ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 10                                               

Maskult a midkult

Maskult a midkult jsou pojmy, které do studia médií a kultury vnesl literární kritik Dwight Macdonald ve své práci Against the American Grain, která vyšla roku 1962. Oběma pojmy Macdonald označuje pokleslé kulturní formy.

                                               

Masová kultura

Masová kultura je souhrn informací, hodnot a artefaktu zprostředkovávaných masovými médii tak, aby je mohl snadno konzumovat co nejširší okruh příjemcu. Masová kultura je kultura produkována pro masové publikum, není tedy určena výlučné skupině l ...

                                               

Mozaika (pořad)

Mozaika je pořad stanice Český rozhlas Vltava, který se zaměřuje na kulturní publicistiku. Vysílá se od ledna 1996. Nabízí informace, rozhovory, reportáže, recenze a glosy, přehledy kulturních stran domácího tisku, aktuality ze zahraničního kultu ...

                                               

Okcidentalismus

Okcidentalismus je forma odporu vuči Západu představující nadčasový a globální fenomén, jenž se projevuje během ruzných období v odlišných částech světa. Je sledován jako kulturní fenomén odporu vuči hlavnímu proudu modernity napříč časem a prost ...

                                               

Polyhistor

Polyhistor je klasické označení pro člověka s širokým množstvím znalostí či dovedností ve více oborech lidské činnosti. Jedná se zpravidla o všestranného či mnohostranného učence, charakteristického všestranností svých zájmu a nezřídka také jedin ...

                                               

Rituál

Rituál, obřad, ceremonie, ceremoniál je zpusob chování založený na tradičních, osvědčených, prověřených pravidlech, normách. Rituály bývají např. náboženské, společenské, individuální, čarodějné, firemní nebo organizační, jednoduché až velmi slož ...

                                               

Mělnické kulturní centrum

Mělnické kulturní centrum, o.p.s., zkráceně Mekuc, bylo založeno na základě rozhodnutí města Mělník, které se také stalo zakladatelem společnosti. Jeho úkolem je zabezpečovat všem občanum a institucím přístup ke kulturním hodnotám a informacím ob ...

                                               

Satan a ďábel v kultuře

Satan či Ďábel, protivník Boha abrahámovských náboženství, je častým motivem v západního výtvarného a múzického umění a literatury, včetně jejich lidových a populárních forem. V těchto dílech často splývá se spřízněnými postavami jako Lucifer, Sa ...

                                               

Sedentismus

V kulturní antropologii pojem sedentismus, někdy nazývaný jako sedentarismus, označuje praxi komunity lidí žít po delší dobu na jednom místě. K roku 2019 sedentismus praktikuje většina lidstva. V evoluční antropologii a archeologii se sedentismem ...

                                               

Serpentina (ozdoba)

Serpentina je hadovitá papírová ozdoba, která se hází při slavnostech, při zábavě. Klasická serpentina byl proužek tuhého, avšak lehkého papíru navinutý na cívku, která pak byla odstraněna. Tento "zámotek" se nacházel v lepenkovém pouzdře, odkud ...

                                               

Slow Food

Hnutí Slow Food založil Carlo Petrini v Itálii jako protiklad fast foodu. Cílem hnutí je naučit vážit si kultury stolu, chránit a vychutnávat místní produkty, které by mohly být odsouzeny k zániku na úkor mezinárodní standardizace potravinářských ...

                                               

Svatba v kultuře

O svatbách a sňatcích pojednává velké množství literárních, literárně-dramatických a audiovizuálních děl. Některé romantické či rodinné filmy okamžikem svatby končí svuj příběh, za všechny jmenujme české filmy Kam čert nemuže, Partie krásného dra ...

                                               

Tradice

Tradice je antropologický, religionistický a sociologický pojem, který se snaží vystihnout skutečnost, že společenské instituce, zpusoby myšlení a formy lidské zkušenosti jsou odevzdávané z generace na generaci, a tedy existují dřív, než se člově ...

                                               

Vstupenka

Vstupenka je doklad o zaplacení vstupného nebo o právu na bezplatný vstup. Vstupenkou se prokazuje právo navštívit určitý objekt, zařízení nebo akci. Pro některé účely muže vstupenka sloužit i jako účetní dokument.

                                               

Západní kánon

Západní kánon je soubor knih, hudby a umění, které učenci obecně přijímají jako nejduležitější a nejvlivnější při utváření západní kultury. Zahrnuje beletrii, literaturu faktu, poezii, drama, hudbu, umění, sochařství a architekturu, která je obec ...

                                               

Jiří Hermann

Jiří Hermann byl český úředník pojišťovny a obchodník, který zahynul v koncentračním táboře Terezín po 16. říjnu 1944. Dne 9. května 1939 mu byl, stejně jako jeho synu Františkovi, vydán Ministerstvem sociální péče, dokument na jehož základě mělo ...

                                               

Portál: Lidé

                                               

Až na

Až na. je ustálený matematický obrat, kterým se vyjadřuje, že v daném kontextu lze jednotlivé prvky třídy ekvivalence považovat všechny za jediný objekt. Termín následující za až na udává zanedbávanou vlastnost, nebo postup, kterým lze mezi sebou ...

                                               

Bez újmy na obecnosti

Bez újmy na obecnosti je v matematice ustálený obrat používaný zejména v dukazech. Obvykle je používán v situacích, kdy se dukaz rozpadá na několik případu, které lze dokázat stejným či obdobným zpusobem, a mluvčí touto frází dává najevo, že když ...

                                               

Desetinný zlomek

Desetinný zlomek je takový zlomek, který má ve jmenovateli mocninu čísla 10. Desetinné zlomky se využívají zejména pro převádění desetinných čísel na zlomky a naopak. Pro operace s desetinnými zlomky platí stejná pravidla jako pro zlomek. Pokud j ...

                                               

Dimenze

Dimenze nebo rozměr nějakého objektu je v matematice a fyzice neformálně řečeno nejmenší počet souřadnic, které musíme znát, abychom jednoznačně určili bod tohoto objektu. Například křivka je jednorozměrná, protože k určení bodu stačí např. vzdál ...

                                               

Domněnka

Domněnka je tvrzení, které muže být správné, ale dosud nebylo dokázáno ani vyvráceno. V obecné češtině je domněnkou jakýkoli neprokázaný názor. Vědecká domněnka se také označuje jako hypotéza, v právu jako presumpce nebo právní fikce, v bibliogra ...

                                               

Eulerova cihla

Jinak řečeno, Eulerova cihla je řešením následující soustavy diofantických rovnic: { a 2 + b 2 = d 2 a 2 + c 2 = e 2 b 2 + c 2 = f 2 {\displaystyle {\begin{cases}a^{2}+b^{2}=d^{2}\\a^{2}+c^{2}=e^{2}\\b^{2}+c^{2}=f^{2}\end{cases}}}

                                               

Formalismus

Formalismus znamená zdurazňování tvaru, podoby či formy, někdy na úkor obsahu. V běžné řeči obvykle znamená přílišné zdurazňování formalit. V neutrálním významu muže znamenat prostě souhrn formálních prostředku určité vědy.

                                               

Hejného metoda výuky matematiky

Hejného metoda výuky matematiky, nebo VOBS, je netradiční zpusob výuky, jejíž počátky lze nalézt již ve 40. letech 20. století a jímž učí již přes 750 z 4100 základních škol v ČR. Cílem této metody je rozvoj žáka v celé jeho osobnosti s využitím ...

                                               

Koincidence

Koincidence je v matematice vztah mezi matematickými výrazy, jejichž hodnoty jsou si velmi blízké, přičemž výrazy samotné spolu nijak jednoduše nesouvisí. Typickými příklady jsou podobnost mezi hodnotami 2 10 =1024 a 10 3 =1000 nebo podobnost mez ...

                                               

Pořadí

Pořadí je vlastnost uspořádané množiny a prvku v ní, jejich označení, určujícím každé dvojici prvku množiny, která je přednější. V množině lze pořadí zavést arbitrárně svévolně, volným rozhodnutím nebo zhodnocením, vyhodnocením nějaké vlastnosti ...

                                               

Výpočet

Výpočet či kalkul je posloupnost aritmetických nebo jiných operací, kterou ze známých, nejčastěji číselných údaju získáme požadovaný výsledek.

                                               

Portál: Matematika

                                               

Becketuv syndrom

Becketuv syndrom, pojmenovaný podle světce Tomáše Becketa, je situace, kdy osoba dosazená na určitou pozici jako loutka někoho mocnějšího se svému pánovi vzepře a začne se chovat podle svého uvážení. Pojmenování vzešlo od středověkého světce a mu ...

                                               

Cíle vzdělávací politiky

Cíle vzdělávací politiky jsou výstupy, o něž usiluje vzdělávací politika,která je součástí veřejné politiky. Tyto cíle by měly umožňovat konzistentní a dlouhodobý rozvoj školství a vzdělávání. Prostředkem k naplňování cílu vzdělávací politiky jso ...

                                               

Cui bono

Cui bono? je latinská fráze, znamenající v čí prospěch? nebo komu ku prospěchu?. Občas je použita v kriminalistice či trestním právu, při soudních procesech, detektivkách apod. Stejný význam má i méně rozšířená fráze cui prodest? Touto frází se t ...

                                               

Delegát

Delegát označuje zmocněného či zvoleného zástupce, například pro konferenci, kongres nebo sjezd politické strany, nebo obecně člena nějaké delegace. Člověk, který je delegátem, mívá obvykle od jiných lidí delegovány další pravomoci a oprávnění, n ...

                                               

Deputace

Deputace je poselstvo, skupina mluvčích, kterou si ze svého středu vyvolí nějaká skupina, aby jejím jménem přednesla určitou prosbu či žádost. Historicky šlo o deputace zemských sněmu a parlamentu směrem k panovníkovi, které mu při slavnostních p ...

                                               

Digitální gramotnost

Digitální gramotnost muže být vymezena jako: "soubor kompetencí nutných k identifikaci, pochopení, interpretaci, vytváření, komunikování a účelnému a bezpečnému užití digitálních technologií za účelem udržení či zlepšení své kvality života a kval ...

                                               

Disident

Disident je označení pro jednotlivce a skupiny, jež veřejně a otevřeně vyjadřují názory odlišné od oficiální vládnoucí ideologie.

                                               

Dobré služby

Dobré služby jsou jedním z mírových zpusobu řešení mezinárodních sporu. Lze je využít tehdy, selžou-li pokusy o přímá jednání mezi spornými stranami – kterákoli z nich muže o požádat libovolný nezúčastněný stát či mezinárodní organizaci o poskytn ...

                                               

Ekonomický intervencionismus

Ekonomický intervencionismus je perspektivou hospodářské politiky, která upřednostňuje vládní zásah do tržního hospodářství, či regulaci ekonomických procesu v zemi k nápravě selhání trhu a podpoře obecného blahobytu lidí. Intervence je tomto smě ...

                                               

Elektronické hlasování

Elektronické hlasování je hlasování, během nějž je využíváno elektroniky, ať už ke sčítání hlasu nebo k samotnému hlasování. V závislosti na konkrétní realizaci muže e-hlasování zahrnovat celou škálu internetových služeb, počínaje základním přeno ...

                                               

Extremismus

Extremismus je termín, jímž bývají označovány jednání, ideologie či skupiny mimo hlavní proud společnosti, kterým je připisováno porušování či neuznávání základních etických, právních a jiných duležitých společenských standardu, zejména ve spojen ...

                                               

Exulant

Exulant je osoba, která nedobrovolně opustila svou vlast, pobývá v exilu a má v úmyslu se do své země vrátit, až duvody náboženského či politického pronásledování pominou. Zatím co emigrace je dobrovolná záležitost, zejména z politických a ekonom ...

                                               

Exulanti

Exulanti jsou náboženští vyhnanci 16.–18. století. Slovo je odvozeno z latinského exulans, exulare, bylo utvořeno z předpony ex ke slovu solum. Exulanti jsou doslova ti, "kteří žijí mimo svou zemi". Slovo exil pochází z latinského exilium.

                                               

Favorit

Favorit je označení pro oblíbence, miláčka, chráněnce, osobu zahrnovanou přízní. V historickém kontextu je slovo favorit označení pro oblíbence a duvěrného společníka panovníka či jiné významné osobnosti, která favoritovi prokazuje mimořádnou pří ...

                                               

Federalismus

Federalismus je systém vládnutí na území, kde existuje dělba politické moci mezi ústředními orgány se sídlem v hlavním městě a orgány nižších administrativně-územních jednotek, které mohou mít ruzné názvy. Zatímco rozhodující celostátní kompetenc ...

                                               

Funkční období

člen krajského zastupitelstva – 4 roky člen městského nebo obecního zastupitelstva – 4 roky

                                               

Hodnověrné popření

Hodnověrné popření je termín, který popisuje situaci, kdy obvinění je možné odmítnout z toho duvodu, že uvalené dukazy nejsou dostatečné k tomu, aby bylo možné zcela skutky prokázat. Jedná se o právní koncept, kdy pokud neexistuje nezpochybniteln ...

                                               

Holden Roberto

Holden Álvaro Roberto založil a vedl Národní osvobozeneckou frontu Angoly v letech 1962 až 1999. Jeho paměti jsou nedokončené. Narodil se v Sao Salvador v dalekém severu Angoly. V roce 1925 se jeho rodina přestěhovala do Léopoldville v belgickém ...

                                               

Huawei ban

Trumpova administrativa zakázala americkým společnostem obchodovat s Huawei poté, co obvinila čínskou firmu ze špionáže a krádeží duševního vlastnictví.

                                               

Chromá kachna

Chromá kachna je označení pro politika, jehož nástupce již byl zvolen, případně je jeho mandát do konce období výkonu funkce oslaben z jiných duvodu. Takový politik je často považován za méně vlivného, jelikož do konce jeho volebního období zbývá ...

                                               

Inaugurace

Inaugurace je slavnostní společenský obřad či ceremonie, která představuje veřejné uvedení konkrétního člověka do jeho nové funkce, respektive do jeho úřadu. Inaugurace se běžně používají při uvádění do funkce u nově zvolených hlav státu, rektoru ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →