ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 108                                               

Subreta

Subreta byla puvodně komorná, služka. V současnosti se výraz používá jako označení kabaretní zpěvačky nebo divadelní postavy v operetě či komických operách.

                                               

Suflér

Suflér, česky nápověda, je osoba která při představení připomíná hercum v případě potřeby text jejich role. Suflér se nesmí nikdy ukázat divákum, proto se skrývá buď ve zvláštní budce uprostřed přední části jeviště nebo na jeho boční straně, nejč ...

                                               

Světový den divadla

Světový den divadla byl poprvé slaven v roce 1962 Mezinárodním divadelním institutem ITI. Slaví se každoročně 27. března středisky ITI a mezinárodní divadelní komunitou. Ku příležitosti těchto oslav se pořádají ruzné národní a mezinárodní divadel ...

                                               

Šašek

Šašek je označení pro komickou postavu. Její výskyt lze prokázat již v řeckých a římských komediích, později ve středověkých fraškách. Dále se šašek uplatňoval na panovnických dvorech. Šašci evropského středověku a raného novověku bývali obvykle ...

                                               

Teatron (baroko)

Teatron je stavba v barokní zahradě, která sloužila jako hlediště. V zahradách se totiž hrávalo divadlo pod širým nebem. Teatrony bývají stupňovité s plastickou a malířskou dekorací. Někdy se jednalo o pouhé výjevové seskupení soch.

                                               

Theatergraph

Theatregraph je pojmenování scénického postupu. Jde o kombinaci promítaného obrazu a jevištní akce. Technika, pak funguje jako duležitá, významotvorná složka divadelní inscenace. Tímto experimentováním se v Divadle D 34 zabýval E. F. Burian. Syst ...

                                               

Varieté

Slovem varieté se označuje obvykle větší zábavní podnik se stálým provozem na stejném místě, jenž v sobě kombinuje prvky kabaretu a cirkusu. Jedná se zpravidla o větší pohostinské zařízení, které je doplněno rozsáhlejším uměleckým programem estrá ...

                                               

Voice-band

Voice-band, někdy i voiceband je odborný divadelní pojem, jenž vyjadřuje sborovou recitaci nějakého literárního textu tzv. synkopickou technikou, která v rytmu a intonaci jevištní řeči napodobuje běžné hudební vyjadřování.

                                               

Výstup (divadlo)

Výstup čili scéna je v divadelní terminologii úsek hry, v němž jsou na jevišti tytéž osoby. Výstup tedy obvykle začíná a končí příchodem či odchodem nějaké osoby. Z výstupu, které se zpravidla číslují, se skládají takzvané obrazy a dále jednání č ...

                                               

Zcizovací efekt

Zcizovací efekt je prostředek divadelního, filmového vyjadřování, jehož účelem je upozornit diváka na to, že hra je pouze předváděním skutečnosti a nikoli skutečností samou. Smyslem toho je zabránit, aby divák pouze dílo pasivně pozoroval, a zapř ...

                                               

Zvukař

Zvukař je profese, která se zabývá technickými aspekty záznamu a šíření zvuku. Vyskytuje se v mnoha uměleckých i neuměleckýcch oborech lidské činnosti. Zvukaři pracují i při všech větších kulturních, sportovních a společenských akcích, kde je tře ...

                                               

Železná opona (divadlo)

Železná opona v divadle je požárně dělící konstrukce, která slouží k oddělení prostoru jeviště od hlediště. Železné opony se v Rakousku staly povinnou výbavou větších divadel v 80. letech 19. století. Přispěl k tomu zejména tragický požár se stov ...

                                               

Elegance

Elegance je abstraktní pojem z oblasti estetiky. Je synonymem pro puvab či krásu, která je neobvykle efektivní a jednoduchá, postrádající nadbytečné a neopodstatněné. Je používán v mnoha oblastech lidské činnosti, zejména v umění, designu, ale i ...

                                               

Estetická hodnota

Estetická hodnota je významový útvar/významový proces, na jehož vzniku nebo dění participuje estetické osvojování si světa člověkem. Estetická hodnota integruje hodnoty mimoestetické: noetické, politické, erotické, etické atd. Vzniká a vytváří se ...

                                               

Estetická norma

Estetická norma je společenská norma, která určuje naše estetické hodnocení skutečnosti a umění. Stabilizuje, reguluje a zevšeobecňuje estetický postoj. Není závaznou, estetickou normu lze libovolně, ale záměrně porušovat – zvláště v oblasti uměn ...

                                               

Estetický formalismus

Za jistou odnož západoevropského formalismu, který se vyvíjel od dob Kanta a Herbarta, mužeme považovat lingvistické, literární a uměnovědné hnutí, jenž shrnujeme pod název ruská formalistická škola, nebo také pod názvem ruský formalismus. Tento ...

                                               

Estetický postoj

Estetický postoj je nastavení nebo stav mysli, do kterého subjekt vědomě a úmyslně vstupuje. Výsledkem je započetí procesu estetické zkušenosti. Když subjekt zaujímá estetický postoj, jeho záměrem je mít estetickou zkušenost určitého objektu či u ...

                                               

Estetický účinek

Estetický účinek je filozofický pojem. Estetický účinek byl chápán v ruzných dobách ruzně. Názor, že estetický účinek znamená, "jak na nás dílo pusobí z hlediska podílu na idei Krásy", který zde byl uveden jako první, má za podklad pozdně klasici ...

                                               

Inspirace

Inspirace muže znamenat: v běžné řeči podnět, nápad, vnuknutí umělecký projekt INSPIRACE založený v roce 2018 malířem Vincentem Fikarem v křesťanské teologii pojem pro zvláštní puvod a povahu Písma Bible v lékařství vdechování tvořivé nadšení, ná ...

                                               

Iracionalismus

Iracionalismus je obvykle pejorativní označení pro filosofické i životní postoje a názory, které zpochybňují nebo popírají: B) rozumovou poznatelnost skutečnosti jako takové metafysický iracionalismus, A) schopnost lidského rozumu pravdivě poznáv ...

                                               

Krása

Krása je abstraktní pojem, s nímž se setkáváme v mnoha oblastech lidského bytí. Významem tohoto pojmu se zabývá především filosofická disciplína zvaná estetika. Krása je však pouze jednou z tzv. estetických kategorií ošklivost, vznešenost aj. a v ...

                                               

Mimésis

Mimésis, v počeštěné podobě také mimese nebo mimeze, znamená napodobení nebo znázornění. Od dob antických funguje jako jeden ze základních konceptu úvah nad uměním, zejména v rámci estetiky a literární vědy. Klíčovou roli hrálo pojetí umění jako ...

                                               

Moderna

Moderna je velmi obecné označení pro ruzné umělecké, filosofické i náboženské proudy, které se vesměs vymezují proti nějakým předchozím a starším. V širším slova smyslu i označení pro modernitu, životní styl a postoje současné doby, pro evropský ...

                                               

Mono no aware

Mono no aware je japonský pojem, vyjadřující citlivost vuči pomíjivému; je to melancholické vědomí současně krásy a pomíjivosti všeho. Představa se dotýká buddhistického učení o mudžó, pomíjivosti jako podstatné vlastnosti bytí. Mono no aware vyj ...

                                               

Václav Nebeský

Václav Nebeský byl první český historik moderního umění, obchodník s obrazy v Paříži, knihovník Akademie umění, publicista, výtvarný kritik a profesor estetiky a dějin umění na VŠUP.

                                               

Opera a drama

Opera a drama je významné hudebně estetické dílo Richarda Wagnera, které napsal od září 1850 do února 1851 v exilu v Curychu a ve kterém rozebral svou představu o tehdejším stavu hudby a opery a o její reformě směřující k hudebnímu dílu budoucnos ...

                                               

Ozvláštnění

Ozvláštnění je termínem ruské formalistické školy. Je to situace, v které člověk přestává vnímat svět kolem sebe a sebe samého a začíná se dívat na celkový svět novýma očima. Je to pohled z jiného pohledu vyvolávající neobvyklé pocity. Ruší konve ...

                                               

Proporcionalita

Proporcionalita znamená poměrnost či přiměřenost. V estetice určuje pravidla, podle nichž se mají řídit vzájemné vztahy jednotlivých částí uměleckého díla v rámci harmonie.

                                               

Retro

Retro je obecné označení pro něco minulého, zaniklého, bývalého, muže se jednat o označení pro cokoliv zpět v čase. Muže se jednat jak o předponu k jinému slovu tak i o samostatné slovo.

                                               

Sexuální přitažlivost

Sexuální přitažlivost je termín, který značí sexuální vábení jedince stejného druhu za účelem sexu a většinou také rozmnožování. Atraktivnost jedince je značně individuální a odpovídá příslušnosti k druhu a také sexuálnímu chování.

                                               

Tísnivé údolí

Tísnivé údolí, někdy též strašidelné údolí, je oblast na pomyslném grafu závislosti polarity lidských emocí při vnímání humanoidu podle jejich míry podobnosti s člověkem. Míra kladných emocí při vnímání postupně lépe a lépe antropomorfizované byt ...

                                               

Umělecké dílo

Umělecké dílo je člověkem záměrně vytvořený objekt, jehož primární funkcí je funkce estetická, tj. funkce budit estetickou libost a vytrhávat vnímatele z automatizovaného chápání skutečnosti, aniž by dílo samo nutně plnilo nějaké další, pragmatic ...

                                               

Veledílo

Veledílo je umělecké dílo, které odborníci nebo veřejnost uznávají za výjimečně kvalitní v rámci určité oblasti kultury. Status veledíla příjemci kulturnímu projevu udělují v procesu recepce. Veledílo muže uskutečňovat umělecké standardy platné v ...

                                               

Vkus

Vkus je představa o ideálu krásy, harmonie, dokonalosti a módnosti, která se jednak liší u ruzných lidí, společenství a národu, jednak se v pruběhu dějin neustále vyvíjí a mění. Co této představě neodpovídá, označuje se jako nevkusné. Vkus je ted ...

                                               

Vznešenost

Vznešenost je filozofický pojem z oblasti estetiky, kde označuje kvalitu, ať už fyzickou, morální, intelektuální, metafyzickou, estetickou, duchovní nebo uměleckou. Termín se vztahuje zejména na kvalitu přesahující možnost výpočtu, měření nebo ná ...

                                               

Literární fikce

Literární fikce či pouze fikce je pojem popisující smyšlenost nebo imaginárnost světu, událostí a osob zobrazovaných v literárním díle nebo, ve smyslu užívaném zejména v anglosaském prostředí a v literární vědě, tato literární vyprávění samotná. ...

                                               

AškEnte

AškEnte je pochmurný rituál prováděný osmi mágy Neviditelné univerzity. Cílem obřadu je vyvolat Smrtě, který zná všechno a ví, co se všude děje. Smrť se objeví v magickém kruhu, který nemuže opustit, a musí odpovídat na kladené otázky. Pro obřad ...

                                               

Famfrpál

Famfrpál, v originále Quidditch, je kouzelnický sport z knih o Harry Potterovi od J. K. Rowlingové. Hraje se na létajících košťatech. Každý tým má sedm hráču: 3 střelci, 2 odrážeči, 1 brankář a 1 chytač. Hraje se s čtyřmi míči: dvěma potlouky, ca ...

                                               

Fremen

Voda je pro písečného červa smrtelný jed. Pokud je jí otráven, vyvrhne jedovatou tekutinu, která je pro většinu uživatelu smrtelná, ale některé ženy ji dokážou ve svém těle přetransformovat na opojnou drogu, nazývanou Voda života. Zároveň tím žen ...

                                               

Hlavologie

Hlavologie je fiktivní filozofie v knihách o Zeměploše od Terryho Pratchetta. V principu je hlavologie o přístupu k magii. Její objevitelkou a nejvýznamnější propagátorkou je Bábi Zlopočasná z hor Beraní hlavy. Základní teze hlavologie je postave ...

                                               

Kadžira

V gorejštině, což je nejužívanější lingua franca ve všech známých oblastech planety Gor, znamená výraz "la kadžira" doslova "jsem otrokyně". Toto slovo se obyčejně užívá v ženském rodě, tzn. "kadžira" plurál "kadžirae", neboť v gorejské společnos ...

                                               

Kánon (fikce)

Pojmem kánon je internetové slangové slovo odvozené z anglického Canon. Používá se zejména ve vztahu k fiktivnímu dílu s rozsáhlou fanouškovskou základnou. Ve fiktivních dílech se rozumí materiál, přijímaný tvurci a fanoušky tohoto díla jako ofic ...

                                               

Metelesku blesku

Metelesku blesku je fiktivní rumunská fráze použitá v české filmové komedii Marečku, podejte mi pero!. Ve scéně, kde dílenský mistr Kroupa Jiří Sovák při návštěvě rumunské delegace v továrně na zemědělské stroje odhání podlézavého podřízeného Huj ...

                                               

Odložení neduvěry

Odložení neduvěry je naratologický pojem popisující čtenářovo či divákovo dobrovolné ustoupení od nároku na skutečnost, uvěřitelnost nebo logiku fikčních světu za účelem lepšího ponoření se do uměleckého díla a zážitku z něj. Tento výraz poprvé p ...

                                               

Pseudofolklór

Pseudofolklór, též fakelore, je folklór jež je prohlašován za autentický a tradiční, ve skutečnosti je však vymyšlený, v některých případech i podvrhem. Jeho účelem je často komerční úspěch, včetně podpory turismu, podpora nacionalismu či posílen ...

                                               

Rádio Jerevan

Rádio Jerevan je fiktivní rozhlasová stanice, vymyšlená za dob socialismu jako nástroj protirežimního humoru. Zatímco v SSSR byly vtipy typu rádio Jerevan běžné i na témata nepolitická, v zahraničí se daleko největšího rozšíření dostalo vtipum po ...

                                               

Zeměplošský kalendář

Zeměplošský rok pak má dvakrát 400 dnu Zeměplocha se otáčí pod obíhajícím sluncem tj. během jednoho cyklu má každé místo na ní dvakrát stejná roční období a tento tzv. zemědělský rok se dělí do 13 měsícu: Druhoříjen 32 dní Prosinec 32 dní Květen ...

                                               

Film

Film je souhrnné označení pro kinematografii a veškeré její aspekty – umělecké, technické, komerční a společenské. Spolu s tiskem, rozhlasem a televizí a dnes už i internetem patří film mezi komunikační prostředky s největším dosahem a vlivem, sp ...

                                               

Audiovizuální výchova

Audiovizuální výchova představuje součást mediální gramotnosti a oblast mediální výchovy. Je zaměřena na vzdělávání v oblasti kinematografie, včetně zahrnutí schopnosti pochopení procesu tvurčího zpracování filmu. Oblasti filmové výchovy je přikl ...

                                               

Cinefilie

Cinefilie je v čistě etymologickém smyslu slova láska k filmu. V rozšířeném významu cinefilie označuje intenzivní zájem o film, filmovou historii a filmovou teorii. Termín vznikl spojením slov cinema a philia. Osoba s vášnivým zájmem o film se na ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →