupu v medicíně a biologii. Diagnosticky zaměřená část biomedicínského inženýrství využívá chemické a fyzikální principy inženýrských oboru k měření projevu biologických systému, tyto ...

                                               

Etnobiologie

Etnobiologie je nauka o vztahu lidských kultur a etnik k živým organizmum v prostředí jim vlastní. Jedná se o novější vědu. Dělí se na řadu suboboru. Je to vlastně složenina etnologie a biologie.

                                               

Geoekonomika

Geoekonomika je věda, která se co možná nejpřesněji pokouší shrnout a sjednotit odpovědi na veškeré otázky ekonomické, hospodářské, teritoriální, a dokonce zčásti ekologické. Nelze tedy říci, že se jedná pouze o ekonomickou situaci jednotlivých s ...

                                               

Geofyzika

Geofyzika je multidisciplinární věda, která se věnuje aplikaci znalostí fyzikálních procesu na vznik a vývoj planety Země. Puvodně byla jednou ze součástí geologie, v pruběhu 20. století se však stala samostatným vědním oborem. Geofyzika mnohdy ú ...

                                               

Geochemie

Geochemie je věda o chemickém složení Země, zkoumá obsah, distribuci a procesy migrace chemických prvku a jejich izotopu ve složkách geologického a životního prostředí na Zemi, zkoumá látkové a energetické toky, transport chemických komponent v č ...

                                               

Geomytologie

Geomytologie je poměrně novou vědní disciplínou, zabývající se zkoumáním geologických a paleontologických jevu, zobrazených v lidské mytologii. Tento název byl poprvé zaveden roku 1968 Dorothy Vitalianovou, geoložkou z Univerzity v Indianě.

                                               

Kriminalistická biologie

Kriminalistická biologie je aplikovanou biologickou vědou, která slouží kriminalistické praxi vyhledáváním, zajišťováním, zkoumáním a vyhodnocováním biologických stop lidského, zvířecího a rostlinného puvodu. Hlavním úkolem kriminalistické biolog ...

                                               

Matematická biologie

Matematická biologie je obor biologie používající matematické metody ke studiu živých organismu. Jde o poměrně široký obor, který zahrnuje matematické přístupy ke zpracování biologických dat a matematické a počítačové modelování biologických systému.

                                               

Neurověda

Neurověda, častěji Neurovědy je vědecký obor studující nervovou soustavu. Tradičně se považuje za disciplínu biologie, dnes je to ale mezioborová věda propojující obory jako chemie, informatika, inženýrství, matematika, lékařství, filosofie, fyzi ...

                                               

Paleontologie

Paleontologie je věda o životě v minulých geologických obdobích. Jejím účelem je studie vývoje života na Zemi, pravěkých rostlin a živočichu na základě fosilních záznamu, které se dochovaly v horninách, ale například také v černém uhlí, jako zkam ...

                                               

Statistická fyzika

Statistická fyzika je jednou z centrálních oblastí teoretické fyziky. V tradičnějším pojetí se zabývá zkoumáním vlastností makroskopických systému či soustav, přičemž bere v úvahu mikroskopickou strukturu těchto systému. Obecněji statistická fyzi ...

                                               

Teorie systému

Teorie systému je interdisciplinární obor, ve kterém se základní aspekty a principy systému používají k popisu a vysvětlení ruzně složitých jevu. Tak rozmanité oblasti a modely jako sluneční soustava, biologické buňky, lidé, rodina, organizace, s ...

                                               

Fyzikální konstanty

Uvedené konstanty jsou z nejnovější adjustace CODATA z r. 2018, respektující nové definice základních jednotek SI. Čísla v závorce značí směrodatnou odchylku u posledních 2 platných číslic. Např. 5.391 1613×10 −44 s = 5.391 16 ± 0.000 13×10 −44 s ...

                                               

Ad hoc

Ad hoc je latinský obrat, znamenající doslova "k tomuto", překládaný jako "za určitým účelem" nebo "pro tento jednotlivý případ".

                                               

Akribie

Akribie znamená pečlivost, dukladnost, úzkostlivou přesnost, zejména ve vědeckém zacházení se skutečnostmi a texty. Proto se hovoří o vědecké akribii, zejména v historii, v archeologii, v lingvistice a podobně, kde pak znamená i spolehlivost věde ...

                                               

Analytická epidemiologie

Mnoho rizikových faktoru RF považují epidemiologové za příčinu nemoci. Hodnotu RF asociaci mezi příčinou a následkem udává číslo. Určuje, kolik krát skupina s rizikem onemocní častěji než skupina bez rizika. Deskriptivní epidemiologie popisuje kd ...

                                               

Atributivní frakce

Atributivní frakce udává poměr nemoci, za který je zodpovědné konkrétní riziko. Jinými slovy je to poměr nemocných, kteří onemocněli kvuli konkrétnímu RF, lomeno všem nemocným. Při zveřejňování AF je nutné uvádět pravděpodobnost výsledku CI= conf ...

                                               

Atributivní riziko

Atributivní riziko = AR Synonyma: Rozdíl rizik RD = Risk differece, Excess Risk Za nemoc mohou rizika viz kauzalita. Asociaci mezi rizikem a nemocí vyjadřujeme ukazateli absolutními incidence, prevalence a relativními relativní riziko, šance onem ...

                                               

Definice

Definice je pokud možno jednoznačné určení významu nějakého pojmu. Pojem, který se definuje, je také nazýván definiendum, zatímco popis významu definovaného pojmu se označuje jako definiens. Předefinování pak označuje ustanovení nové definice nah ...

                                               

Deskriptivní epidemiologie

Deskriptivní epidemiologie zaznamenává epidemiologická data, aniž by měnila situaci, analyzuje je. Sleduje ukazatele jako je morbidita, mortalita a natalita u populace dle demografického členění. Epidemiologie se člení na deskriptivní, analyticko ...

                                               

Epidemiologická studie

Epidemiologické studie dokazují v epidemiologii spojitost mezi příčinou a následkem, počítají hodnoty rizikových faktoru. Epidemiologických studií existuje široká škála – od pozorování až po řízené experimenty.

                                               

Experiment

Experiment je soubor jednání a pozorování, jehož účelem je ověřit nebo vyvrátit hypotézu nebo poznatek, které něco tvrdí o příčinných vztazích určitých fenoménu. Pokus je hlavní nástroj empirického rozšiřování vědeckého poznání. Vědecký experimen ...

                                               

High Throughput Screening

High Throughput Screening je vědecká experimentální metoda, která je užívaná v procesu vývoje nových léčiv. Za pomoci robotiky, softwaru pro zpracování dat a citlivých detektoru je možné rychle provádět miliony chemických, genetických a farmakolo ...

                                               

Kategorizace

Kategorizace je činnost, kterou lidé a jiné organismy realizují "jak dělat správnou věc správným zpusobem." Kategorizace je postup, při kterém jsou jak konkrétní objekty i jevy, tak i abstraktní myšlenky, rozpoznávány, rozlišovány a chápány. Kate ...

                                               

Kazuistika

Kazuistika je popis a výklad konkrétních případu, zpravidla místo teoretické analýzy pojmových znaku. Ve vztahu k moderním vědám užíván jako synonymum pro případovou studii. Termín je odvozen z latinského slova casus, které má širokou škálu význa ...

                                               

Klinická studie

Klinické studie jsou studie na lidech nebo na zvířatech, jejichž úkolem je ověření bezpečnosti a účinnosti nového léčiva, vakcíny, léčebného postupu, vyšetření, doplňku stravy či přístroju. V závislosti na typu produktu a fázi vývoje jsou nejprve ...

                                               

Kohortová studie

Kohortová studie v epidemiologii je longitudinální studie odhalující rizika. Počítá rizikový faktor. Z hlediska moderní epidemiologie nezpusobuje nemoc patogen či jakákoli jiná jedna příčina, ale soubor rizik. Rizikem muže být obezita, cestování ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →