ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 11                                               

Komunální socialismus

Komunální socialismus představuje všeobecné označení pro socialistické ideje, které kladou neobvykle velký duraz na význam komunální politiky a komunálních služeb z hlediska realizace hodnot socialismu. Myšlenky komunálního socialismu poprvé význ ...

                                               

Konstruktivismus (mezinárodní vztahy)

Konstruktivismus je teorie mezinárodních vztahu, podle níž jsou základem mezinárodního systému vzájemné interakce státu. Konstruktivismus je poměrně nový vědecký směr. Už však nahradil marxismus jako třetí nejvýznamnější teorie mezinárodních vzta ...

                                               

Kooptace

Kooptace je zpravidla doplnění, případně rozšíření voleného orgánu jeho vlastním rozhodnutím, jeho vlastní volbou. Rozhodující je zde tedy spíš to, kdo nového člena volí, než zpusob volby. Je v podstatě nedemokratická, v moderních demokraciích je ...

                                               

Králotvurce

Králotvurce je označení osoby, která má dostatečný vliv, aby rozhodla, kdo obsadí nějaký úřad nebo získá titul, přičemž ona sama ovšem tohoto úřadu či titulu dosáhnout nemuže. Označení se poprvé objevilo v souvislosti s Richardem Nevillem, 16. hr ...

                                               

Kult osobnosti

Kult osobnosti obecně spočívá v glorifikaci a silně zritualizovaném uctívání vudčí osobnosti uvnitř určitého hnutí nebo v rámci celé společnosti. Nejčastěji se vyskytoval tento jev ve 20. století, především v diktaturách, výjimkou ale není ani v ...

                                               

Kulturní liberalismus

Kulturní liberalismus je politicko-sociologický směr, pro který je charakteristická svoboda a právo jednotlivce na přijmutí či odmítnutí veškerých kulturních norem dle svého uvážení. Jako takový je přirozenou větví liberalismu a má blízko k liber ...

                                               

Kurikulární politika

Kurikuluární politika je poměrně nové slovní spojení objevující se jako součást vzdělávací politiky. Pojem pronikl z anglo-amerického prostředí a první zmínky o něm jsou až z konce 80. let 20. století. V současné době se kurikulární politika nejč ...

                                               

Legitimismus

Legitimismus je tradicionalistické a monarchistické politické hnutí usilující o dosazení neprávem sesazeného legitimního panovníka či dynastie na základě platného nástupnického řádu buď v době kdy vládne nelegitimní panovník, i když ten je např. ...

                                               

Legitimita

Legitimita je filosofický, politologický a zvláště pak právní pojem, který označuje právoplatnost, oprávněnost, a to buď oprávněnost vládnoucí moci, panovníka, nebo oprávněnost očekávání naplnění určitých požadavku.

                                               

Liberalizace

Liberalizace je termín pocházející z latinského výrazu liberare, označující proces uvolňování pevných pravidel. Je používán jak ve vztahu k společnosti, zejména politice, tak také v ekonomice. I příznivci liberalizace preferují stát jako instituc ...

                                               

Manželé Webbovi

Manželé Sidney James Webb a Martha Beatrice Webbová byli encyklopedičtí fabiánští socialisté, angličtí intelektuálové a levicoví politici. Manželé Webbovi publikovali společně několik vlivných děl zabývající se především dějinami dělnického hnutí ...

                                               

Mediace

Mediace je zpusob pokojného řešení sporu a konfliktu, jehož cílem je dohoda. Uplatňuje se v právu i mimo ně, zahrnuty jsou v ní nejen právní, ale vždy také psychologická či sociální specifika. Základem mediace je, že mezi znesvářené strany vstoup ...

                                               

Mise

Mise, výraz pocházející z latinského missio znamenajícího "poslat", je poslání, úkol; sbor osob vyslaný za nějakým účelem nebo úřad pověřený určitým posláním, například zastupováním státu v zahraničí.

                                               

Nepotismus

Nepotismus označuje systém obsazování funkcí, v němž jsou preferováni příbuzní proti ostatním, nezřídka lépe kvalifikovaným kandidátum. Nepotismus je jednou z více podob protekce. K nepotismu muže docházet na státní úrovni, ale i v organizacích, ...

                                               

Nolanuv diagram

Nolanuv diagram je diagram, pomocí kterého jeho tvurce, americký libertarián David Nolan, analyzuje politické názory. Veškerou lidskou politickou aktivitu rozděluje Nolan do dvou kategorií, ekonomické a osobní, a míra svobody v každé z těchto obl ...

                                               

Nový světový pořádek

Pojem nový světový pořádek nebo nový světový řád se používá pro označení nového období dějin, v němž dochází ke dramatickým změnám ve struktuře světového politického myšlení a rovnováhy sil. Přes ruzné výklady této politické doktríny v ní je čast ...

                                               

Občanská společnost

Občanská společnost je termín pocházející z 18. století, ačkoliv samotný institut občana je znám a prochází vývojem již od starověku. Občanská společnost je velmi široký pojem zkoumaný především politickou sociologií. Existuje mnoho ruzných defin ...

                                               

Obstrukce

Obstrukce je v politice úmyslné a plánované jednání, které má za úkol narušit nebo znemožnit nějaké jednání, akci, administrativní proces atp. Příkladem je parlamentní obstrukce, kterou obvykle provádí opozice v situaci, kdy chce znemožnit parlam ...

                                               

Oportunismus

Oportunismus je zpusob jednání a rozhodování, které se neřídí vlastními zásadami, nýbrž se přizpusobuje vnějším okolnostem, příležitostem a výhodám z toho kterého rozhodnutí. Protikladem je doktrinářství, dogmatismus.

                                               

Opozice (politika)

Opozice v politickém životě jsou politické strany a jejich představitelé nebo skupiny obyvatel, kteří se nepodílejí na vládě. Opozice plní duležitou úlohu kontroly a kritiky vlády. Dále funguje jako nabídka alternativ k vládní politice a je připr ...

                                               

Opuštěná společnost

Opuštěná společnost: Česká cesta od Masaryka po Babiše je kniha Erika Taberyho z roku 2017. Autor zde popisuje svuj pohled na vývoj české společnosti z úhlu politického i historického a zasazuje aktuální společenské události do širšího kontextu. ...

                                               

Parochiální politická kultura

Parochiální politická kultura je z typu politické kultury v konceptu "občanské kultury". Jedná se o tribální politickou kulturu, která se vyskytuje v jednoduchých společenstvích, v nichž chybí specializované politické role a funguje pouze silná p ...

                                               

Pasivní rezistence

Pasivní rezistence je politický termín vyjadřující zpusob obrany zvolených cílu bez použití zbraní. K dosažení vytčených cílu se tak používá pasivní forma odporu, mezi kterou se řadí stávky, bojkot, odmítání spolupráce či omezení práce na nejnižš ...

                                               

Personalizace politické komunikace

Personalizace politické komunikace je proces, jehož výsledkem je změna vnímání tradičních politických aktéru. Jedná se o přesouvání zájmu od skupiny, tj. politické strany, k jednotlivcum, tj. k politikum. Personalizace se dělí na "individualizaci ...

                                               

Politická kampaň

Politická kampaň je organizované úsilí politických stran, nebo kandidátu na zastupitelská místa či post prezidenta, přesvědčit potenciální voliče, aby podporovali předložený program politické strany ve volbách. Nejde přitom jen o propagaci kandid ...

                                               

Politická komunikace

Politická komunikace je proces týkající se vytváření a výměny názoru probíhající mezi politickými subjekty, zpravodajskými médii a veřejností. Zabývá se tvorbou, šířením a účinky informací v hromadných sdělovacích prostředcích. Je to dominantní p ...

                                               

Politická krize

Politická krize je přechodný stav, kdy politici reprezentující ruzné zájmy nejsou schopni najít společné řešení. Společnost se stává nestabilní, protože není jasné, jak se celá situace vyřeší. Vyústění politické krize závisí na konkrétních okolno ...

                                               

Politicky exponovaná osoba

Jako politicky exponovaná osoba se v terminologii používané u bankovních regulací označuje fyzická osoba ve významné veřejné funkcí s celostátním nebo regionálním významem, případně blízký příbuzný či obchodní partner takového funkcionáře. Termín ...

                                               

Politický marketing

Politický marketing je součástí politického managementu. Politický marketing je obvykle používán jako klasický model 4P, který zahrnuje tržní segmentaci, "umístění" kandidáta, formulaci strategie a její implementaci. Úkolem politického marketingu ...

                                               

Politizace vědy

Už od starověku byla věda dělána na politickou objednávku. Stejně jako umění techné. Například Archimédés pracoval pro krále Hieróna a vytvářel pro něj válečné stroje. I Leonardo da Vinci sestrojoval vedle umění ruznou i válečnou techniku pracova ...

                                               

Populismus

Populismus je politický přístup spočívající ve snaze oslovit běžného člověka, který se domnívá, že vládnoucí skupiny nehájí či přehlíží jeho zájmy. Populismus využívá dva základní termíny – lid a elitu. Pomocí těchto označení dělí společnost na d ...

                                               

Postpravda

Postpravda označuje situaci, kdy při vytváření představy o realitě převažují emoce nad ověřenými fakty. Toto slovo se nejčastěji používá ve spojitosti s politickou situací v druhé polovině desátých let 21. století, především tzv. brexitem a vítěz ...

                                               

Pretorianismus

Prétorianismus se často chápe jako vojenská vláda, ale muže znamenat i nadměrný vliv vojáku na politické dění. Tento termín pochází od římské pretoriánské gardy, což byla vojenská jednotka určená k ochraně politického vedení státu. Časem se garda ...

                                               

Primus inter pares

Prīmus inter parēs je latinské označení pro representanta nebo vudčí osobnost takové skupiny, kde jsou si všichni členové rovni. Svou pozici získává díky přirozené autoritě, případně jiné význačné vlastnosti. Lépe "princeps inter pares", od toho ...

                                               

Princip subsidiarity

Subsidiarita znamená princip subsidiarity, politickou zásadu, podle níž se rozhodování a zodpovědnost ve veřejných záležitostech má odehrávat na tom nejnižším stupni veřejné správy, který je nejblíže občanum. Vyšší úrovně správy mají rozhodovat j ...

                                               

Protivládní iniciativa

Protivládní iniciativa je volné sdružení občanu stavějících se proti směřování vlády, její politice nebo jejím krokum. Účelem takové iniciativy mužou být cíle jako odvolatelnost politiku, zákonodárné referendum a podobně. Muže si však klást za cí ...

                                               

Pseudohumanismus

Pseudohumanismus je většinou pejorativní označení pro domnělé zneužívání problematiky lidských práv. Pojem "pseudohumanista" je používán pro politiky, úředníky a aktivisty, kteří jsou obviňováni, že "bojem za lidská práva" odvádějí pozornost od p ...

                                               

Radikalismus

Pojem radikální se začal používat během pozdního 18. století jako politologické označení stoupencu dukladných společenských změn, které by ve větší nebo menší míře zahrnovaly změny sociálního řádu. Historický radikalismus je vhodné odlišovat od m ...

                                               

Referenda o státním zřízení

Toto je seznam referend o státním zřízení, tzn. referend, při nichž se rozhodovalo o budoucí podobě státního zřízení v té které zemi. Konkrétně se hlasovalo o zachování, zrušení, či restaurace monarchie nebo republik. V některých případech se hla ...

                                               

Renegát

Renegát je středověký pojem pro křesťana odpadlého od víry nebo pro rytíře bez lenního pána. Ve druhém významu tedy šlo o evropskou obdobu japonského ronina. V moderní době se používá jako synonymum odpadlíka, zrádce. Známým příkladem je Leninova ...

                                               

Restituce

V poválečné západní části Německa došlo po návratu k tradičním právním základum k restitucím majetku vyvlastněného ve 30. a 40. letech podle nacistických zákonu. V České republice a dalších postkomunistických zemích je tímto termínem označováno n ...

                                               

Revizionismus

Revizionismus je soustavné úsilí o přehodnocení, změny případně úpravy daného stavu, ideologie nebo většinového názoru, a to ve společensky významné věci. Pojem "revizionismus" má několik významu: společensky významný pokus o nový pohled na nedáv ...

                                               

Rozděl a panuj

Heslo rozděl a panuj vychází z poznání, že znesvářené a rozdělené skupině se vládne snáze než skupině semknuté a vnitřně jednotné. Touto zásadou se řídili a řídí zejména účastníci politického boje, kteří se snaží vyvolat mezi svými protivníky nes ...

                                               

Skrutátor

Skrutátor je člověk provádějící skrutinium, což je termín, jímž označujeme sčítání hlasu při volbách. Pojmem "skrutátor" se rozumí člověk, který provádí kvalifikované sčítání hlasu při volbách a veřejných hlasováních respektive při referendech. Z ...

                                               

Státní tajemník

Státní tajemník je funkce ve státní exekutivě. Státní tajemník v Česku organizačně řídí ministerstvo či jiný státní úřad, na Slovensku zastupuje ministra.

                                               

Státník

Státník je politik, který je chápán jako autorita ve vedení státu nebo jeho zastupování navenek. Za státníka je obvykle označován prezident a předseda vlády. Pojem státník se obecně používá i pro pozitivní hodnocení vrcholných politiku.

                                               

Status quo

Status quo je obrat pocházející z latiny a znamená stávající stav. Používá se zejména v diplomacii, v případě, kdy se příměří nebo ukončení boju spojuje s tím, že obě strany se zavazují dodržovat status quo – tj. Co kdo má, to mu zustává. Jinou m ...

                                               

Stínová vláda

Stínová vláda je označení pro jakousi obdobu vlády, kterou sestavuje politická strana, která je v opozici. Tvoří ji stínoví ministři, kteří jsou v případě změny politické moci ve státě připraveni zaujmout skutečná uvolněná ministerská místa. Stín ...

                                               

Široká koalice

Široká koalice je označení užívané v politice pro koalici vzniklou v situaci spojení skoro všech relevantních politických stran. Koalice musí být minimálně dvoučlenná a vyskytuje se v ní zpravidla více politických subjektu, než je zapotřebí k zís ...

                                               

Teritorium

Teritorium je v obecném smyslu slova zájmové nebo závislé území. Jednak muže jít o nějakou oblast, na niž si nějaký subjekt dělá nárok coby vlastník, případně v níž se dožaduje mimořádně privilegovaného postavení. Jako teritoria mohou být v rámci ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →