ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 100                                               

Dilatační zařízení (železnice)

Dilatační zařízení je součást konstrukce koleje, která umožňuje vzájemný pohyb na sebe navazujících koncu kolejnic v mnohem větší míře, než klasický kolejnicový styk. Dilatační zařízení umožňuje plynulý přejezd dvojkolí mezi navazujícími kolejnic ...

                                               

Drobné kolejivo

Drobné kolejivo je souhrnný název součástek, používaných k upevnění kolejnic k pražcum a u stykované koleje ke vzájemnému spojení jednotlivých kolejnic. Někteří autoři vyjímají z této množiny upevňovadla, takže pak hovoří o upevňovadlech a drobné ...

                                               

Dvoukolejná trať

Dvoukolejná trať se skládá ze dvou zpravidla rovnoběžných kolejí, kde každá z nich muže být pojížděna jedním nebo oběma směry. Hlavní předností oproti jednokolejné trati je vyšší kapacita a s tím související zjednodušení organizace provozu, a dál ...

                                               

Ekvivalentní konicita

Ekvivalentní konicita je veličina používaná u kolejových vozidel, která udává vztah dvojkolí a koleje. Její velikost je závislá na tvaru jízdních ploch kol, tvaru hlav kolejnic a jejich úklonu, rozchodu koleje na velikosti příčného posuvu dvojkol ...

                                               

Flexibilní výhybka (patent)

Flexibilní výhybka, německy: Neue spezielle biegbare Zahnstangenweiche RIGI-VTW 2000), je patentovaná konstrukce výhybky, která používá jiného principu přestavení koleje pro změnu směru jízdy vlaku než výhybka s ohebnými jazyky, které se přimykaj ...

                                               

Geotextilie

Geotextilie je plošný nebo trojdimenzionální útvar z textilních materiálu používaný ve stavebnictví, který plní funkci výztuže, ochrany nebo filtru. Často se používá při liniových stavbách např. v zemním tělese silnic nebo v tělese železničního s ...

                                               

Heumannova metoda

Heumannova metoda je nejstarší analytická metoda ke zjištění postavení pojezdu kolejového vozidla v oblouku a velikosti řídící síly. Jde o metodu grafickou, která navíc vychází ze značně zjednodušujících předpokladu. Přesto tato metoda i dnes dob ...

                                               

Jednokolejná trať

Jednokolejná trať je v kolejovém drážním provozu trať, která je v úseku mezi dopravnami s kolejovým rozvětvením tvořená pouze jednou traťovou kolejí. Muže jít i o trať pojížděnou jen jedním směrem, zpravidla se tak však označují zejména tratě poj ...

                                               

Kolej

Kolej je součást kolejového svršku dráhy pro kolejová vozidla. Obvykle sestává ze dvou kolejnic, tj. podélných ocelových profilu, které jsou od sebe vzdáleny o stanovený rozchod a upevněny na pražcích nebo na podkladovém panelu či desce.

                                               

Kolejnice

Kolejnice je jednou ze základních částí železničního svršku. Přenáší kolovou sílu a absorbuje podélné síly. Při prujezdu vozidla obloukem přenáší příčnou sílu, tzv. vodící. Zajišťuje hladký pohyb železničního vozidla. Na elektrifikovaných tratích ...

                                               

Kolejnicový styk

Kolejnicový styk je konstrukční prvek kolejových drah. Jízdní dráha pro kola vozidel je složena z kolejnic, které musí být vzájemně spojené. Toto spojení je provedené svařováním anebo šroubovaným spojem. Tento spoj se nazývá kolejnicový styk. Kol ...

                                               

Kolejová splítka

Kolejová splítka je úsek železniční nebo tramvajové trati, kde dochází k pruniku prujezdného pruřezu vozidel dvou souběžných kolejí. Zpravidla jsou koleje vedeny souběžně tak, že jedna z kolejnic jedné koleje je vedena mezi kolejnicemi koleje dru ...

                                               

Kolejové lože

Kolejové lože je základní součástí železničního svršku konvenční trati. Materiálem je z pravidla štěrk frakce 32/63. Muže být použito přírodní drcené kamenivo, recyklované kamenivo nebo umělé kamenivo. Tloušťka kolejového lože pod ložnou spodní p ...

                                               

Kolejový spodek

                                               

Kolejový svršek

                                               

Kolejový trojúhelník

Kolejový trojúhelník je nejjednodušší zařízení k otáčení kolejových vozidel pomocí příjezdové koleje, jedné kusých kolejí a tří výhybek. Vozidlo na příjezdové koleji zastaví za výhybkou, která se přestaví. Vozidlo zacouvá na boční kusou kolej a p ...

                                               

Koněspřežná dráha

Koněspřežná dráha byla předchudcem dnešních železnic a elektrických tramvají. Jednalo se o vozy tažené po lehkém železničním svršku koňským potahem. Byly budovány počátkem 19. století po celém světě. Na českém a rakouském území byla takto vybudov ...

                                               

Kusá kolej

Kusá kolej, nebo též slepá kolej, je kolej, která má výhybkové připojení ke kolejové síti pouze na jednom konci. Na jejím opačném konci je obvykle umístěno zarážedlo. Kusé koleje se budují ve stanicích i na vlečkách. Vlečka muže mít i podobu jedi ...

                                               

Lanová dráha

Lanová dráha je dráha, jejíž vozidla se pohybují po šikmé nebo vodorovné trase a jsou poháněna pomocí tažných lan. U některých druhu lanovek jsou vozidla zavěšena na nosných lanech. Slouží k dopravě, je-li třeba překonat velký výškový rozdíl, ale ...

                                               

Metody spojování kolejnic

Kolejnicový spoj je konstrukčně technické řešení, zajišťující polohové a pevnostní spojení dvou, na sebe navazujících, kolejnic. Mechanické spojení kolejnic se nazývá kolejnicový styk, je-li proveden svarový spoj, vzniká bezstyková kolej.

                                               

Milník

Milník je patník nebo sloup, který stojí u cesty, silnice, trati nebo splavného vodního toku a označuje vzdálenost od výchozího místa v mílích. Milníky byly budovány již ve starověku. V zemích s metrickou soustavou se v podobné funkci používá kil ...

                                               

Napájecí kolejnice

Napájecí kolejnice také postranní kolejnice, třetí kolejnice nebo přívodní kolejnice je elektricky izolovaná kolejnice umístěná v malé výšce podél koleje. Obvykle bývá připevněna pomocí izolátoru a stojin k pražcum. Slouží k napájení vozidel elek ...

                                               

Napájecí soustava dráhy

                                               

Násyp

Násyp či násep je umělá vyvýšená stavba v terénu, vzniklá nasypáním materiálu. Násyp muže sloužit jako součást opevnění, součást dopravních staveb, protihluková bariéra či jen uložení nepotřebného sypkého materiálu. Pokud má násyp sloužit jako sy ...

                                               

Obvod dráhy

Obvod dráhy u celostátní a regionální dráhy vymezují svislé plochy, které jsou vedené hranicemi pozemku určenými pro umístění dráhy a její údržbu. U ostatních drah vlečky či speciální dráhy je vymezen také svislými plochami, tyto jsou vedené 3 m ...

                                               

Opornice

Opornice je část kolejnice ve výhybce, o kterou se opírá jazyk. Slouží k jízdě kola na vnější straně výhybky, jde o pokračování kolejí před za výhybkou. Její profil je přizpusoben tvaru jazyka, tzn. je zkosen ve sklonu 3:1 tak, že spodní hrana hl ...

                                               

Patník

Patníky jsou kamenné kvádry zasazované dříve podél silnic, puvodně pro snazší nasedání a sesedání z koně, později snad pro vymezení okraje silnice. Pro určování vzdálenosti se podél silnic stavěly objekty podobné patníkum, většinou opatřené čísel ...

                                               

Podbiják

Podbiják je ruční nástroj používaný ke zhutňování štěrku pod železničními pražci. Tvarem se podobá krumpáči, liší se od něho tím, že místo plochého ostří má jen kratší tyč se zesíleným koncem jakousi bambulí. Zesílený konec usnadňuje dusání štěrk ...

                                               

Podbíječka

Podbíječka je strojní zařízení, sloužící ke zhutňování štěrku pod pražci při úpravách železničního svršku. Podbíječka zmechanizovala puvodní fyzicky náročnou práci podbíjení při zpevňování štěrkového lože a prakticky nahradila ruční podbiják. Pod ...

                                               

Podkladnice

Podkladnice je ocelová deska, která se vkládá mezi kolejnici a pražec. Prvotním úkolem podkladnice je zvětšit kontaktní plochu mezi kolejnicí a pražcem, aby se snížil tlak ve stykové ploše, což vede k prodloužení životnosti pražcu. V případě nepř ...

                                               

Propustek

Propustek je stavba tunelového typu o pruměru menším než 2 metry, která slouží k vedení vody pod úrovní koruny cesty či pod náspem. Propustky většinou převádějí dešťovou vodu z příkopu výkopového svahu zemního tělesa, mohou být ale využívány i k ...

                                               

Prujezd obloukem

Prujezd obloukem je v dopravě stav, kdy vozidlo mění směr pohybu. Aby mohlo vozidlo zatočit, je nutno zajistit dostatečnou dostředivou sílu. V případě silniční dopravy to znamená dostatečné tření resp. adhezi mezi koly vozidla a povrchem vozovky, ...

                                               

Prumyslová dráha

Prumyslovou dráhou není míněna železniční vlečka. Prumyslová dráha není železniční dráhou podle českého drážního zákona. Prumyslová dráha je obvykle úzkokolejná dráha, sloužící k přepravě hmot v rámci výrobního procesu. Na prumyslovou dráhu se v ...

                                               

Pružná výhybka

                                               

Přerozchodování

Přerozchodováním se v kolejové dopravě nazývá změna rozchodu koleje k jinému, pomocí výměny kolejnic. Alternativou k přerozchodování je dvourozchodová splítková trať, nebo přerozchodování samotných kolejových vozidel. V ideálním případě by bylo d ...

                                               

Přídržnice

Přídržnice je přídavná ocelová deska, která slouží k pomocnému vedení železničního dvojkolí v místech, kde by případně mohlo dojít k vykolejení. Přídržnice je především duležitou pevnou součástí výhybek, která se montuje ke kolejnici naproti srdc ...

                                               

Rekuperace

Rekuperace je proces přeměny kinetické energie dopravního prostředku zpět na využitelnou elektrickou energii při brzdění. Při rekuperaci pracuje hnací elektromotor v generátorovém režimu a získaná energie je vracena do napájecí sítě, eventuálně u ...

                                               

Rozchod koleje

Rozchod koleje vyjadřuje vzdálenost mezi vnitřními hranami kolejnic, měřenou podle konvence 14 mm pod temenem kolejnice. Udává se v milimetrech, i když historicky používané hodnoty jmenovitých rozchodu vznikly většinou z měr v anglických jednotká ...

                                               

Rozchodka

Rozchodka je zařízení k měření rozchodu kolejí. Vyvinula se z jednoduché tyče s vymezujícími výřezy až po složité elektronické měřicí přístroje. Klasická rozchodka je vlastně jen kovová tyč, z níž vybíhají jazyky vymezující správný rozchod je záv ...

                                               

Kolejový spodek

Železniční spodek je součást železniční nebo jiné kolejové trati. Jeho úkolem je nesení železničního svršku. Základní složkou železničního spodku je zemní těleso, obvykle doplněné konstrukční vrstvou ze štěrkopísku. Pro zvýšení stability muže být ...

                                               

Srdcovka (část výhybky)

Srdcovka je část výhybky, kde se křižují kolejnicové pásy hlavní a vedlejší větve výhybky. Srdcovka tedy umožňuje křížení dvou pojížděných hran v jedné úrovni, takže kola kolejových vozidel mohou bezpečně projet touto částí výhybky a sledovat smě ...

                                               

Kolejový svršek

Železniční svršek je jedna ze dvou základních součástí železniční nebo jiné kolejové trati. Tvoří jízdní dráhu, která vozidlo nese a vede. Základní součásti traťového svršku jsou kolejnice, výhybky, upevňovadla, pražce a kolejové lože. Leží na pl ...

                                               

Úzkorozchodná dráha

Úzkorozchodná dráha neboli úzkokolejná dráha je železniční, tramvajová nebo jiná kolejová dráha s rozchodem menším než normálním. Úzkorozchodné dráhy byly na konci 19. století na počátku 20. století budovány všude tam, kde bylo třeba přepravovat ...

                                               

Vícekolejná trať

Vícekolejná trať je kolejová trať, která je dvoukolejná nebo má ještě více traťových kolejí. U jiných než železničních drah se více než dvojkolejné tratě vyskytují jen zřídka. Na tramvajových tratích se však někdy kvuli urychlení provozu a zvýšen ...

                                               

Vogelova metoda

Vogelova metoda slouží ke geometrickému vyšetření prujezdu kolejového vozidla obloukem. Výsledkem je informace, zda při daném geometrickém uspořádání vozidla a koleje je vubec možné vozidlo do koleje umístit, či nikoliv. K vyšetření skutečné polo ...

                                               

Výhybka

Výhybka z něm. Wechsel výměna, změna; výhybka) je drážní zařízení v místě, kde se dráhy rozcházejí nebo sbíhají. Umožňuje jízdu vozidla do příslušného směru. Kolejová výhybka je součástí železničního svršku nebo svršku tramvajové, lanové, dulní č ...

                                               

Abtova výhybka

Abtovy výhybky jsou speciální výhybky pro výhybny na pozemních lanovkách. Řidčeji se tak označují i výhybky ozubnicové dráhy Abtova systému. Výhybna s Abtovými výhybkami se nazývá Abtova výhybna.

                                               

Výhybka RIGI-VTW 2000

RIGI-VTW 2000 je flexibilní výhybka konstruovaná pro ozubnicovou železnici. Výhybka byla navržena tak, aby usnadnila údržbu a provoz v zimních podmínkách na horské dráze Švýcarské společnosti Rigi Bahnen na trati Vitznau - Rigi, ve stanici Freibe ...

                                               

Výměnový závěr

Výměnový závěr je součást konstrukce výměny. Jeho účelem je zabránit nežádoucímu odlehnutí jazyka vlivem pusobení dynamických sil vyvozovaných vozidlem při prujezdu přes výhybku, které by mohlo mít za následek vykolejení.

                                               

Výtažná kolej

Výtažná kolej je zpravidla kusá kolej, která se používá při posunu k vytažení celého posunového dílu, příp. vlaku a jeho následnému postupnému rozřazení na více kolejí. Jejím účelem je umožnit přestavování souprav mezi staničními kolejemi bez nut ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →