ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 107                                               

Divadelní provoz

Divadelní provoz je forma praktické organizace umělecké činnosti, která fakticky i formálně zajišťuje fungování divadelního umění a/nebo divadelní budovy.

                                               

Divadelní představení

Divadelní představení v teatrologii označuje akt jedinečného provedení divadelní inscenace v konkrétním čase a prostoru. Jedna inscenace muže být provedena několikrát, větším počtem představení – repríz. Představení je prezentováno před publikem ...

                                               

Divadla malých forem

Divadla malých forem jsou divadla, která na území dnešního Česka vznikala od počátku 20. století jako alternativa k oficiálnímu divadlu. Většinou se zde hrály autorské hry, často proložené písničkami, charakteristické jsou také dialogy na předscé ...

                                               

Divadlo (budova)

Divadlo je stavba sloužící k předvádění divadelního umění, jednoho z uměleckých druhu, ve kterém se vytváří vztah mezi diváky v hledišti a herci i dalšími účinkujícími na jevišti. Herci specifickými prostředky účinkující zobrazují nějaký děj nebo ...

                                               

Drama

Drama patří spolu s lyrikou a epikou mezi základní literární druhy a žánry. Drama se tvoří tak, že se příběh vypráví pomocí dialogu a monologu. V minulosti bylo obvyklé především divadelní scénické provedení, v současnosti se objevuje i v hraném ...

                                               

Dramaterapie

Dramaterapie je terapeutický přístup využívající divadlo jako prostředek léčby. V tomto případě divadlo nesleduje uměleckou složku dramatu, ale snaží se o jeho praktické využití. Dramaterapie se pomocí improvizovaných situací "tady a teď" snaží z ...

                                               

Dramatická výchova

Dramatická výchova je jeden z pěti oboru estetické výchovy a výchovy uměním, v němž se pracuje s prostředky a postupy divadelního umění, především s mimetickou hrou. V dramatické výchově je tak pozornost soustředěna především na lidské jednání a ...

                                               

Dramatik

Mezi první známé dramatiky západní civilizace, jejichž díla se dochovala, patří antičí Řekové. Ti psali dramata pro výroční Athénské soutěže, které se konaly kolem 5. století př. n. l. Těchto soutěží se účastnili dramatici jako Aischylos, Sofoklé ...

                                               

Dramaturg

Dramaturg je tvurčí pracovník zabývající se přípravnou uměleckou činností zvanou dramaturgie. Jedná se o literárního či hudebního odborníka, pracovníka v divadle, rozhlasu, televizi apod., který je pověřen výběrem a sestavováním repertoáru. Reper ...

                                               

Dvojrole

Dvojrole je označení situace, kdy herec nebo herečka v témže literárně-dramatickém či audiovizuálním díle ztvárňuje hned dvě navzájem ruzné postavy. Kromě zvýšených nároku na hereckou práci tato situace obvykle znamená i větší technické a organiz ...

                                               

Epické divadlo

Epické divadlo je divadelní žánr, který se začal prosazovat v první polovině 20. století. Epické divadlo dává přednost příběhu, jenž je často přerušován komentováním vypravěče, ale i jednotlivých postav. Divák si musí uvědomit, že divadlo nezobra ...

                                               

Estráda

Slovem estráda označujeme dvě ruzné vzájemně související záležitosti. Muže to být i nepravidelné či příležitostně prováděné umělecké představení zpravidla složené z ruzných drobných scénických a kratších hudebních útvaru dějově na sebe více či mé ...

                                               

Foyer

Foyer ve svém puvodním významu označoval prostor ohniště. V dnešní době jím označujeme specializovaný společenský sál v divadle nebo v koncertní síni, který slouží pro osvěžení a oddech diváku během přestávek při představení nebo při koncertu. Je ...

                                               

Freestylová tyč

Freestylová tyč je speciální ruční pomucka pro ruzné umělecké aktivity, převážně užívaná v oblasti performativního umění. Zvětšuje akční rádius performera a tak umožňuje i omezenému počtu performeru ovládnout potřebným zpusobem daný prostor. Běžn ...

                                               

Herecká asociace

Herecká asociace je česká profesní odborová organizace výkonných umělcu. Vznikla na ustavující valné hromadě v pražském Divadle na Vinohradech dne 11. února 1990. S rozdělením Československa přešla od roku 1993 slovenská část členské základny do ...

                                               

Hlediště

Hlediště je obvykle ohraničený prostor, který je určen pro diváky. Diváci z hlediště pozorují představení. Hlediště je vybaveno tak, aby diváci mohli při sledování představení sedět nebo stát. Podlaha hlediště v nově budovaných objektech je z duv ...

                                               

Choreografie

Choreografie je odborná umělecká činnost která spočívá ve vytváření koncepce nebo kompozice nějakého tanečního díla, tanečního projevu formou tance nebo baletu. Slovo muže označovat i technické a umělecké vedení a řízení nějakého tanečního či bal ...

                                               

Impra

Divadelní projekt Impra vzniká v září roku 2014 na Konzervatoři Jaroslava Ježka během společných studií oboru herecké, pěvecké a taneční syntézy Hannyho Firly a Ondřeje Krále. Po několika odehraných improvizacích bez hudebního doprovodu je v tent ...

                                               

Improvizační zápasy

Zápas v divadelní improvizaci svojí formou evokuje sport, ale zustává ve funkčním rámci divadelního představení. Vznik zápasu v divadelní improvizaci spadá do konce sedmdesátých let, konkrétně 21. října 1977, kdy se v kanadském Théâtre Expériment ...

                                               

Inspicient

Inspicient je pomocník divadelního režiséra, technický asistent režie, během zkoušek, až do generální zkoušky nebo předpremiery. Na generální zkoušce nazývá se také jako "odevzdávačka" odevzdá režisér inspicientovi představení a ten je dále řídí ...

                                               

Jednání (divadlo)

Jednání je v dramatické literatuře souvislý úsek děje, který se na scéně obvykle odehrává ve stejných kulisách.

                                               

Jednoaktovka

Jednoaktovka má většinou anekdotický charakter, hraje se bez přestávky a její délka se obvykle pohybuje mezi dvaceti a padesáti minutami. Charaktery postav nebývají příliš rozvinuty. Jádro hry tvoří expozice, která se dále nerozvíjí, pouze se mod ...

                                               

Jeviště

Jeviště je určený prostor pro představení v divadle. Jeviště slouží jako prostor pro herce a další účinkující. V některých případech mohou být jeviště pohyblivá, mohou mít i kruhový tvar připomínající klasickou cirkusovou manéž, kdy diváci sedí v ...

                                               

Kaskadérství

V puvodním významu tohoto slova se jedná o artistu cirkusového či varietního umělce, který předvádí kaskády.

                                               

Klaun

Klaun je komediální účinkující vystupující na jevišti divadla, v televizi nebo v cirkusu či ve varieté, někdy je též nazýván souslovím cirkusový šašek. Rozlišovacím znakem klauna od jiných komediantu je zejména jeho červený nos a zpusob hraní tzv ...

                                               

Komparz

Komparz je soubor účinkujících užívaný obvykle v prostředí televize, filmu, reklam a videa. V příslušném dramatickém či audiovizuálním díle hraje komparz roli okolních, anonymních nebo pro děj nepříliš duležitých postav.

                                               

Konferenciér

Konferenciér označuje pruvodce pořadu zábavného charakteru, který program uvádí mluveným slovem. Konferenciér se tak stává prostředníkem mezi diváky či posluchači příslušného pořadu a účinkujícími. Konferenciér muže pusobit zprostředkovaně třeba ...

                                               

Kulisa (divadlo)

Kulisa) je plochý díl divadelní dekorace ze dřeva, překližky, plátna, nebo jiných materiálu který znázorňuje v divadelní hře část skutečného prostoru nebo pozadí. Bývá buď postavena na podlaze, nebo zavěšena v provazišti. Maximální rozměr jedné k ...

                                               

Libreto

Libreto, scénický námět, je literární podklad hudebního uměleckého díla. Hudební dílo muže být například opera, opereta, kantáta, muzikál nebo balet. Slovo libreto pochází z italštiny, kde znamená knížečka.

                                               

Listování

Projekt LiStOVáNí probíhá od roku 2003 a jeho cílem je představit divákum všech generací zajímavé knihy neotřelou formou tzv. scénického čtení. Jedná se o atraktivní spojení literatury a divadelního představení, často oživené kostýmy, rekvizitami ...

                                               

Lóže

Lóže je oddělené místo v hledišti určené pro malý počet diváku. Lóže je otevřená pouze směrem k jevišti, z boku je chráněna přepážkou a přístup z chodby uzavřen samostatnými dveřmi. Lóže poskytuje divákum více pohodlí a určité soukromí. Lóže muže ...

                                               

Medvědář

Medvědář je člověk, který vlastní a předvádí cvičeného medvěda. V evropských zemích – od Pyrenejí až po Rusko – tato tradice pouličních a jarmarečních představení existovala od středověku. Navzdory snaze o záchranu těchto živočichu se tradice udr ...

                                               

Metody dramatické výchovy

Metody dramatické výchovy umožňují vtáhnout celou osobnost účastníka do procesu. Umožňují tvořit, prožít, sdílet, reflektovat a berou ohled na možnosti jedincu. Výběr metod je nejduležitějším faktorem výchovně vzdělávacího procesu. Základní skupi ...

                                               

Moderátor (profese)

Moderátor je v rozhlasu a televizi pruvodce pořadem, obvykle se jedná o besedu nebo diskusí; pořad uvádí, řídí a prezentuje, stává se tak prostředníkem mezi jeho diváky a účastníky. Výraz moderátor se užívá též pro osobu, která obdobně řídí prubě ...

                                               

Monodrama

Jeho základem je monolog, který je však pouze formou monodramatu. Délka inscenace je většinou kratší oproti jiným divadelním hrám. Monodrama se používá také v operním a hudebním dramatu, zvláště pak v 18. století se tak označovalo mluvené drama s ...

                                               

NT Live

01. 04. 2020 Cyrano z Bergeracu kino Světozor 02. 03. 2020 Cyrano z Bergeracu kino Světozor 19. 03. 2020 Cyrano z Bergeracu kino Aero 30. 03. 2020 Potvora Bio Oko 20. 02. 2020 Cyrano z Bergeracu kino Aero, Bio Oko 23. 03. 2020 Cyrano z Bergeracu ...

                                               

Operní scéna

Operní scéna, operní dum nebo jen zkráceně opera je divadlo určené převážně k provozování oper a případně příbuzných hudebně-dramatických žánru, jako jsou operety a balety. Většina operních domu má k dispozici stálý soubor profesionálních operníc ...

                                               

Orchestria

Orchestra je částí antického divadla, ať už řeckého nebo římského. Před hledištěm byl prostor řecky zvaný orchéstra, orchestria. Česky se tomuto prostoru říká zjednodušeně orchestra. Orchestra byla kruhem nebo pulkruhem mezi skéné a hledištěm, vu ...

                                               

Orchestřiště

Orchestřiště je zvláštní část velkého kamenného divadla, ve kterém obvykle během divadelního představení účinkuje orchestr. Vzhledem k tomu, že je nutné, aby hudbu z orchestru bylo dobře slyšet jak na jevišti, tak i v hledišti, bývá orchestřiště ...

                                               

Otáčivé hlediště

První otáčivá hlediště byla postavena v Českém Krumlově a finském Tampere, obě v roce 1959. Jde o české Otáčivé hlediště Český Krumlov a finské Pyynikin kesäteatteri. Další otáčivé hlediště bylo postaveno ve finském městě Närpes v roce 1966, menš ...

                                               

Persona (maska)

Persona je maska, která se používala v divadle ve starověkém Řecku a jiných civilizacích, popř. při ruzných rituálech u ruzných kmenu a etnik.

                                               

Pouliční umění

Pouliční umění je označení pro jakékoli umělecké vystupování – ať už hudební, divadelní či třeba artistické – na veřejných prostranstvích spojené s odměnou od veřejnosti. Kolemjdoucí většinou hází drobné mince do přistaveného klobouku, krabičky č ...

                                               

Pražský divadelní festival německého jazyka

Pražský divadelní festival německého jazyka je prestižní mezinárodní přehlídkou činoherních inscenací a divadelních projektu z celé německojazyčné oblasti, tedy Německa, Rakouska, Švýcarska, Lucemburska a Lichtenštejnska. Spolupracuje s předními ...

                                               

Premiéra

Premiéra je obecně "první provedení". To se týká divadelních her, filmu, televizní tvorby, oper, symfonií, baletu, muzikálu atd. Premiéry divadelních, filmových, hudebních a dalších kulturních představení se mohou stát významnými a extravagantním ...

                                               

Produkční

Produkční je ve filmové, rozhlasové, televizní a divadelní tvorbě profese spadající do hlavního tvurčího a organizačního pracovně-výrobního štábu. Též se tak označují lidé, kteří tuto práci vykonávají. Je-li produkčních na daném projektu víc, sou ...

                                               

Provaziště

Provaziště je specializovaný prostor nacházející se v divadle nad jevištěm. Na provazech či na lanech zde bývají zavěšeny divadelní dekorace, které bývají dolu na jeviště spouštěny pomocí mechanických zařízení tzv. divadelních tahu. Kromě kulis s ...

                                               

Předscéna

Předscéna čili proscénium, divadelním slangem též forbína, je v základním smyslu slova část jeviště před oponou, mezi oponou a hledištěm, případně orchestřištěm. Jedná se tedy o přední okraj jeviště, který se nachází nejblíže divákum.

                                               

Pulcinella

Pulcinella, je klasická literární postava, pocházející z doby commedia dellarte v 17. století a stal se častou postavičkou neapolského loutkařství.

                                               

Rekvizita

Rekvizita je předmět, který používá herec k rozvíjení své herecké akce. Na rozdíl od kulisy s rekvizitou přichází přímo do styku, dochází k interakci mezi hercem a předmětem. Rekvizitou muže být například talíř s jídlem a příbor, jí-li z něj here ...

                                               

Repertoár

Repertoár je slovo pocházející z francouzštiny a označuje soubor divadelních her nebo hudebních skladeb, které má na programu umělec či umělecký soubor. Přípravou repertoáru se u velkých uměleckých souboru a těles zabývá umělecký obor dramaturgie ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →