ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 116                                               

Ph.D.

Ph.D. je zkratka akademického titulu doktor, který lze získat vysokoškolským studiem v doktorském studijním programu v mnoha zemích po celém světě. Je to nejvyšší titul, kterého je možné dosáhnout studiem. Ph.D. tedy označuje nositele doktorátu, ...

                                               

Profesor

Profesor je nejvyšší vědecko-pedagogická hodnost vysokoškolského pedagoga, tedy vyšší než docent. Slovo pochází puvodně z latinského profiteri, což přibližně znamená veřejně vyznávat. Dle úzu se zpravidla užívá obecná zkratka prof. umístěná před ...

                                               

Vědecká hodnost

Vědecká hodnost byla udílena jako zvláštní uznání vědecké činnosti, nešlo o klasický akademický titul. V Československu byla zavedena v roce 1953 podle sovětského vzoru a vědecká výchova vedoucí k jejich udílení byla v České republice zastavena a ...

                                               

Aplikovaná fyzika

Specializace se podrobně zabývá mechanikou kontinua, hydromechanikou, akustikou, termodynamikou, teorií přenosových procesu, vytváření, řešení a optimalizování fyzikální modelu rozmanitých např. biologických systému.

                                               

Auditoriologie

Auditoriologie je multidisciplinární vědní obor, který se zabývá divadelními, koncertním i atd. sály. Zabývá se vzájemnými vazbami a řešením stavebně technických, materiálových, architektonických, prostorových, hygienických, ergonomických, světel ...

                                               

Fyzioterapie

Fyzioterapie je část komprehensivní rehabilitace, která se zabývá diagnostikou, léčbou a prevencí poruch pohybového systému člověka. Je mezioborově svázána s mnohými medicínskými obory jako chirurgie, ortopedie, interní lékařství, gerontologie, p ...

                                               

Kineziologie

Kineziologie je věda o mechanických zákonitostech pohybového ústrojí člověka a zvířat. Zabývá se fyziologickými, mechanickými i psychologickými mechanizmy, které zkoumá vizuálním hodnocením pohybu, měřením svalové a mozkové aktivity, monitorování ...

                                               

Reinženýring

Reinženýring nebo re-inženýring je radikální přetvoření organizačních procesu v podniku, především procesu obchodních. Jde o postup, který optimalizuje podnikové procesy tak, aby přinášely maximální efekty při optimální spotřebě podnikových zdroju.

                                               

Věda udržitelnosti

Věda udržitelnosti je vědecká disciplína, která vznikla na počátku 21. století, zabývající se výzkumem, vývojem a implementací udržitelnosti a udržitelného rozvoje na lokální, regionální, národní a globální úrovni a v praxi. Věda udržitelnosti se ...

                                               

Vojenská logistika

Vojenská logistika je podle definice NATO nauka o plánování, provádění přesunu a o technickém zabezpečení sil. Je to tedy věda, která se zabývá plánováním a uskutečňováním přesunu vojenského materiálu na určené místo v optimálním čase a s optimál ...

                                               

Dějiny vědy

V samých počátcích vědy jako racionálního a soustavného poznávání ustavili Platón a Aristotelés dvě silné tradice, které západní vědu trvale ovlivňují. Platón vychází z pythagorejské tradice a rozlišuje pět matematických "umění" – aritmetiku, geo ...

                                               

Ceny Franklinova institutu

Ceny Franklinova Institutu jsou ocenění udělovaná od roku 1948 Franklinovým institutem ve Filadelfii, USA v oblastech přírodních věd a technologií. Ceny Franklinova Institutu zahrnují Medaili Benjamina Franklina v sedmi oblastech vědy a techniky, ...

                                               

Dějiny ekonomického myšlení

Dějiny ekonomického myšlení se zabývají vývojem ekonomie jako vědní disciplíny prostřednictvím ekonomických směru a teorií utvářených po staletí ekonomickými mysliteli, jejich následovníky a ekonomickými školami. Na samém vzniku se ekonomické otá ...

                                               

Koperníkovský obrat

Koperníkovský obrat či Koperníkova nebo koperníkovská revoluce znamená zásadní změnu hlediska, stanoviska nebo paradigmatu. Puvodně označuje změnu náhledu na svět, kterou zpusobil polský astronom Mikuláš Koperník, když starší geocentrický systém ...

                                               

Matildin efekt

Matildin efekt je předsudek, který zamezuje uznání úspěchu vědkyní, jejichž práce se přisuzuje jejich mužským kolegum. Tento jev byl poprvé popsán abolicionistkou a sufražistkou Matildou Joslyn Gage v její eseji Woman as Inventor. Termín "Matildi ...

                                               

Psychologické směry

Psychologie je věda, která studuje lidské chování, mentální procesy a tělesné dění včetně jejich vzájemných vztahu a interakcí. Jako samostatný vědní obor se vydělila se ve druhé polovině 19. století pod vlivem přírodních věd z filozofie. Psychol ...

                                               

Technověda

Technověda je pojem, který se vztahuje ke spojení techniky s moderní vědou, odkazuje k jejich vzájemné podmíněnosti. Technověda je také objektem kritického zhodnocení vývoje ve světě v pruběhu 17. a 18. století až do současnosti. V dnešní době je ...

                                               

Vědecká revoluce

Vědecká revoluce je termín užívaný v rámci historiografie, dějin vědy nebo dějin myšlení k označení řady změn uvnitř evropské vědy, které se měly projevovat především během 16. a v 17. století, a jež hluboce změnily pohled člověka a společnosti n ...

                                               

Antiscientismus

Antiscientismus a latinského scientia – vědění) je kritický myšlenkový proud poukazující na omezenost či jednostrannost vědeckého poznání. Antiscientický postoj totiž neuznává možnost vědeckých postupu či metodologií k vyvozovaní všeobecné znalos ...

                                               

Autopoiesis

Autopoiesis nebo autopoiéze je nový epistemologický pojem, který chce vystihnout povahu systému, jež nelze vysvětlit z vnějších příčin, nýbrž které vznikají a udržují se díky své vlastní struktuře. Pojem vytvořil chilský molekulární biolog Humber ...

                                               

Emergence

Emergence znamená spontánní vznik makroskopických vlastností a struktur složitých systému, jež není snadné odvodit z vlastností jejich složek. Takové vlastnosti a struktury, jež vznikají z množství poměrně jednoduchých interakcí, se nazývají emer ...

                                               

Empirie

Empirie je zkušenost získaná pozorováním, případně pokusem. Slovo se používá tam, kde chceme zduraznit cílený a řízený zpusob získávání zkušeností. Empirické vědy jsou vědy založené na opakovatelných a ověřitelných experimentech. Pro filosofii je ...

                                               

Falzifikovatelnost

Falzifikovatelnost je ve filosofii vědy vlastnost takového tvrzení, hypotézy nebo teorie, které je principiálně možné vyvrátit, například experimentem. Jinak řečeno, tvrzení nebo teorie je falzifikovatelná tehdy, pokud víme, jak by se dala vyvrát ...

                                               

Paul Karl Feyerabend

Paul Karl Feyerabend byl puvodem rakouský filosof vědy a zakladatel epistemologického anarchismu. Feyerabend se stal slavný díky jeho anarchistickému pohledu na vědu a odmítání nutnosti existence univerzálního metodického pravidla. Byl velmi vliv ...

                                               

Filosofie biologie

Filosofie biologie je součást filosofie vědy, která se zabývá gnozeologickými, metafyzickými a etickými problémy v biologii a medicíně. Přestože filosofové vědy a filosofové obecně se často zabývali životem, o filosofii biologie se mluví většinou ...

                                               

Filosofie chemie

Filozofie chemie je filozofické odvětví uvažující otázky kolem chemie a jejího zkoumání. Filozofové vědy si otázky, které vyplývají ze studia chemických procesu, začali klást zhruba od druhé poloviny 20. století.

                                               

Filosofie neurovědy

Filosofie neurovědy se zabývá metodami, aspekty a teoriemi vyskytujícími se v neurovědě. Snaží se přispět k porozumění cílu neurovědy, používaným technikám a systematizovat hypotézy užívané ve vytváření teorií, rozpoznávat hranice, omezení a nást ...

                                               

Filosofie umělé inteligence

Filosofie umělé inteligence je odvětví filosofie, které se pokouší odpovědět na otázky jako: Jaká je podstata inteligence? Muže stroj plně nahradit uvažování lidské mysli? Je podstata počítače a lidského mozku stejná? Jaké metody využívá lidský m ...

                                               

Holismus

Holismus je filosofický názor nebo směr, který zdurazňuje, že všechny vlastnosti nějakého systému nelze určit nebo vysvětlit pouze zkoumáním jeho částí. Holismus tvrdí, že "celek" je duležitější než jeho části a každá část má význam pouze vztahuj ...

                                               

David Hume

David Hume byl skotský filosof, který je považován za jednoho z největších anglicky píšících filosofu 18. století. Domyšlením některých dusledku teorie poznání známé jako empirismus poukázal na jeho nedostatky, což prý vytrhlo Immanuela Kanta z j ...

                                               

Humeova břitva

Humeova břitva je princip racionálního postoje k víře v zázraky, navržený skotským filosofem Davidem Humem. Její doslovné znění je: Žádné svědectví není dostatečné k dokázání zázraku, ledaže by šlo o svědectví takového druhu, že by jeho mylnost b ...

                                               

Hypotéza

Hypotéza znamená výpověď, jejíž platnost se pouze předpokládá, ale je zároveň formulovaná tak, aby ji bylo možno potvrdit nebo vyvrátit. Puvodně právní a řečnický termín se stal základem empirické vědy.

                                               

Jedinec

Jedincem je v biologii každý soběstačný organismus. V teorii přirozeného výběru byl jedinec považován za základní jednotku evoluce. Nicméně po moderní syntéze se jako se základní jednotkou běžně počítá s genem. Definice jedince má z biologického ...

                                               

Kauzalita

Kauzalita znamená příčinnost, kauzální vztah mezi příčinou a jejím následkem. V silnějším smyslu přesvědčení, že nic se neděje bez dostatečné příčiny.

                                               

Kritický racionalismus

Kritický racionalismus je název pro filosofický systém Karla Poppera. Vyznačuje se durazem na omezenost každého poznání, na kritičnost a racionalitu, které mohou vést k toleranci a názorovému pluralismu, a přitom se vyhnout relativismu. Odmítá př ...

                                               

Kumulativismus

Kumulativismus je pojetí vývoje vědy, kde hlavní roli hraje předpoklad, že rozvoj nebo vývoj vědy probíhá v souladu s pozitivismem zdola - změnou empirické báze vědy, rozšiřováním sféry empirických dat. Ve vědě se poznatky "kumulují", tedy hromad ...

                                               

Bruno Latour

Narodil se v roce 1947 v Beaune, ve Francii. Vstoupil do povědomí díky svým knihám We Have Never Been Modern, Laboratory Life a Science in Action, popisující proces vědeckého výzkumu z perspektivy sociální výstavby založené na pozorováních pracuj ...

                                               

Logický atomismus

Logický atomismus je filosofický názor na povahu jazyka a světa formulovaný především Bertrandem Russellem a Ludwigem Wittgensteinem a převzatý a rozvíjený Vídeňským kroužkem. Bertrand Russell formuluje logický atomismus v opozici k "logickému ho ...

                                               

Makroskopický a mikroskopický

Jako makroskopické se označují fyzikální objekty, které jsou pozorovatelné pouhým okem. Toto označení se tedy vztahuje k délkovým rozměrum, je však používáno také pro označení jevu a veličin, které jsou s makroskopickými objekty spojeny. Mikrosko ...

                                               

Metateorie

Metateorie je teorie vznikající při zkoumání, analýze a popisu teorie samotné. Muže být také viděna jako filozofie na pozadí teorie. Je to základní soubor myšlenek o tom, jak nahlížet a zkoumat daný jev našeho zájmu v konkrétní oblasti. Nejedná s ...

                                               

Metodologie

Metodologie je vědní disciplína, která se zabývá metodami, jejich tvorbou a aplikací. Patří do teorie či filosofie vědy a obecněji do epistemologie. Pod vlivem angličtiny se slovo někdy používá i pro metodiku. Tím se však ztrácí duležitý rozdíl m ...

                                               

Ernest Nagel

Ernest Nagel byl americký filosof, logik a teoretik vědy. Profesor Columbijské univerzity, představitel novopozitivisticky orientované, resp. analytické filosofie vědy.

                                               

Zdeněk Neubauer

Zdeněk Neubauer byl český filosof a biolog. Je považován za jednoho z nejvýznačnějších zastáncu postmoderního myšlení ve vědě v České republice; za své antiscientistické postoje byl kritizován ze strany skeptického hnutí.

                                               

Novopozitivismus

Novopozitivismus je filosofický směr, který vznikl na počátku 20. století a klade si za úkol řešit vztah filosofie a vědy v otázce relevance výpovědi o světě. Základními prvky tohoto učení jsou empirismus a racionalismus, resp. scientismus. Označ ...

                                               

Occamova břitva

Occamova břitva je princip logické úspornosti, od 19. století nazývaný podle anglického logika, františkána Williama z Ockhamu. Ve skutečnosti je daleko starší a Ockham sám ho sice používá, ale nikde výslovně nevymezuje.

                                               

Paradigma

Paradigma je obecně přijímané schéma, vzorec myšlení, či model. Pojem paradigma jako první obecně definoval Thomas Samuel Kuhn v 2. polovině 20. století, ve svém díle Struktura vědeckých revolucí.

                                               

Roger Penrose

Sir Roger Penrose je anglický matematický fyzik a matematik, znám především svými příspěvky k obecné relativitě, kosmologii a k teorii zobecněných inverzí matic. Mezi jeho přínosy patří např. spolupráce na objevu Hawkingova záření. Je také rekrea ...

                                               

Pluralismus (věda)

Pluralismus ve vědě označuje soudobý názor, že přinejmenším pro velmi složité předměty zkoumání se ani věda neobejde bez uznání ruzných, a přitom stejně legitimních pohledu, metod a podobně. Britský antropolog Gregory Bateson to vyjádřil slavnou ...

                                               

Princip

Princip je základní a obecně uznávané myšlenkové východisko, zásada, pravidlo, zákon, které se nedokazuje, ale z něhož lze chápat nebo odvozovat další dusledky pro jednání nebo poznání. U technických zařízení základní myšlenka, z níž je lze pocho ...

                                               

Problém indukce

Problémem indukce je filozofická otázka, zda induktivní uvažování muže vést k poznání chápanému v klasickém filozofickém smyslu - poznání, které přesahuje pouhý soubor pozorování. Problém spočívá ve zjevně nedostatečném oduvodnění zejména pro: Zo ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →